விநாயகர் உருவத்தில் அதிசய மாம்பழம்! கல்முனையில் அதிசயம்

பிள்ளையார் முகம் கொண்ட அதிசயமான மாம்பழம் ஒன்று கல்முனையில் உள்ள வீடொன்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

For more ………. Please visit here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s