தேங்காயில் தோன்றி இருக்கும் பிள்ளையார்! திருகோணமலையில் அதிசயம்

Please visit here.

2 responses to “தேங்காயில் தோன்றி இருக்கும் பிள்ளையார்! திருகோணமலையில் அதிசயம்

  1. Maiuri Maheswaran

    It is so cool that the coconut looks exactly like Pillayar.

  2. Maiuri Maheswaran

    It is so cool that the coconut looks exactly like Pillayar. It is a miracle!
    Amazing! Super!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s