திருமந்திரம்-Thirumanthiram (NEW)

zw95

திருச்சிற்றம்பலம்

நற்றவா! உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நா நமச்சிவாயவே

திருமந்திரம் என்பது திருமூலரால் எழுதப்பட்ட ஒரு தமிழ் சைவசமயப் படைப்பு ஆகும். இதன் காலம் கி. பி. ஐந்தாம் நூள்ளாண்டு.[1] இது ஒன்பது தந்திரங்களைக் (இயல்கள்) கொண்டது. மூவாயிரம் பாடல்கள் உடையது. சராசரியாக ஒவ்வொரு பாடலும் நான்கு வரிகளாகவும், ஒவ்வொரு வரியும் நான்கு சொற்களைக் கொண்டதாகவும், மொத்தம் 192000 சொற்களைக் கொண்டது. திருமந்திரம் எடுத்துக் கொண்ட பொருளை எளிய சொற்களால் அனைவருக்கும் புரியும்படி திருக்குறளைப்போல் சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் கூறுகிறது.

வேதம், ஆகமம் ஆகிய இரண்டிற்கும் திருமந்திரம் விளக்கம் தருகிறது. இது சைவ ஆகமம் என்றும் போற்றப்படுகிறது. திருமந்திரம் சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டினுள் பத்தாவது திருமுறையாக பெரியோர்களால் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தோத்திரத்திற்குத்திருவாசகம் சாத்திரத்திற்குத் திருமந்திரம் எனச் சான்றோர் கூறுவர். மேலும் சிவமே அன்பு, அன்பே சிவம் எனக் கூறும் திருமந்திரமே சைவ சித்தாந்தத்தின் முதல் நூலாகக் கருதப்படுகிறது.

திருமந்திரத்தின் முதலாவதாக வைக்கப்பட்டுள்ள ‘கடவுள் வாழ்த்து‘ என்பதன் முதலாவது பாட்டுப் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளது;

ஒன்றவன் தானே, இரண்டவன் இன்னருள், நின்றனன் மூன்றினுள், நான்கு உணர்ந்தான், ஐந்து வென்றனன், ஆறு விரித்தனன், ஏழும்பர்ச் சென்றனன், தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே திருமந்திரத்திற்குப் பண்டைக்காலத்தில் உரை எழுதப்படவில்லை. 20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்துதான் இதற்குப் பலராலும் உரைகள் எழுதப்பட்டு வந்துள்ளது. இதனால், பல பாட்டுக்களில் கூறப்பட்டிருப்பவைக்கு, வேறுபட்ட, முரண்பட்ட கருத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்ட நிலைதான் காணப்படுகிறது. கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

 

Thirumanthiram 1. Introduction (1)

 

Thirumanthiram 1

 

http://www.youtube.com/watch?v=VNbhQ8PsStY

 

Thirumanthiram 1. Kalvi (41)

 

http://www.youtube.com/watch?v=7jCO9pB7rZk

 

திருமந்திரப் பாட்டுக்களைப் படிக்க

 

1-Thirumanthiram-MP3

 

http://www.dhingana.com/tamil/thirumanthiram-vol-1-songs-devotional 3d0bfd1

 

A-http://www.shaivam.org/siddhanta/thm.html

 

B-http://www.tamilvu.org/library/l4100/html/l41A0ind.htm

 

2-திருமந்திரம்-PDF

 

http://www.tamilvu.org/library/l4100/html/l41A0ind.htm

 

3-Thirumanthiram

 

http://www.shaivam.org/siddhanta/thm.html

 

4-திருமந்திரம் 1 அறிமுகம் – 1

 

http://www.youtube.com/watch?v=zK_n5aFBP2w

 

5-திருமந்திரம் 1 பாயிரம் – 2

 

http://www.youtube.com/watch?v=psU5P417GJM&feature=relmfu

 

6-திருமந்திரம் சிவபரத்துவம் – 3

 

http://www.youtube.com/watch?v=7o0J-TW2Gho&feature=channel&list=UL]

 

7- திருமந்திரம் வேத ஆகமச் சிறப்பு – 4

 

http://www.youtube.com/watch?v=VNbhQ8PsStY&feature=channel&list=UL

 

8-திருமந்திரம் உபதேசம் – 5

 

http://www.youtube.com/watch?v=pUCZ5jFslDY&feature=channel&list=UL

 

9 – திருமந்திரம் உபதேசம் – 6

 

http://www.youtube.com/watch?v=hTC4Gb1JhAU&feature=channel&list=UL

 

10 – திருமந்திரம் உபதேசம் –  7

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y4vQEJG6Hac&feature=channel&list=UL

 

11-திருமந்திரம் உபதேசம் – 8

 

http://www.youtube.com/watch?v=4D72GFlhZ3U&feature=channel&list=UL

 

12-திருமந்திரம் உபதேசம் – 9

 

http://www.youtube.com/watch?v=GIutHzH5_cM&feature=channel&list=UL

 

13-திருமந்திரம் உபதேசம் – 10

 

http://www.youtube.com/watch?v=L2vdQOspA8Y&feature=channel&list=U

 

14-திருமந்திரம் உபதேசம் – 11

 

http://www.youtube.com/watch?v=jn5XevBT7F4&feature=channel&list=UL

 

15-திருமந்திரம் உபதேசம் – 12

 

http://www.youtube.com/watch?v=sPSSYm0zmb0&feature=channel&list=UL

 

16-திருமந்திரம் உபதேசம் – 13

 

http://www.youtube.com/watch?v=_8R1aGFBXC8&feature=channel&list=UL

 

17-திருமந்திரம் உபதேசம் – 14

 

http://www.youtube.com/watch?v=6uYJB7vfmFk&feature=channel&list=UL

 

18-திருமந்திரம் உபதேசம் – 15

 

http://www.youtube.com/watch?v=P0aeydYdReQ&feature=channel&list=UL

 

19-திருமந்திரம் உபதேசம்-16

 

http://www.youtube.com/watch?v=xis1mrC4D8Y&feature=channel&list=UL

 

20-திருமந்திரம் உபதேசம்-17

 

http://www.youtube.com/watch?v=IDjREwuCCNs&feature=plcp

 

21-திருமந்திரம் உபதேசம்-18

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nmu09Dkbi7Q&feature=relmfu

 

22-திருமந்திரம் உபதேசம்-19

 

http://www.youtube.com/watch?v=H0pqdr6LX_I&feature=relmfu

 

23-திருமந்திரம் உபதேசம்-20

 

http://www.youtube.com/watch?v=rJz-4J8Ht7U&feature=relmfu

 

24-திருமந்திரம் உபதேசம்21

 

http://www.youtube.com/watch?v=x5ofFz7vO7k&feature=relmfu

 

25-திருமந்திரம் உபதேசம்-22

 

http://www.youtube.com/watch?v=s0r1U-6hRsU&feature=relmfu

 

26-திருமந்திரம் உபதேசம்-23

 

http://www.youtube.com/watch?v=dY5TuR2_Vh0&feature=relmfu

 

27-திருமந்திரம் உபதேசம்-24

 

http://www.youtube.com/watch?v=MH-VgCj6jCQ&feature=relmfu

 

28-திருமந்திரம் உபதேசம்-25

 

http://www.youtube.com/watch?v=sF0d2QKleVc&feature=relmfu

 

29-திருமந்திரம் உபதேசம்-26

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5j01k1yoZ0A&feature=relmfu

 

30-திருமந்திரம் உபதேசம்-27

 

http://www.youtube.com/watch?v=dXf9o1vQIf8&feature=channel&list=UL

 

31-திருமந்திரம் உபதேசம்-28

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ia5saM74uBE&feature=relmfu

 

32-திருமந்திரம் உபதேசம்-29

 

http://www.youtube.com/watch?v=4P65fbzfyns&feature=channel&list=UL

 

33-திருமந்திரம் உபதேசம்-30

 

http://www.youtube.com/watch?v=xPGNvFkIk1g&feature=relmfu

 

34-திருமந்திரம் உபதேசம்-31

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gnc6dq9u2t8&feature=relmfu

 

35-திருமந்திரம் உபதேசம்-32

 

http://www.youtube.com/watch?v=s4POdvAOPYk&feature=channel&list=UL

 

36-திருமந்திரம் உபதேசம்-33

 

http://www.youtube.com/watch?v=zj64aywlHMM&feature=relmfu

 

37-திருமந்திரம் உபதேசம்-34

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M_zY44kqZHM

 

38-திருமந்திரம் உபதேசம்-35

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xhss-aHuP68&feature=channel&list=U

 

39-திருமந்திரம் உபதேசம்-36

 

http://www.youtube.com/watch?v=75bFkiPD86E&feature=channel&list=UL

 

40-திருமந்திரம் உபதேசம்-37

 

http://www.youtube.com/watch?v=WsXTNf8_6Ik&feature=channel&list=UL

 

41-திருமந்திரம் உபதேசம்-38

 

http://www.youtube.com/watch?v=rtLbNd2BA7M&feature=channel&list=UL

 

42-திருமந்திரம் உபதேசம்-39

 

http://www.youtube.com/watch?v=2DWyUd7cXdc&feature=channel&list=UL

 

43-திருமந்திரம் உபதேசம்-40

 

http://www.youtube.com/watch?v=k0U7zYX8a-Q&feature=channel&list=UL

 

44-திருமந்திரம் உபதேசம்-41

 

http://www.youtube.com/watch?v=7jCO9pB7rZk&feature=channel&list=UL

 

45-திருமந்திரம் உபதேசம்-42

 

http://www.youtube.com/watch?v=chVEbjFtc5E&feature=channel&list=UL

 

46-திருமந்திரம் உபதேசம்-43

 

http://www.youtube.com/watch?v=a6B36tcy__A&feature=channel&list=UL

 

47-திருமந்திரம் உபதேசம்-44

 

http://www.youtube.com/watch?v=RDZcWdd9byc&feature=channel&list=UL

 

48-திருமந்திரம் உபதேசம்-45

 

http://www.youtube.com/watch?v=_1f49uq1rdI&feature=channel&list=UL

 

49-திருமந்திரம் உபதேசம்-46

 

http://www.youtube.com/watch?v=YhE1KAoXK4o&feature=channel&list=UL

 

50-திருமந்திரம் 2அகத்தியம்-47

 

51-Thirumanthiram 2. Agathiyam,

 

http://www.youtube.com/watch?v=pjGUndlcYTg

 

52 – திருமந்திரம் 2 அட்ட வீரட்டானம் – 48

 

http://www.youtube.com/watch?v=no9k3xUrKgo&feature=player_embedded

 

53-திருமந்திரம்2அட்டவீரட்டானம்-49

 

http://www.youtube.com/watch?v=0Ha7l-DmdrI&feature=channel&list=UL

 

54-திருமந்திரம்2அட்டவீரட்டானம்-50

 

http://www.youtube.com/watch?v=rl1PMfi_0DQ&feature=channel&list=UL

 

55-திருமந்திரம்2அட்டவீரட்டானம்-51

 

http://www.youtube.com/watch?v=Yd8J3BaQK8c&feature=channel&list=UL

 

56-திருமந்திரம்2அட்டவீரட்டானம்-52

 

http://www.youtube.com/watch?v=3EmK5NjxzMg&feature=channel&list=UL

 

57-திருமந்திரம்2அட்டவீரட்டானம்-53

 

http://www.youtube.com/watch?v=xTvLbR4Lc1U&feature=channel&list=UL

 

58-திருமந்திரம்2இலிங்கபுராணம்-54

 

http://www.youtube.com/watch?v=IFwv1tQCDa0&feature=channel&list=UL

 

59-திருமந்திரம்2இலிங்கபுராணம்-55

 

http://www.youtube.com/watch?v=KneinV7ptYc&feature=channel&list=UL

 

60-திருமந்திரம்2தக்கன்வேள்வி-56

 

http://www.youtube.com/watch?v=pUpVbnpp824&feature=channel&list=UL

 

61-திருமந்திரம்2பிரளயம்-57

 

http://www.youtube.com/watch?v=fBls78W5lIg&feature=channel&list=UL

 

62-திருமந்திரம்2சக்கரப்பேறு-58

 

http://www.youtube.com/watch?v=-rNRXf09GuA&feature=channel&list=UL

 

63-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-59

 

http://www.youtube.com/watch?v=KlvISSzUfvk&feature=channel&list=UL

 

64-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-60

 

http://www.youtube.com/watch?v=QuXS8YrSehQ&feature=channel&list=UL

 

65-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-61

 

http://www.youtube.com/watch?v=cMs7gm03tUg&feature=channel&list=UL

 

66-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-62

 

http://www.youtube.com/watch?v=Vku_Z1dobig&feature=channel&list=UL

 

67-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-63

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWKO9RzMnY8&feature=channel&list=UL

 

68-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-64

 

http://www.youtube.com/watch?v=fg6AgqCEEk0&feature=channel&list=UL

 

69-திருமந்திரம்2சர்வசிருஷ்டி-65

 

http://www.youtube.com/watch?v=AeVQ6vFpaZk&feature=channel&list=UL

 

70-திருமந்திரம்2திதி-66

 

http://www.youtube.com/watch?v=cQLPkFaBDUU&feature=channel&list=UL

 

71-திருமந்திரம்2சங்காரம் -67

 

http://www.youtube.com/watch?v=vAuaMxf-YbI&feature=channel&list=UL

 

72-திருமந்திரம்2சங்காரம் -68

 

http://www.youtube.com/watch?v=IpL_zqoY6EQ&feature=channel&list=UL

 

73-திருமந்திரம்2திரோபவம்-69

 

http://www.youtube.com/watch?v=1_0RNGSXL-8&feature=channel&list=UL

 

74-திருமந்திரம்2கர்ப்பக்கிரியை-70

 

http://www.youtube.com/watch?v=4ce2Rpxdw3M&feature=channel&list=UL

 

75-திருமந்திரம்2கர்ப்பக்கிரியை-71

 

http://www.youtube.com/watch?v=JCpnoofvxZI&feature=channel&list=UL

 

76-திருமந்திரம்2கர்ப்பக்கிரியை-72

 

http://www.youtube.com/watch?v=ujY0l5oTZwU&feature=channel&list=UL

 

77-திருமந்திரம்2கர்ப்பக்கிரியை-73

 

http://www.youtube.com/watch?v=dMj3mByFAT4&feature=channel&list=UL

 

78-திருமந்திரம்2கர்ப்பக்கிரியை-74

 

http://www.youtube.com/watch?v=cFt2ruOJc-4&feature=channel&list=UL

 

79-திருமந்திரம்2மூவகைச்சீவவர்க்கம்-75

 

http://www.youtube.com/watch?v=E2iyBE8kopM&feature=channel&list=UL

 

80-திருமந்திரம்2பாத்திரம்-76

 

http://www.youtube.com/watch?v=5vA-V50e-iA&feature=channel&list=UL

 

81-திருமந்திரம்2பாத்திரம்-76

 

http://www.youtube.com/watch?v=5vA-V50e-iA&feature=channel&list=UL

 

82-திருமந்திரம்2அபாத்திரம்-77

 

http://www.youtube.com/watch?v=6vaczYhmjmA&feature=channel&list=UL

 

83-திருமந்திரம்2தீர்த்தம்-78

 

http://www.youtube.com/watch?v=-sUlFLMNEl0&feature=channel&list=UL

 

84-திருமந்திரம்2திருக்கோயில்இழிவு-79

 

http://www.youtube.com/watch?v=7FUipv47l8Y&feature=channel&list=UL

 

85-திருமந்திரம்2அதோமுகதரிசனம்-80

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ar51WuvCSyQ&feature=channel&list=UL

 

86-திருமந்திரம்2சிவநிந்தை-81

 

http://www.youtube.com/watch?v=IEn3YgceyPs&feature=channel&list=UL

 

87-திருமந்திரம்2குருநிந்தை-82

 

http://www.youtube.com/watch?v=wUB8e3RgNCo&feature=channel&list=UL

 

88-திருமந்திரம்2பொறையுடைமை-83

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCRhVkBb1nI&feature=channel&list=UL

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s