பொங்கி எழும் உணர்வலைகள்

http://dancingindia.net/bharatanatyam1.html

4 responses to “பொங்கி எழும் உணர்வலைகள்

  1. Rajasegaram Sivaneswaran

    அருள் அண்ணா நீங்கள் ரசனை அதிகமாக உள்ள கலைகளையும் இசை நாட்டிய நிகழ்வுகளையும் தருவதால்
    எமது உணர்ச்சிகள் மழுங்கடிக்கப்பட்டு உள்ளுணர்வுகள் அதிகரிக்கின்றது .இது சரியா ?

  2. vrey nice.

  3. அற்புதப் புதையல்

  4. பாலுணர்வின் பங்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s