மட்டு.ஏறாவூரில் அதிசய விநாயகர் ( ஆலய வளாக மாமரத்தில் மாங்காயாக அதிசயப் பிள்ளையார்)

இங்கே  அழுத்தவும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s