தமிழ் இனி ? “Tamil Ini”??

1-தமிழ் இனி ??? முடிவு உங்கள் கையில் -முற்றிலும் உண்மை.’
2-தமிழ் இனி ???Nalaya Iyakkunar judges comments for Tamil Ini
3-தமிழில்லாமல் ஆங்கிலமில்லை!
4-தாய் பெயரோ மம்மி, நாய் பெயரோ யிம்மி..
5–தமிழ் இனி ??? முடிவு உங்கள் கையில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s