வள்ளலார்-VALLALAR

unnamed

 

அருட்பெரும்ஜோதி தனிப்பெரும்கருணை- வள்ளலார் இராமலிங்க சுவாமிகள்

 

அருட்பெரும்ஜோதி தனிப்பெரும்கருணை

A-http://wikimapia.org/13219932/vadaloor-%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%BF-%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95-%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-vadalur-vallalar-town

B-http://www.youtube.com/watch?v=QSh30ekGnMA

 

vallalar golden body.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=o8vgsyJ-4_A

 

Vennila Kanni (1/2)

http://www.youtube.com/watch?v=cqm6LOhxzG4

 

Vennila Kanni (2/2)

http://www.youtube.com/watch?v=IOzIvznSAp4

 

அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (01/22)

 

அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (02/22)
http://www.youtube.com/watch?v=3gUHi4CkMjo
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (03/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (03/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (04/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (05/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (06/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (07/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (08/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (09/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (10/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (11/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (12/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (13/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (14/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (15/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (16/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (17/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (18/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (19/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (20/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (21/22)
 
 
 
அருட்பெரும்ஜோதி-Arutperum Jothi Agaval (22/22)
 
 
 
 
 
 
வள்ளலார் அறிவுரைப்படி ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்
 
 
 
ஒரே கடவுள் அவரே அருட்பெரும்ஜோதி !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s