மறைக்கப்பட்ட தமிழரின் வர்மக்கலை

Varmakalai/s.gopalakrishnan.+919894285755
வர்மக் கலை – வர்ம மருத்துவ சிறப்பு பயிற்சி
Marma massage-kalari massage-marma treatment-kalaripayattu training-varma kalai-Ph +91 9847093549
varma kalai massage hand
Marma massage-kalari massage-marma treatment-kalaripayattu training-varma kalai-Ph +91 9847093549
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s