தமிழர் கலாச்சாரம் / கலைகள்

இரு மனம் சேர்ந்திடும் திருமணம் 

தமிழர் வரலாறு கி.மு 14 பில்லியன் முதல் – கி.மு. 1 வரை///கி.பி. 1 முதல் – கி.பி. 1676 வரை ….. Please visit here.

சைவத் திருமணச் சடங்கு ….. இங்கே  அழுத்தவும்.

தாலி, மெட்டி – ஏன்? ….. Please visit here.

மெட்டி அணிவது ஏன்? ….. Please visit here.

வடக்கு பக்கம் தலை வைத்து படுக்க கூடாது – ஏன்? ….. Please visit here.

ஐம்படைத் தாலி ….. இங்கே அழுத்தவும்.

யாழ்ப்பாண வரலாறூம் அதன் மேன்மையும் …..இங்கே அழுத்தவும்.

திருமணப் பொருத்தம்

மாட்டுப் பொங்கல் – செய்நன்றி மறவாத தமிழன் மரபு

தமிழர் கலைகள்

போர்க்கலை ….. Please visit here.

ஆடல் கலை ….. Please visit here.

தமிழர் சிற்பக்கலை ….. இங்கே அழுத்தவும்.

தமிழும் இசையும் Please visit here.

தமிழர் கலைகள் பட்டியல் ….. இங்கே  அழுத்தவும்.

ALUMINIA SIRPAM Please …..  visit here.

இசை எனும் இன்பம் ….. Please visit here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s