சைவம் / Saivam

நடராஜமூர்த்திக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வலைப்பூ

unnamed

திருச்சிற்றம்பலம்

ஐந்தெழுத்தருள்நிலை

http://www.thevaaram.org/thirumurai_1/onepage.php?thiru=13&Song_idField=7025

ஆணவம், மாயை, கன்மம்

சைவ சித்தாந்த ரீதியாக 

சித்தம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்பன நாலும் சேர்ந்து அந்தக் கரணம்.

சித்தம் என்பது மனத்தின் அவத்தை வேறுபாடு.

புத்தி என்பது இது இன்ன விஷயம் என்று நிச்சயிக்கும் முகத்தால் விஷயத்தில் ஊன்றி நிற்பது.

அகங்காரம் நான் இதை என்னவென்று அறிவேன் என்று நிச்சய வடிவாய் புருடனில் ஊன்றி நிற்பது.

அந்தக் கரணம் என்பதன் கூறுகளாகிய நான்கில் ஒன்று அகங்காரம்.

ஆணவம் என்பது அநாதி மலங்கள் மூன்றனுள் ஒன்று.

மும்மலம் ஆவன ஆணவம், மாயை, கன்மம்.

மாயையும், கன்மமும் உயிர்க்கு பிறகு ஒரு காலத்தில் வந்து சேருவன.

ஆணவம் என்பது ஜீவன் என்று வியவஹாரம் தொடங்கிய அன்றே பிடித்து, ஜீவன் என்பதாலேயே ஜீவனிலேயே ஏற்படும் உடன்பிறந்த மலம். –சகஜ மலம்.

ஆணவம் என்ற வார்த்தை சாதாரண புழக்கத்தில் ‘அவனுக்கு என்ன ஆணவம்!’ ‘இப்படி ஆணவம் பிடிச்சு அலையாதே!’ என்று சொலவுகளில் வந்துவிட்டது. இந்தச் சொற்களில் எல்லாம் ஆணவம் என்பது அகங்காரம், திமிர், தலைவெட்டித்தனம், தலைகனம் என்ற பொருள்களில் ஆளப்படுகின்றன.

சைவ சித்தாந்தத்துள் நுழையுங்கால் இந்தச் சாதாரண சொற்பயன்பாட்டுகளைக் கைவிடுதல் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் சித்தாந்தம் புரியும்.

ஆணவம் என்ற சொல்லின் தோற்றம் எப்படி ஏற்பட்டது? அணுத்தன்மை உடையதாய் இருப்பது என்பது ஆணவம்.
அணுத்தன்மையுடைமை — ஆணவம். அணு என்ற வேர்ச்சொல் அடியாக ஆணவ என்ற adjectival noun form வருகிறது.

அதாவது Principle of Individuation என்ற பொருள். சிவத்துடன் ஒன்றி நின்ற நிலையோடு ஒப்பிடுங்கால் அந்த ஒன்றிய நிலையே ஆன்மாவுக்கு சொந்த இயல்பு என்னும் போது இந்த ஆன்மா என்ற பிரித்தறியப்படும் நிலை அணுத்வமாக ஆகிவிடுகிறது. அதாவது மேலும் பிரிக்க முடியாத தனித்த அடிப்படை நிலைக்கு அணு என்று பெயர். மேலை விஞ்ஞானத்தில் அறியப்படும் அணு என்பதனோடு குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம்.

இந்த ஆணவம் என்பது ஆன்மாவின் கண்ணே உடன்தோன்றியாய் எழுந்த தோஷம் அதாவது மலம். ஆன்மாவின் ஞானத்தை முற்றிலும் மறைத்து ஆன்மா எதையும் அறிய வொட்டாமலும், தன்னையும் அறியவொட்டாமலும் செய்துவிடுகிறது. எனவே இந்த ஆணவம் என்பது மிகக்கொடிய இருள்.

உலக இருளாவது பொருட்களை மறைக்கும் ஆனால் தன்னைக் காட்டிக் கொடுத்துவிடும். ஆனால் இந்த ஆணவமாகிய இருள் மிகவும் கொடியது. எப்படி உடன் தோன்றியாய் ஒரு மலம் இருக்கக் கூடும்? அதற்கு உதாரணம் சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்வது ‘செம்பினில் களிம்பு போல்’

செம்பு என்று உலோகம் தோன்றிய கணம் தொட்டே களிம்பு என்ற தோஷம் அதற்கு உண்டானாற்போலே ஆன்மா என்ற தனித்த வியவஹாரம் தோன்றிய அக்கணமே ஆணவம் என்ற மலம் அதைப் பீடித்துவிட்டது.

இந்த ஆணவத்தின் மறைப்பிலிருந்து ஜீவனை விடுவிக்கவே மற்ற மலங்கள் இரண்டும், ஆதாவது மாயை, கன்மம் ஆகிய இரண்டும் ஜீவனுக்குத் சேர்க்கப் படுகின்றன ஈசனால்.

ஆணவம் என்ற உடன் தோன்றி இருளை நீக்கும் செயலைச் செய்யும் காரணத்தால் மலம் கன்மம் இரண்டுக்கும் ஒளி என்றே கருதப்படுவன.

ஆணவம் செய்வதோ திரோதானம் — மறைப்பு.

மலம் கன்மம் செய்வதோ திரோதான நீக்கம் — மறைப்பை நீக்கல்.

எனவே ஆணவம் என்பது ஜீவனின் உள்ளதாம் நிலையில் உடன் தோன்றிய இருள்மலம்.

அகங்காரம் என்பது அந்தக்கரணம் நான்கினுள் ஒன்று.

ஆணவம் அநாதி. முத்தி நிலையிலும் அழிதல் இல்லை.

சிவஞான மாபாடியம் 4 ஆம் சூத்திரம் 2ஆம் அதிகரணம்,

‘இவ்வான்மாச் சகசமலத்தினால் உணர்வின்று என்றது’

இதனுடைய விளக்கத்தில் ஸ்ரீ மாதவ சிவஞான யோகிகளின் விளக்கத்தில் 

“ஆகந்துகமலமாகிய மாயை கன்மங்களின் நீக்குதற்குச் சகசமலம் என விசேடித்தார். எனவே மூலமலஞ் செம்பிற் களிம்புபோல வேறுகாரணமின்றித் தன்னோடுடனிற்றலின், ஆன்மாத் தானேயுணருமாறின்றிக் கருவிகளைப் பற்றிநின்றுணர்வதாயிற்று; வெவ்வேறவத்தை யுறுவதூஉமாயிற்றென விடுத்தவாறு காண்க”

என வந்துள்ளப் பகுதியைக் கற்றுத் தெளியவும்.

ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன்

இறைவன்
இறை, இறைவன் என்னும் சொற்களைக் கையாண்டு திருக்குறள் விளக்கும் கருத்துகளை மட்டும் தொகுத்துப் பார்ப்பது அகப்பார்வை. இறைவன் நமக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இறைந்து கிடப்பவன். காலத்தாலும் இடத்தாலும் நமக்குள்ளும், நம்மைக் கடந்தும் இறைந்துகிடப்பவன் இறைவன். கண் முன்னே ஆளும் அரசனாகிய இறைவன் போலக் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் தலைமை தாங்கி ஆள்பவன் இறைவன்

இறைவன்

http://www.youtube.com/watch?v=vltMNkynXCA

ஆணவம்

http://www.youtube.com/watch?v=UfEJwsR2s7Y

கன்மம்

மாயை
உயிர்
உண்மைவிளக்கம்1/4)
உண்மைவிளக்கம்2/4)

http://natarajar.blogspot.co.uk/

சைவ சமயம் – வினாவிடை

http://shaivam.org/siddhanta/shp_vinavidai.htm

Devotional speeches ….. Please visit here,

Malaysia Hindu Dharma Mamandram – Hinduism, Vedanta, Sanatana Dharma ….. Please visit here.

History of Shaivism

திருமந்திர ரகசியம்  Please visit here.

Tamil Shaivite Literature – Devotional stotra on Lord siva  Please visit here.

உமாபதி சிவாச்சாரியாரின் நூல்கள்   Please visit here.

The Symbolism of Nataraja   Please visit here.

பரமரகசியம்

Hindu Heritage BLOG:  Please visit here.

சைவ சித்தாந்தத்தில் உயிர் கோட்பாடு  இங்கே அழுத்தவும்.

Isha Kailash Manasarovar Sojourn  Please visit here.

கோயில்கள் சொல்லும் தத்துவங்கள்  Please visit here.


Hinduism Please visit here.

மஹோற்ச கிரியைகளும் அதன் தாற்பரியமும்


சிவன்  இங்கேஅழுத்தவும்.

ஓம் நமச்சிவாய  ! இங்கேஅழுத்தவும்.

சிவபுராணம் இங்கேஅழுத்தவும்.

திருக்குறளில் சைவ சித்தாந்தம் இங்கேஅழுத்தவும்.

சைவ தத்துவங்கள் இங்கேஅழுத்தவும்.

திருக்கோயில் வழிபாட்டு விதிகள்

கந்த புராணம்

திருவிளையாடற் புராணம்

பன்னிரு திருமுறைகள்

திருமுறைத்தலங்கள்

பக்திப் பாடல்கள்  இங்கேஅழுத்தவும்.

கயா-சிரார்த்த நன்மைகள் இங்கேஅழுத்தவும்.

காசி வாரணாசி யாத்திரை

கயா தானம் அளிப்பதின் பலன் இங்கேஅழுத்தவும்.

சம்பிரதாய முறைப்படியான காசி வாரணாசி யாத்திரை இங்கேஅழுத்தவும்.

புண்ணியமான பிதுர்க்கடன் இங்கேஅழுத்தவும்.

மஹாளய சிரார்த்த வழிபாடு இங்கேஅழுத்தவும்.

பிதுருதர்ப்பணம் செய்ய உகந்த காலங்கள்

சைவசமயமும் சாமியார்களூம் இங்கேஅழுத்தவும்.

Vegetarianism: Recommended in Vedic Scripture

Please visit here.

சைவ சமயப் பக்தி இலக்கியம் Please visit here.

அபிராமி அந்தாதி Please visit here.

அய்யப்பனின் அறுபடை வீடுகள் Please visit here.

அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் Please visit here.

ஆனித் திருமஞ்சனம் Please visit here.

இந்து சமய விரதங்கள் இங்கே  அழுத்தவும்.

இறை வழிபாடும் ஆலய தரிசனமும் Please visit here.

உடலெனும் பிரபஞ்சம் இங்கே  அழுத்தவும்.

உருத்திராட்சம் Please visit here.

ஒல்லாந்தர் கால நூல்கள்

புலியூரந்தாதி

சந்தான தீபிகை

தண்டிகைக் கனகராயன் பள்ளு

சிவகாமியம்மை துதி Please visit here.

ஓம் நமச்சிவாய இங்கே  அழுத்தவும்.

கல்வெட்டுக் கூறும் ஆலய வழிபாடு 

இங்கே  அழுத்தவும்.

சூரிய நமஸ்காரம் இங்கே  அழுத்தவும்.

செயற்கை கோள்களை ஸ்தம்பிக்க வைக்கும் – திரு நள்ளாறு சனி பகவான்

இங்கே  அழுத்தவும்.

சைவத் திருமணச் சடங்கு Please visit here.

சைவம்- ஆன்மிகம் Please visit here.

ஞானப் பள்ளு (போர்த்துக்கேயர் கால நூல்கள்) Please visit here.

திருக்குறள் Please visit here.

நக்கீரர் தவம் செய்த அன்று ….. இங்கே  அழுத்தவும்.

மஞ்சள்,குங்குமம்,சந்தனம் Please visit here.

வலம்புரி சங்கு Please visit here.

வாழும் கலையும் சைவ சித்தாந்தமும் இங்கே  அழுத்தவும்.

விபூதி

Meaning of Viboothi, Thiruneeru by Various Authors
விபூதி
-தொகுப்பு பேராசிரியர் கா.திருஞான சம்பந்தன் M.Sc., M.C.A.
சைவர்களால் ஆவசியமாகச் சரீரத்திலே தரிக்கற் பாலனவாகிய சிவசின்னங்கள்
விபூதி, உருத்திராக்ஷம் என்னும் இரண்டும். விபூதி என்ற பெயரிலேயே அதனுடைய மகிமை விளங்கும். “வி”
என்றால் மேலானது. “பூதி” என்றால் ஐஸ்வரியம்(செல்வம்).  திருநீறு என்று மற்றொரு பெயரும் இதற்கு
உண்டு. திரு என்றால் தெய்வத்தன்மை. நீறு என்றால் வினைகளை நீறாக்குவது என்று பொருள்.  நம்
வினைகளை வேரறுத்து நம்மை தெய்வ நலத்தில் இணைக்கும் சாதனமே திருநீறு ஆகும்.  அதனை
மகிழ்ச்சியுடன் பூசி மகிழ்பவர்கள் அடையும் பேற்றினைக் கூறவந்த திருமூலதேவநாயனார் “கங்காளன்
பூசுங்கவசத் திருநீற்றை மங்காமல் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில் தங்கா வினைகளும் சாருங் சிவகதி
சிங்காரமான திருவடி சேர்வரே” திருநீற்றின் பெருமையை நாம் அனைவரும் உணர்ந்து உய்வு பெறும்
பொருட்டு திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி சுவாமிகள் “திருஆலவாய் திருநீற்றுப்பதிகம்”
என்னும் அற்புதப் பாசுரத்தைத் திருவாய் மலர்ந்து அருளியுள்ளார்கள்.
“மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு
சுந்தரமாவது நீறு துதிக்கப் படுவது நீறு
தந்திரமாவது நீறு சமயத்திலுள்ளது நீறு
செந்துவர் வாயுமை பங்கள் திருஆலவாயான் திருநீறே”
“நீறு இல்லா நெற்றி பாழ்” என்பது ஒளவை வாக்கு.
பசுவின் சாணத்தை அக்கினியினாலே தகித்தலால் உண்டாக்கியது வெண்மையான் திருநீறு. இதனை அணிபவர்கள் தங்களுடைய மும்மலங்கள் [ஆணவம், கன்மம், மாயை] ஆகியவைகளை சிவாக்கினியில் தகித்து வெண்மையான ஆன்மா ஆகும், முக்தி பேற்றைப் பெறுவார்கள்.
ஞான் அக்கினியால் தகிக்கப்பட்ட பசுமல நீக்கத்தில் விளங்கும் சிவத்துவப் பேற்றிற்கு அறிகுறி விபூதி
திருநீற்றை முக்குறியாக அணிகிறோம். ஏனென்றால் ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மூன்று மலங்களை வேரோடு நீக்கினால் தான் நாம் முக்திக்கு தகுதி உடையவர் ஆகிறோம் என்பதை அக்குறி உணர்த்துகிறது.
விபூதியை பட்டுப் பையிலேனும், சம்புடத்திலேனும், வில்வக் குடுக்கையிலேனும், சுரைக்குடுக்கையிலேனும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தரித்தல் வேண்டும்.
விபூதியை வடக்கு முகமாகவேனும், கிழக்கு முகமாகவேனும் இருந்து கொண்டு தரித்தல் வேண்டும்.
விபூதியை நிலத்திலே சிந்தா வண்ணம் அண்ணாந்து “சிவ சிவ” என்று சொல்லி, வலக்கையின் நடுவிரல் மூன்றினாலும் தரித்தல் வேண்டும்.
வாய்ங்காந்து கொண்டும், தலை நடுங்கிக் கொண்டும், கவிழ்ந்து கொண்டுந் தரிக்கலாகாது.  ஒரு விரலாலேனும் ஒரு கையாலேனுந் தரிக்கலாகாது.
சந்தியாகால மூன்றினும், சூரியோதயத்தினும், சூரியாஸ்தமயத்தினும், ஸ்நானஞ் செய்தவுடனும், பூசைக்கு முன்னும் பின்னும், மல சல மோசனஞ் செய்து செளசம் பண்ணி ஆசமித்த பின்னும், தீ¨க்ஷ இல்லாதவர் தீண்டிய போதும், விபூதி ஆவசியமாகத் தரித்தல் வேண்டும்.
கருநிற விபூதியும், செந்நிற விபூதியும், புகைநிற விபூதியும், பொன்னிற விபூதியுந் தரிக்கலாகாது.
விபூதி தரியாதவருடைய முகம் சுடுகாட்டுக்குச் சமமாகும்.
திருநீற்றின் பெருமையும் அதனை அணிவதால் வரும் நன்மைகளும்
1. உடல் நாற்றத்தைப் போக்கும்.
2. தொத்து நோய்க் கிருமிகளைக் கொல்லும்.
3. தீட்டுக் கழிக்கும்.
4. உடலைச் சுத்தம் செய்யும்.
5. வியாதிகளைப் போக்கும்.
6. பில்லிசூனியம், கண்ணேறு பாதிக்காது காக்கும்.
7. முகத்திற்கு அழகைத் தரும்.
8. ஞாபக் சக்தியை உண்டாக்கும்.
9. புத்திக் கூர்மையைத் தரும்.
10. ஞானத்தை உண்டாக்கும்.
11. பாவத்தைப் போக்கும்.
12. பரக்தியைத் தரும்.
“மால் அயன் இந்திரன் மற்றைய அமரர் மலர் மகளிர் சசி மற்றை வானக்
கோல மடவார் இயக்கர் கந்தருவர் இராக்கர் குல அரசர் வேதச்
சீல் முனிவரர் மற்றோர் இவருளரும் தவமுடையீர் திருவெண்ணீறு
சாலவும் உத்தூளனம் முப்புண்டாம் நாள்தோறும் போற்றித் தரியார் யாரே”
“பத்தியொடு சிவ சிவ என்று திருநீற்றைப் பரிந்து கையால் எடுத்து
பாரினில் விழாதபடி அண்ணாந்து செவியொடு பருத்தபுயமீது விழ
நித்தமும் விரல்களால் நெற்றியில் அழுந்தலுற நினைவாய்த் தரிப்பவர்க்கு
நடுவினை அணுகாது, தேகம் பரிசுத்தமாம், நீங்காமல் நிமலன் அங்கே
அத்தியோடு நித்தம் விளையாடுவான், முகத்திலே தாண்டவக் செய்யும் திரு
சஞ்சலம் வராது, பரகதி உதவும், இவனையே சக்தியும் சிவனும் எனலாம்
மத்தினிய மேரு என வைத்து அழுதினைக்கடையும் மால்மருகனான முருகா
மயிலேறி விளையாடும் குகனே பொன்வயல் நீடு மலைமேவு குமரேசனே”
அணைத்து லோகத்திலும் அங்குள்ள தெய்வங்களும், தேவர்களும், அடியார்களும் திருநீறு அணிகிறார்கள்.
“கண்ணன் வெண்பூதி பூசிக் கண்டிகை மாலை சாத்திப் புண்ணியத்
திங்கள் வேணி யானிருபாதம் போற்றி”
எனக் கண்ண அவதாரத்திலும் கண்டிகையும் நீறும் அணிந்தனர் – என்று கூறியிருப்பதையும் வாயு சங்கிதையில் உத்திர காண்டத்திலும், மகாபாரதத்தில் அநுசாசன் பர்வத்தில் 14-ஆம் அத்தியாயத்திலும் கூர்ம புராணத்திலும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உபமன்யு மகாமுனிவரிடம் சிவதீட்சை பெற்று சிவபூஜை செய்து, தான் விரும்பிய பலனைப் பெற்றார் என்று கூறியிருப்பதை நாம் உற்று நோக்க வேண்டும்.  எனவே ஸ்ரீ மன் நாராயணன் சிவஸ்துதி செய்பவனாகவும், சிவ சின்னமான விபூதியை மூன்று பட்டைக் கோடுகளாக நெற்றியில் தரித்தவராகவும், ருத்திரனுடைய கண்ணிற்குச் சமமானதாகவுள்ள ருத்திராக்ஷ மணிமாலையை அணிந்தவராகவும் இருக்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது.
விபூதிக்கு பஸிதம், பஸ்மம், க்ஷ¡ரம், இர¨க்ஷ என்ற பெயர்களும் உண்டு. எல்லாப் பாவங்களையும் போக்குதலால் பஸ்மம் எனவும், பிரகாசித்தலால் பசிதம் எனவும். ஆபத்தைப் போக்கலால் க்ஷ¡ரம் எனவும், பூதப்பிரேத பிசாச பிரம ராக்ஷஸ அபஸ்மார பவ பீதிகளின்றும் காத்தலால் இர¨க்ஷ எனவும் திருநாமங்கள் வந்தன.
இவ்வளவு மேன்மை பொருந்திய விபூதி யணிவதிலும் மேலான சிவபுண்ணியம் யாதுளது?
for more details
visit

தெய்வீகத்தில் ஒரு விதி உடைந்தால் அது இன்னொரு விதியைக் காட்டும் இங்கே  அழுத்தவும்.

திருஞான சம்பந்தர் மதுரையில் எட்டு ஆயிரம் சமணரைக் கழுவில் ஏற்றினார்

இங்கே அழுத்தவும்.

சரியை, கிரியை, யோகம் மற்றும் ஞானம் இங்கே  அழுத்தவும்.

இறை இன்பத்தின் (சிவானந்தத்தின்) நிலை இங்கே  அழுத்தவும்.

இறைவனிடம் வரம்பெற இங்கே அழுத்தவும்.

இறைவனை வழிபடுவதற்கான வழிமுறைகள் இங்கே  அழுத்தவும்.

கணபதி – முருகன் – சிவன் இங்கே அழுத்தவும்.

சிவனடியார்க்குரிய இலக்கணங்கள்

இங்கே அழுத்தவும்.

சிவபுராணம் இங்கே  அழுத்தவும்.

சைவ சமயம் இங்கே  அழுத்தவும்.

சைவ சமயம் இங்கே  அழுத்தவும்.

சைவ வினாவிடை இங்கே  அழுத்தவும்.

சைவம் வளர்த்த தமிழ் இலக்கியங்கள் இங்கே  அழுத்தவும்.

திருக்கார்த்திகைத் திருநாள் இங்கே  அழுத்தவும்.

திருக்குறளில் சைவ சித்தாந்தம் இங்கே அழுத்தவும்.

திருக்கோயில் வழிபாட்டு விதிகள் இங்கே  அழுத்தவும்.

பஞ்சபூத சிவதலங்கள் இங்கே  அழுத்தவும்.

பஞ்சபூத தலங்கள் இங்கே அழுத்தவும்.

பிரகதீஸ்வரம் – ஒரு விஸ்வரூபம்

மன இருள் அகற்றும் திருக்கார்த்திகைத் தீபத்திருநாள் Please visit here.

மனித சக்தி மகத்தான சக்திஇங்கே  அழுத்தவும்.

விபூதி………..

சைவபூஷண சந்திரிகை

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலி சைவசித்தாந்த மகாசரபம் நா.கதிரைவேற் பிள்ளை இயற்றியது

இந்த நூலிலே மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்ட நூல்கள்

1. தேவாரம்                                        18. அத்தியாத்ம இராமாயணம்
2. திருவாசகம்                                   19. மகாபாரதம்
3. திருப்பல்லாண்டு                            20. சூரசங்கிதை
4. பஸ்மசாபாலவுபநிடதம்                  21. மானவசங்கிதை
5. பராசரஸ்மிருதி                               22. உபதேசகாண்டம்
6. சைவபுராணம்                                 23. பிரமோத்தரகாண்டம்
7. இலிங்கபுராணம்                            24. சிவதருமோத்தரம்
8. கூர்மபுராணம்                                 25. வாயுசங்கிதை
9. கந்தபுராணம்                                  26. அகத்திய பக்தவிலாசம்
10. பெரிய புராணம்                            27. சைவசமயநெறி
11. தணிகைப்புராணம்                       28. பட்டினத்துப்பிள்ளையார் திருப்பாடல்
12. பேரூர்ப்புராணம்                           29. திருப்போரூர்ச் சந்நிதி முறை
13. திருவிரிஞ்சைப்புராணம்             30. உருத்திராக்க விசிட்டம்
14. சிவஞானபோதம்                        31. சடகோபர் திருவாய்மொழி
15. சிந்தாந்தசிகாமணி                   32. பேயாழ்வார் மூன்றாந் திருவந்தாதி
16. சூதசங்கிதை                              33. திருமங்கையாழ்வார் பெரிய திருமொழி
17. அத்தியாத்ம இராமாயணம்

பதிப்புரை

சைவபூஷண சந்திரிகை என்னும் இச்சீரியநூல் 57 ஆண்டுகளுக்கு முன் அக்காலத்தில் நீதிபதியாக
நிலவிய வே. மாசிலாமணிப்பிள்ளை அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி மாயாவாததும்ச கோளரி சதாவதானம் நா.கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்களால் எழுதி 1900-ம் ஆண்டில் அச்சிடப்பட்டது.  இதன்கண் சைவத்தின் மேன்மையும் அதன் சாதனங்களாகிய விபூதி, உருத்திராக்கம், பஞ்சாக்ஷரம் தின அநுஷ்டானம் முதலியவற்றின் சிறப்புகளையும் விளங்கும்படி எழுதியிருப்பது மிகவும் போற்றத்தக்கது.  இந்நூல் தோன்றியபோது அக்காலத்துப் பெரியோர்கள் இதனைப்போற்றிச் சிறப்பித்தனர்.  இத்தகைய அருமையான நூல் இப்போது மறைந்து விடாதபடி அச்சிட நேர்ந்தது.  ஆசிரியர் நாவலரின் மாணவர் வழிவந்தவராகையால் அவர்களுடைய அச்சுக்கூடப் பிரசுரமாக வரலாயிற்று.  இதனைச் சிவநேயர்கள் ஆதரிப்பாராக.
ச. பொன்னுஸ்வாமி, தருமபரிபாலகர்.

சிறப்புக் கவி

ஸ்ரீலஸ்ரீ. ஆறுமுகநாவலர் அவர்களின் மாணாக்கரும் இந்நூலாசிரியரின் ஆசிரியர்களுள் ஒருவருமாகிய யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் வித்துவசிரோமணி க.தியாகராசபிள்ளை அவர்கள்
இயற்றியன.
பொன்பணியும் பொறிப்பணியு மணிப்பணியு மிரும்பணியிற் பொறுத்த மாயன்
வன்பணியு மறைப்பணியு மறைபணியு முணராத மதியத் தேவனென்பணியு மிரும்பணியும் பெரும்பணியிற் கொளுமுதல்வ னெந்தை யேழை
யென்பணியு மிடத்தணியுங் கரும்பணியின்
மொழிபணியு மேன்ற நாதன்.                    (1)
வருமீற்றி னொருநுதலி னெரிநீற்றி
னுளதாகி வைப்பார் வைகுங்
கருநீற்றவ் வருளூற்றவ் விழிபூற்றின்
வயிற்றோன்றிக் கருணை மேனி
யுருவேற்று வினைநீற்றுந் திருநீற்றின்
விழிமணியி னுண்மை யோர்ந்து
வுருவேற்றி மலம்பாற்றித் திருவேற்கும்
பெருங்கருணை யுலகத் தாக.                  (2)
விண்மணியிற் புகழணிமன் னரசணியிற்
சிறக்குமணி மெய்மை சான்ற
கண்மணியிற் றிருநீற்றிற் களிக்குமணி
குவளையணி களமராமெங்
கண்மனிவேற் பிள்ளைதவத் தணுமாசி
லாமணியுங் கருதிக் கேட்ப
வண்மணிசை வப்பெரியோ ரணியுமணி
நிலவவுஞற் றிட்டான் மாதோ.
அன்னவன்யா ரெனினம்மாட் டடைந்துபெருங்
க்லைபலவு மறிந்தோன் மெய்கண்
டன்னவனெம் மவர்க்கருளுஞ் சிவஞான
போதமுத லறிவு நூல்கண்
முன்னவன்பிற் றெரிந்துபோ திப்பவனஞ்
சிவகுகனை முன்னுந் தாசன்
நன்னமா யாவாத கோளரிநங்
கதிரைவே னாவல் லோனே.

சிவமயம்

சைவபூஷண சந்திரிகை

காப்பு

வேத சிவாகமத்தான் மெய்ச்சமய மென்றுதெளி
போதசிவ சித்தாந்த பூடணவொண் மைக்கருளு
மீரா யிரமருப்பி யேறிவிளை யாட்டருளு
மோரா யிரமருப்பி யோர்.
கடவுள் வணக்கம்
பரமசிவன்
சிவஞானத் தவர்க்கருளும் பதியாவ னாகமத்துச் செல்வன் யாவன்
தவஞால முதலுலகை மூவினையிற் கொண்டவன்யார் தாணு வாகி
அவஞானத் தவர்க்கறியா வண்ணலெவன் றிருநீறு மக்கந் தானுந்
தவஞானக் கொருகுறியாத் தந்தவன்யா ரவன்சரணந் தலைமேற் கொள்வாம்.
வழிபடு கடவுள்
ஒருமானை வலத்தானை யொருவானை யிடத்தானை யுலகம் போற்ற
வருமானை முகத்தானைத் துணையானை யயில்பிடித்த வலத்தான் றன்னைப்
பெருமானை யெனதுளக்காட்டமர்வானை யெமக்கருளைப் பெருக்கு வானைத்
தருவானைப் பெரும்புதுச்சந் நிதியானைச் சாவணனைச் சார்ந்து வாழ்வாம்.
விபூதி
சித்தாந்த மெய்ச்சமயச் சிவநெறிக்கு வித்தாகித் திருமாலாதி
பெத்தாந்தக் கணத்தவர்க்கு மெவ்வெவர்க்கும் பெருவாழ்வு பெருக்கி மும்மைக்
கொத்தாந்த மலமுருக்குங் குறிகாட்டி நித்தியமாய்க் கொண்டார்க் குற்ற
பித்தாந்த மதப்பிணியைத் தபுமருந்தாந் திருநீற்றைப் பேணியுய்வாம்
உருத்திராக்கம்
நிலைகலங்கா தெங்குநிறை யருட்கடலின் வயிற்றோன்றி நிகரின் ஞானத்
தலையொளிகான் றியாம்பிரம மெனத்தடுமா றும்மிருள்கடங்கா தோட்டி
விலைமதித்தற் கரியதுவாய் வேண்டுவார் வேண்டியன விழைவி னீந்து
மலைமகணா யகன்றிருக்க ணருட்பேற்றைக் குறிக்கவரு மணியைத் தாழ்வாம்.

நூல்

சைவபூஷணம் விபூதி ருத்திராக்கங்களே
பரமசிவ னமலன் பத்தர்க்குச் சின்ன
முருவுடலிற் கண்டியு நீறும்.
சிவபெருமான் பிறப்பு இறப்பு இன்றி என்றும் உள்ளவர்.  எங்கும் நிறைந்தவர்; எல்லாம் செய்யவல்லவர்; இயல்பாகவே யெல்லாம் அறிபவர்.  தமது அநுபவத்தின் பொருட்டுப் பிறிதொன்றையும் வேண்டாதவர்; தம்வயமுடையவர்; ஆன்மாக்களிடத்துள்ள இரக்கமே திருமேனியாக வுடையவர்; இவ்விலக்கணங்களை யுடையவர் அவர் ஒருவரே யன்றி வேறில்லை.  ஆதலால் அவரே பசுபதி என்று மெய்யன்புடன் வழிபடுகின்றனர் சைவர் அல்லது சிவனடியார் என்று கூறப்படுபவர்.  ஒருவனையே தனக்கு நாயகனாகக் கொண்ட பதிவிரதையானவள் தன்னாபகனாற் கொடுக்கப்பட்ட திருமங்கிலியம் மோதிரம் முதலியவற்றைத் தன் கற்புநிலைக்குச் சாதனமாகத் தரிந்தொழுகுவள்.  அதுபோலச் சிவபெருமானையே பரமபதி யெனக்கொண்டு வழிபடும் ஒவ்வொருவருக்குந் தத்தம் அன்பினிலைக்கு அடையாளமாகத் தரிக்கத் தக்கன சிவசின்னங்களாகிய விபூதி உருத்திராக்ஷம் என்னும் இரண்டுமேயாம்.  எவள் திருமங்கிலிய முதலிய அடையாளங்களைத் தரித்தற்குக் கூசுகின்றனளோ அவள் குலமகளெனப்படான்.  மற்றைய ஆபரணங்க ளெல்லாவற்றைபுந் துறந்திருந்தாலுந் திருமங்கிலியத்தைக் குலமகளிர் துறந்திருக்கார்.  அதுபோல எவ்வணிகளையுந் தரியாமலிருந்தாலுஞ் சிவசின்னங்களைச் சிவனடியவர் (சைவசமயிகள்) என்றுள்ளார் தரியாதிருத்தலாகாவாம்.  ஆதலால் சைவசமயிகட்கு விபூதி உருத்திராக்க தாரணம் இன்றியமையாததேயாம்.
விபூதிருத்திராக்கஞ் சிவவடிவமே
விபூதி உருத்திராக்கங்கள் சிவசின்ன மெனவும், திருவேடம் எனவும்படும்.
“செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா
வம்மலங் கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ
மாலற நேய மலிந்தவர் வேடமு
மாலயனுந் தானு மரனனெத் தொழுமே.”
எனஞ் சிவஞானபோதஞ் செப்புதலால், அவை யிரண்டுஞ் சிவபெருமானென்றே கொள்ளற்குரியனவாம்.  காமக் கிழத்தியரது வடிவிலே காணப்படும் ஆடை, சாந்து, அணிகலன் முதலாயின காமுகரை வசீகரித்து இன்பஞ் செய்யுமாறு போல மெய்யுணர் வுறுவாரைக் காட்சிமாத்திரையானே வசீகரித்து இன்பஞ் செய்தல்பற்றிச் சிவபத்தி யுடையார்க்கு இவை திருவேடமாகக் கொள்ளப்பட்டனவாம்.
சேலுங்கயலுந்திளைக்குங் கண்ணாரிளங்கொங்கையிற் செங்குங்குமம்
போலும்பொடியணிமார்பிலங்குமென்றுபுண்ணியர்போற்றிசைப்ப.
– திருப்பல்லாண்டு.
அக்கினி சிவபெருமானது வடிவமாகும்.  சந்திரன் யாகவடிவாய் விளங்குவன்.  ஆதலால் அதனை அமிர்தமென்று கூறுவர் பெரியர்.  இவ்வுலகங்கள் யாவும் அக்கினியாற் சுடப்பாடு வெந்து சாம்பரானமையாற்றான் பரிசுத்தமடைந்தது.  அக்கினியினிடத்து அவிபெய்து உயர்வை யடைந்தவர்கள் விபூதி தரித்தலாகிய பாசுபத விரதத்தை யநுட்டித்தனர்.  இது பற்றியன்றோ தென்புலத்தாரும் அக்கினியை யுண்பார்கள்.  தேவர்கள் சந்திரகலையை அமிர்தமாகப் பானம்பண்ணி வருகின்றனர்.  ஆதலால் உலகம் அக்கினி சொரூபமே.  அவ்வக்கினி சிவபெருமானது திவ்வியவடிவேயாம்.  சந்திரன் சிவசத்தி வடிவாகும்.  இதனாற்றான் பரிசுத்தம் வாய்ந்த சிவாக்கினியினிடத்தினின்றுந் தோன்றிய விபூதியைச் சிவபெருமான் தமது திருமேனிக்கண் தரித்தனர்.  ஆதலின் அது பரிசுத்தமுள்ளதும், அதனைச் செய்வதும், அமிர்தம்போ லெவரானுங் கைக்கொள்ளப்படுவதும், புத்தி முத்திகளைக் கொடுப்பதுமாகும்.
ஆதலாலுலகமழலினல்வடிவேயவ்வழலெமதுருவாமாற்
நோதறுசேர்மன்றேவிநல்வடிவாங்கொழுஞ்சுடரழலிடைப்பட்ட
வேதமினீற்றையெமதுமெய்யணிவோ மெறிதிரைக்கருங்கடலுடுத்த
தீதிலாவுலகநீற்றினையணிந்தேதீர்த்திடுந்தீவினைச்சிமிழ்ப்பே.
-இலிங்கப்புராணம்.
தேவாதியருஞ் சிவசின்ன தாரணர்
விட்டுணு, பிரமன், இந்திரன், தேவர், முனிவர், கின்னரர், கிம்புருடர், கந்தருவர், வித்தியாதரர், நாகர், கருடர் முதலிய கணத்தவர்களும், மனிதருள் அநேகருமாகிய சிவனடியவர் யாவருஞ் சிவசின்னங்களைத் தரித்திருக்கின்றனர் என்பது வேதாகம உபநிடத மிருதிபுராண இதிகாசாதி சாத்திரங்களால் அறியக் கிடக்கின்றது.
மாலயனிந் திரன்மற்றை யமரர்மலர் மகளிர்சசி மற்றை வானக்
கோலமட வாரியக்கர் கந்தருவ ரரக்கர்குல வசுரர் வேதச்
சீலமுனி வரர்மற்றோ ரிவருளருந் தவமுடையீர் திருவெண்ணீறு
சாலவுமுத்தூளனமுப்புண்டரநாடொரும்போற்றித்தரியார்யாரே.
-சூதசங்கிதை.
விஷ்ணுவும் விபூதிருத்திராக்க தாரணரே
சிலர், ஆசாரியருட் சிறந்தவராய், சிவசத்திகளுளொருவராய், சிவபத்தருட் சிறந்தவராய், கர்த்தற் கடவுளராய் விளங்கும் எம்பெருமாளுக்கும் அவனை வழிபடுவார்க்கும் விபூதி ருத்திராக்கதாரணம் தக்கதன்று என்கின்றனர்.  “பஸ்மதிக் தாங்கா ருத்திராக்ஷ¡ பரணா: – தக்ஷ¢ணாயாந் திகி விஷ்ணு” எனவரும் (அதர்வணவேதம்) பஸ்மஜாபால உபநிடத சுலோகத்தானே திருமால் ஸ்ரீகாசி §க்ஷத்திரத்திலே தென்றிசைக்கணிருந்து விபூதிருத்திராக்க தாரணமுடையராய் உபாசிக்கின்றனர் என்பது பெறப்படலானும், “சிவேநவிஷ்ணு நாசைவ” எனவரும் சூதசங்கிதைச் சுலோகத்தானே திருமாலுக்கும் அவரது தேவியார்க்குஞ் சைவ தருமமும், விபூதி தாரணமுங் கூறப்பட்டமையானும், இன்னும் இராமாவாதார மெடுத்த காலத்து “த்யாத்வா ரகுபதிம் க்ருத்தம் காலாநல மிவாபரம் – பீத க்ருஷ்ணாஜிநதரம் பஸ்மோத்துளன விக்ரஹம்” என்னும் இராமாயண சுலோகத்தானும், “ஸ்வர்ண வர்ண ஜடாபாரம் ஸாக்ஷ¡த் ருத்ர மிவாபரணம் – பஸ்மோத் தூளித ஸர்வாங்கம் த்ருஷ்டுவா காம வசங்கதா” என்னும் அத்தியாத்மராமாயண சுலோகத்தானும், விபூதி தரித்திருந்தனரென்பது வெளியாகலானும், “கண்ணன்வென்பூதி பூசிக் கண்டிகை மாலை சாத்திப் – புண்ணியத் திங்கள்வேணி யானிரு பாதம் போற்றி” எனக் கண்ண அவதாரத்திலுங் கண்டிகையு நீறுமணிந்தனர் என்று கூர்மபுராணங் கூறுவதனானும், “சிவஸ்ய விஷ்ணோர் தேவாநாம்” எனவரும் பராசரஸ்மிருதி சுலோகத்தானே விபூதியைத் திரிபுண்டாமாகத் தரிப்பின்கேசவமூர்த்திக்கும் இலக்குமிதேவியார்க்குந் திருப்தியுண்டாகிறது எனத் தெரிதலானும், ஏனைய பிரமாண நியாயங்களானும் விஷ்ணுவுஞ் சிவசின்ன தாரணரும், சிவசின்ன தாரணப் பிரியருமாகலின், அவற்கும் அவனை வழிபடுமடியார்க்குஞ் சிவசின்னங்கள் உரியனவாமென்று தெளியப்பட்டது.
விபூதி வரலாறு
திருவருளுருவாகிய உமாதேவியார் தமக்குப் பத்தினியாகத் தோன்ற, ஆணவமலத்தை நீக்கியருளும் வேதியராகிய சிவபெருமான் பிரளய வெள்ளமே நீராகவும், அளவில்லாத அண்டங்களே மண்டபங்களாகவும், சமுத்திரத்தாற் சூழப்பட்ட பூவுலகமே வேதிகையாகவும், விஷ்ணு, பிரமன், அரி முதலிய தேவர்கள் யாவரும் அவிப்பாகமாகவும், உயிர்களே பசுக்களாகவுங் கொண்டருளித் தமது நெற்றியாகிய குண்டக்கணுள்ள அக்கினிக் கண்ணினின்றும் அக்கினியை மூட்டி யாகஞ் செய்தனர். அந்த யாகத்தினின்றுந் தோன்றிய வெண்திருநீற்றை அகங்கார மமகாரமாகிய அகப்புறப் பற்றுக்களழியுமாறு விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர் என்னும் மூவகை ஆன்மாக்களுஞ் சரீரத்தில் தரிக்குமாறு அமைத்தனர் என நூல்கள் கூறாநிற்கும்.
பூதியா முறைமையும் புகலக் கேட்டியாற்
கோதிலா மனுமுறைக் கொற்ற வேந்தனே
பாதியாள் சத்திபத் தினியின் வைகுற
வேதிலா ணவந்தபு மிணையில் வேதியன்.
ஊழியே பாணிக ளுலப்பி லண்டமே
கேழிலா மண்டபங் கேழ்த்த வேதிகை
யாழிசூழ் புலியலி யரிமெய் யாதியா
வாழிமா மெய்மைவண் பசுக்க ளாலியா.
நெற்றியங் குண்டத்து நெடித டங்கிய
பொற்றநீள் விழியெரி புணர்த்து வேள்விசெய்
தற்றமில் வேள்வியி லவிர்வெண் பூதியைப்
பற்றற வுயிர்க்கெலாம் படிவத் தாக்கினான்.
-தணிகைப் புராணம்
விபூதி தாரண பலம்
விபூதியை யணிந்தவர் எவ்விடத்திற் போசனஞ் செய்கின்றாரோ அவ்விடத்திற் பார்வதி சமேதராகிய பரமசிவனும் உண்கின்றனர்.  உடம்பு முழுதுந் திருநீற்றை யணிந்தவரை எவர் பின்செல்கின்றனரோ அவர்கள் மகாபாதகராயினும் பரிசுத்தராகின்றனர் எனச் சூரசங்கிதை கூறுகின்றது.  காலை, உச்சி, மாலையென்னு முக்காலங்களினுந் தரிக்கின்ற மெய்யன்பர் எக்குலத்தவராயினும் அவரைச் சிவபெருமான் என்றே பாவிக்கக்கடவர் என மானவ சங்கிதையிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மெய்யன்புடன் விபூதிதரிப்பவரைச் சிவபெருமான் நீங்காது நிற்பர்.  அதனால் சர்ப்பம், சூரியன் முதலிய கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், திசைத் தெய்வம், யமன், காலன், யமதூதர், அக்கினி, கொடுநோய்கள், அவுணர், இடி, பூதங்கள், சிங்கம், புலி, கரடி முதலிய கொடியனவற்றால் வருந் துன்பங்கள் அவரை யணுக மாட்டா வாம்.  அவர் இருவினைகளையும் வென்று சிவஞானம் பெற்று முத்தியடைவார் என்பது சத்தியம், முக்காலுஞ் சத்தியமே யாம்.
பகைபிணி மண்ணைபன் மந்தி ரத்தினா
மிகையறன் கடையுள வெருட்சி பித்திடர்
வகையெனைத் தையுமற மாற்றி யாவர்க்குந்
தகைநல மளிப்பது தவள நீறரோ.
– தணிகைப் புராணம்
விபூதி தரிக்குங் காலங்களில் ஓதவேண்டிய திருநீற்றுப் பதிகத்தைக் காட்டுவாம்.  அ·து திருவருண்ஞானச் செல்வராய திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனாராற் கூன்பாண்டியனுடைய வெப்புநோயைத் தீர்த்தற்காகவும், எம்மனோரது பிறவித் துன்பங்களை வேரறக் களைதற்காகவும் ஓதியருளப்பட்டது.  ஆதலால் தரிக்குங் காலத்து ஒவ்வொருவரும் அதனை மெய்யன்புடன் ஓதக்கடவர்.
திருநீற்றுப் பதிகம்
பண் – காந்தாரம்
திருச்சிற்றம்பலம்.
மந்திரமாவதுநீறு வான்வர்மேலதுநீறு
சுந்தரமாவதுநீறு துதிக்கப்படுவதுநீறு
தந்திரமாவதுநீறு சமயத்திலுள்ளதுநீறு
செந்துவர்வாயுமைபங்கன் றிருவாலவாயான்றிருநீறே.        (1)
வேதத்திலுள்ளதுநீறு வெந்துயர்தீர்ப்பதுநீறு
போதந்தருவதுநீறு புன்மைதவிர்ப்பதுநீறு
வோதத்தகுவதுநீறு வுண்மையிலுள்ளதுநீறு
சீதப்புனல்வயல்சூழ்ந்த திருவாலவாயான்றிருநீறே           (2)
முத்திதருவதுநீறு முனிவரணிவதுநீறு
சத்தியமாவதுநீறு தக்கோர்புகழ்வதுநீறு
பத்திதருவதுநீறு பாவலினியதுநீறு
சித்திதருவதுநீறு திருவாலவாயான்றிருநீறே`               (3)
காணவினியதுநீறு கவினைத்தருவதுநீறு
பேணியணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமைகொடுப்பதுநீறு
மாணந்தகைவதுநீறு மதியைத்தருவதுநீறு
சேணந்தருவதுநீறுதிரு வாலவாயான்றிருநீறே              (4)
பூசவினியதுநீறு புண்ணியமாவதுநீறு
பேசவினியதுநீறு பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லா
மாசைகொடுப்பதுநீறு வந்தமதாவதுநீறு
தேசம்புகழ்வதுநீறு திருவாலவாயான்றிருநீறே.             (5)
அருத்தமதாவதுநீறு வவலமறுப்பதுநீறு
வருத்தந்தணிப்பதுநீறு வானமளிப்பதுநீறு
பொருத்தமாவதுநீறு புண்ணியர்பூசும்வெண்ணீறு
திருத்தகுமாளிகைசூழ்ந்த திருவாலவாயான்றிருநீறே        (6)
எயிலதுவட்டதுநீறு லிருமைக்குமுள்ளதுநீறு
பயிலப்படுவதுநீறு பாக்கியமாவதுநீறு
துயிலைத்தடுப்பதுநீறு சுத்தமதாவதுநீறு
வயிலைப்பொலிதருசூலத் தாலவாயான்றிருநீறே.           (7)
இராவணன்மேலதுநீறு வெண்ணத்தகுவதுநீறு
பராவணமாவதுநீறு பாவமறுப்பதுநீறு
தராவணமாவதுநீறு தத்துவமாவதுநீறு
வராவணங்குந்திருமேனி யாலவாயான்றிருநீறே             (8)
மாலொடயனறியாத வண்ணமுமுள்ளதுநீறு
மேலுறைதேவர்கடங்கண் மெய்யதுவெண்பொடிநீறு
வேலவுடம்பிடர்தீர்க்கு மின்பந்தருவதுநீறு
வாலமதுண்டமிடற்றெம் மாலவாயான்றிருநீறே              (9)
குண்டிகைக்கையர்களோடு சாக்கியர்கூட்டமுங்கூடக்
கண்டிகைப்பிப்பதுநீறு கருதவினியதுநீறு
வெண்டிசைப்பட்டபொருளா ரேத்துந்தகையதுநீறு
வண்டத்தவர்பணிந்தேத்து மாலவாயான்றிருநீறே.            (10)
ஆற்றலடல்விடையேறு மாலவாயான்றிருநீற்றைப்
போற்றிப்புகலிநிலாவும் பூசுரன்ஞானசம்பந்தன்
தேற்றித்தென்னனுடலுற்ற தீப்பிணியாயினதீரச்
சாற்றியபாடல்கள்பத்தும் வல்லவர்நல்லவர்தாமே.            (11)
திருச்சிற்றம்பலம்

(1) மந்திரம் – மந் – நினைப்பவனை, திர – காப்பது, நீறு – பாவங்களையெல்லாம் நீறாக்குவது.  தந்திரம் – சிவாகமம். செந்துவர் – செந்நிறமுடைய பலளம். (2) போதம் – ஞானத்தெளிவு (3) சித்தி – அணிமா முதலிய அட்டமாசித்திகள். (6) அருத்தம் – மெய்ப்பொருள். (7) எயிலது – எயில் – மும்மதில். அது – பகுதிப்பொருள் விகுதி. அட்டது – அழித்தது. அயில் – கூர்மை (8) இராவணன் – அழுதலைச் செய்தவன், இலங்கையரசன்.  பரா – பரையின், வணம் – வடிவம். (10) குண்டிகைக்கையர் – சமணர், சாக்கியர் – புத்தர், கண்திகைப்பிப்பது என்க. (11) அடல் – வெற்றி. புகலி – சீகாழி. தென்னன் – கூன்பாண்டியன்.

to be continued for more details www.geocities.com/kathirvelpillai<pasupathi.k.pillai…com> wrote:

—– Original Message —–From: sivakalainataraja

To: saivaneri.yahoogroups.com

Sent: Tuesday, February 14, 2006 1:21 PM

Subject: [saivaneri] any separate rules for women applaying viputhi(thirunir)

namashivaya.iam  saivite, i like to know any special or individual

method of apply viputhi for  women? now iam  applaying viputhi(mixed

with some water) on my fore head , neck, and three parts of my

hands.. some of them says women can’t wear viputhi mixed with water??

is it correct?  if any body knows the rules of applay viputhi please

reply to me. i am  also want to know how many places(on body) can

women took viputhi. if there was any book recarding this, please sent

the name and publisher. sivakalai

தரிக்கக்கூடாத விபூதிகள்

ஒரு கையால் வாங்கிய விபூதியும், விலைக்குக் கொண்ட விபூதியும், சிவதீ¨க்ஷ யில்லாதவர் கொடுத்த விபூதியும், கருநிறவிபூதியும், செந்நிற விபூதியும், பொன்னிற விபூதியும், புகைநிற விபூதியுந் தரிக்கலாகாது.  சிவதீ¨க்ஷ யில்லார் கொண்டுவந்த விபூதிப் பிரசாதத்தை யொருபாத்திரத்தில் வைப்பித்து, அதனைப் பத்திர புட்பங்களால் அருச்சித்து நமஸ்காரஞ் செய்து எடுத்துத் தரித்தல் வேண்டும்.  தீ¨க்ஷ முதலியவற்றால் தம்மினின்றும் உயர்ந்தவரா யிருப்பின் அவரை நமஸ்கரித்து வாங்கித் தரித்தல்வேண்டும்.  ஆசாரியராயின் மூன்று அல்லது ஐந்துதரம் நமஸ்கரித்து எழுந்து கும்பிட்டு வாங்கித் தரித்து பின்னரும் நமஸ்கரிக்க வேண்டும்.

தரிக்கும் நியமம்

1சமயி பிராதக்கால சந்தியொன்றிலேயே நீரிற்குழைத்துத் தரிக்கக்கடவன்.  2புத்திரன் அதனோடு சாயங்கால சந்தியினும் நீரிற்குழைத்து அணிக.  3சாதகனென்பான் அவ்விரண்டனோடு மத்தியான சந்தியினும் அங்ஙனஞ் செய்யக் கடவன்.  4ஆசாரியன் அம்மூன்றனோடு அர்த்தராத்திரி சந்தியினும் நீர்சேர்த்து இடக்கடவன் என்று கூறுவாருமுளர்.  யாவரும் இரு வஸ்திரந் தரித்து நீராடி ஈரம் துவட்டி விபூதி தரிக்கக் கடவர்.  ஈரவஸ்திரத்தையேனும் ஒருவஸ்திரத்தையேனும் உடுத்துக் கொண்டும், கெளபீனந் தரியாமலும், நிருவாணமாக இருந்து கொண்டும்ம் விபூதி தாரணஞ் செய்யலாகாது.  அங்ஙனஞ் செய்யின் நிஷ்பலமாகும்.  தரிக்கும் இருவஸ்திரமும் சுத்தமுள்ளனவாய், வெண்ணிறத்தனவாய், உலர்ந்தனவாயிருக்கவேண்டும்.  நைட்டிகப் பிரமசாரியம் சந்நியாசியும் யாசகராய் வேறுவஸ்திர மில்லாதிருக்கின் ஒரு வஸ்திரத்தையே இருவஸ்திரமாகப் பாவனை செய்து  தரிக்கக்கடவர்.  அதுவும் ஈரவஸ்திரமாயின் சூரிய குரூரமந்திரத்தினாலே உலர்ந்ததாக அபிமந்திரித்து, ஓம் சிவாய நம என்று சலத்தைப் புரோக்ஷ¢த்து, ஓம் கவசாயநம என்று தலையிற் போட்டு, மகாமுத்திரையுந் தேனுமுத்திரையுங் காட்டி, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று தலையையும், ஓம் இருதயாய வெளஷடு என்று மற்றை அங்கங்களையுந் துவட்டக்கடவர்.  கோயினாலே ஸ்நானம்பண்ண இயலாதவருந் தலைதொடங்கிக் கால்வரையும் சொல்லியபடி துவட்டுதலாகிய காபிலஸ்நானத்தை முடித்துக் கொண்டு தரிக்கக்கடவர்.  தரிக்குமிடத்து நுரை, குமிழி, நுண்ணிய புழு என்னு மிவையுள்ள நீரும், வடித்தொடாத நீரும், இழிகுலத்தார் தீண்டிய நீரும், கலங்கள் நீரும், பாசிநீரும், உவர்நீரும், வெந்நீரும், பழமையாகிய நீரும், சொறி நீரும், கூவல் நீரும் ஆகாவாம்.  சுத்த சலங்கொண்டு தானிருக்கும் பூமியை ஓம் அஸ்திராயபடு என்று சுத்திசெய்து, ஆசனத்திலே கிழக்கு நோக்கியாயினும் வடக்கு நோக்கியாயினும் இருந்துகொண்டு, ஓம் கணபதியே நம என்று முட்டியாகப் பிடித்த இரண்டு கைகளினாலும் நெற்றியிலே மூன்றுதரங் குட்டி, ஓம் குருப்பியோநம என்று நமஸ்கார முத்திரையினாலே கும்பிடுக.
1.சமயி என்பவன் சமயதீ¨க்ஷ பெற்றுச் சிவாகம விதிப்படி நித்தியகருமஞ் செய்பவன்.
2.புத்திரன் அதனோடு விசேட தீ¨க்ஷயும் பெற்றுத் தருப்பணம், சிவபூசை, அக்கினிகாரிய முதலியன செய்பவன்.
3.சாதகனாவான் அவ்விரண்டனோடு நிருவாண தீ¨க்ஷயும் பெற்று நித்தியம், நைமித்திகம், காமிகம் என்னுங் கருமங்களைச் செய்து சாதனையினால் தம்மலமறுப்பவன்.  இம்மூவகையருஞ் சாமானியர் எனவும், விசேடர் எனவும் இருவகைப்படுவர்.
4.ஆசாரியராவார் அம்மூன்று தீக்கைகளோடு ஆசாரியாபிடேகமும் பெற்றவர்.  அவரும் கிரியாகுரு ஞானகுரு என இருவகையர்.
சல சுத்தி
அநுட்டான சலத்தை ஓம் சிவாய நம என்று 5நிரீக்ஷண முத்திரையினாலே நிரீக்ஷணஞ் செய்து, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று நிமிர்த்திய பதாகை முத்திரையினாலே புரோக்ஷணஞ் செய்து, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று சுட்டுவிரலை நீட்டிய கையினாலே தாடனமும், ஓம் கவசாயவெளஷடு என்று கவிழ்ந்த பதாகை முத்திரையினாலே அப்பியுக்ஷணமும், வலக்கைப் பெருவிரலொழித்த விரல்களினால் இடவுள்ளங்கையிலே ஓம் அஸ்திராயபடு என்று மூன்றுதரந் தட்டுதலாகிய தாளத்திரயமுஞ் செய்து, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று சோடிகை முத்திரையினாலே திக்குபந்தனமும், ஓம் கவசாய வெளஷடு என்று சுட்டுவிரல் நீட்டிய கையினாலே அவகுண்டனமுஞ் செய்து, ஓம் சிவாய வெளஷடு என்று தேனுமுத்திரையுங் கொடுக்க வேண்டும்.

5.நிரிக்ஷணமாவது சந்திரன், சூரியன், அக்கினி யென்னு மூவரும்முறையே வலக்கண்ணும், இடக்கண்ணும், நெற்றிக்கண்ணு மாவராதலால், வலக்கண்ணினாலே அதனை உலர்த்தினதாகவும், நெற்றிக்கண்ணினாலே தகித்ததாகவும், இடக்கண்ணினாலே அமுதங் கொண்டு நனைப்பதாகவும் பாவிப்பது.  புரோக்கணமாவது அங்ஙனம் நிரீக்கணஞ் செய்யப்பட்டது சுத்தியாதற் பொருட்டுத் தெளிப்பதாம்.  தாளத்திரயமாவது ஒருவன் கல்லையடிக்கும் போது அதனிடத்துப் பொறிதோன்றுமாறு போலச் சடமாகிய இந்தப் பதார்த்தத்தினிடத்துச் சித்துண்டாதற் பொருட்டுத் தட்டுவதாம்.  அப்பியுக்கணமாவது அந்தப் பதார்த்தத்தினிடத்துத் தோன்றிய சித்தினது பிரகாசமானது தன்னுடைய தானத்தைவிட்டு நீங்காமல் இருக்கும் பொருட்டு மூடுவதாம்.

அஸ்திர சந்தியோபானம்

அதன் பின்னர் ஓம் அஸ்திராயநம என்று நிமிர்த்திப் பதாகை முத்திரையினாலே சலத்துளியை மூன்றுதரஞ் சிரசின்மேலே தெளித்து, ஓம் அஸ்திராய சுவாகா என்று மூன்றுதரந் தருப்பனஞ் செய்து, ஓம் அஸ்திராய நம என்று பத்துத்தரஞ் செபித்து, ஓம் அஸ்திராய சுவாகா என்று மீட்டும் ஒருதரம் தருப்பனஞ் செய்க.

ஆசமனம்

அதன்பின் தருப்பையினாலே செய்யப்பட்ட பவித்திரத்தையேனும், பொன் வெள்ளி யென்னு மிவகைளாற் செய்யப்பட்ட பவித்திரத்தையேனும் அநாமிகை விரவிற்றரித்து, வலக்கையை விரித்துப் பெருவிரலையுஞ் சிறுவிரலையும் பிரித்துவிட்டுப் பெருவிரலடியிற் சார்ந்த உழுந்தமிழ்ந்து, ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்கும், வித்தியாதத்துவம் ஏழும், சிவதத்துவம் ஐந்துமாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களுஞ் சுத்தியாகும் பொருட்டுச் சலத்திலே ஓம் ஆத்துமதத்துவாய சுவதா, ஓம் வித்தியாதத்துவாய் சுவதா, ஓம் சிவதத்துவாயசுவதா என்று பிரம தீர்த்தமாகிய அங்குட்டத்தின் (பெருவிரலில்) அடி அதரத்திலே படும்படி ஆசமனம் பண்ணி, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று அதரங்களிரண்டையும் வலக்கையின் பெருவிரலடிகொண்டு இடமாக இரண்டுதரமும், உள்ளங்கை கொண்டு கீழாகஒருதரமுந் துடைத்துக் கைகழுவி, ஓம் இருதயாய வெளஷடு என்று பெருவிரலோடு கூடிய அணிவிரலினாலே முகம், வலமூக்கு, இடமூக்கு, வலக்கண், இடக்கண், வலக்காது, இடக்காது, நாபி, மார்பு, வலத்தோள், இடத்தோள், சிரசு என்னும் இப்பன்னிரண்டிடங்களையுந் தொட்டு விடுக.
இங்ஙனமன்றிச் சிலர் ஓம் அச்சுதாய நம, ஓம் அனந்தாய நம, ஓம் கோவிந்தாய நம எனவும், சிலர், ஓம் கேசவாயஸ்வாகா, ஓம் நாராயணாயஸ்வாகா, ஓம் மாதவாயஸ்வாகா எனவும் உச்சரித்து ஆசமனஞ் செய்வர்.  இவை சிவாகமத்திற்கு மாறென்க.
சிலர், ஓம் கேசவாய நம: என்று பெருவிரல் நுனியால் வலக் கபோலத்தையும், ஓம் நாராயணாய நம: என்று இடக் கபோலத்தையும், ஓம் மாதவாய நம: என்று இடக்கண்ணையும், ஓம் விஷ்ணவே நம: என்று சுட்டுவிரனுனியால் வலமூக்கினடியையும், ஓம் மதுசூதனாய நம: என்று இடமூக்கினடியையும், ஓம் திரிவிக்ரதாய நம: என்று சிறுவிரனுனியால் வலக்காதினையும், ஓம் வாமனாய நம: என்று இடக்காதினையும், ஓம் ஸ்ரீதராய நம: என்று நடுவிரனுனியினால் வலப்புயத்தையும், ஓம் இருஷிகேசாய நம: என்று இடப்புயத்தையும், ஓம் பத்மநாபாய நம: என்று கையைக் குவித்து நெஞ்சினையும் ஓம் தாமோதராயநம: என்று கையை விரித்துச் சிரத்தினையும் முறையே தொடுவதுமுண்டு.  இது சிவாகம விரோதமாம்.  ஸ்மார்த்த நிலையினர் முக்கியமாய் இதை யநுசரிக்கின்றனர்.  அங்ஙனமாயினும் இந்நாமங்கள் யாவும் பரம்பொருளாகிய சிவபெருமானுக்கே சிறப்பாவமைதல் "கேசவாதிநாம சிவபரத்துவ நிரூபணத்தாற்" போதரலின் பொருந்து மென்றலும் ஓன்றாகும்.

திருநீற்றின் அளவு

பிராமணர் முதலிய நான்கு வருணத்தாரும் விபூதி தரிக்குமிடத்து, பிராமணர் ஒருகழஞ்சு விபூதியும், க்ஷத்திரியர் ஒன்றரைக் கழஞ்சும், வைசியர் இரண்டு கழஞ்சு விபூதியும், சூத்திரர் இரண்டரைக் கழஞ்சுங் கொள்ள வேண்டும்.  அவ்வவ் வருணத்துப் பெண்களும் இவ்வளவே கொள்ளக்கடவர்.  ஒருகழஞ்சு என்பது பன்னிரண்டு பணவெடையுள்ளது.

விபூதிசுத்தி

அதன் பின்னர், விபூதியை வலக்கைப் பெருவிரல், நடுவிரல், அணிவிரல்களால் எடுத்து இடக்கையில் வைத்துக் கொண்டு, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று விபூதியிலே சலத்தைத்  தெளித்து, அவ்விபூதியில் ஒரு சிறுபாகத்தைப் பெருவிரல்  அணிவிரல்களினாலே தொட்டு, ஓம் அஸ்திராய உம்படு என்று  இராக்ஷதர் பொருட்டு நிருதி மூலையாகிய தென்மேற்குத் திசையிற் றெறித்து, ஓம் சிவாயநம என்று நிரீக்ஷணஞ்செய்து, ஓம் அஸ்திராயபடு என்று புரோக்ஷண தாடனங்கள் பண்ணி ஓம் கவசாய வெளஷடு என்று அப்பியுக்ஷணமுஞ் செய்து, விபூதியை வலக்கையால் மூடிக்கொண்டு, ஓம் நிவிர்த்திகலாயை நம, ஓம் பிரதிஷ்டாகலாயைநம, ஓம் வித்தியாகலாயைநம, ஓம் சாந்திகலாயை நம, ஓம் சாந்தீயாதீதகலாயைநம என்னும் பஞ்சகலா மந்திரத்தையும், ஓம் ஈசானாய நம, ஓம் தற்புருஷாயநம, ஓம் அகோராய நம, ஓம் வாமதேவாயநம, ஓம் சத்தியோசாதாய நம, ஓம் இருதயாய நம, ஓம் சிரசேநம, ஓம் சிகாயை நம, ஓம் கவசாயநம, ஓம் நேத்திரோப்பியோநம, ஓம் அஸ்திராய நம என்னுஞ் சங்கிதா மந்திரம் பதினொன்றனையும் உச்சரித்து அபிமந்திரித்து, ஓம் கவசாயவெளஷடு என்று அவகுண்டனமுஞ் செய்யக்கடவர்.

விபூதி ஸ்நானம்

அங்ஙனஞ் செய்த பின்பு, வலக்கையின் பெருவிரல் அணிவிரல்களால் விபூதித் தூளியை எடுத்து, ஓம் அஸ்திராய படு என்று தலை தொடங்கிக் காலளவும்பூசி, இடக்கையிலுள்ள விபூதியைப் பெருவிரலோடு கூடிய நடுவிரலினால் ஓம் இருதயாய நம என்று நீர்விட்டு, ஓம் கவசாயவெளஷடு என்று குழைத்து நடுவிரல் மூன்றினாலும், ஓம் ஈசானாயநம என்று உச்சியில் மூன்றுதரமும், ஓம் தற்புருடாயந்ம என்று நெற்றியில் மூன்றுதரமும், ஓம் அகோராய நம என்று நெஞ்சினில் மூன்றுதரமும், ஓம் வாமதேவாயநம என்று நாபியில் ஒரு தரமும், ஓம் சத்தியோசாதாய நம என்று முறையே வலமுழந்தாள், இடமுழந்தாள், வலப்புயம், இடப்புயம், வலமுழங்கை, இடமுழங்கை, வலமணிக்கட்டு, இடமணிக்கட்டு, வலவிலாப்புறம், இடவிலாப்புறம், முதுகு, கழுத்து என்னுமற்றை யிடங்களில் ஒவ்வொரு தரமுந் தரிக்கக்கடவர்.

சிலர் சுவத்திகாசனமாக இருந்துகொண்டு, ஆசமனஞ் செய்து, விபூதியைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு,

ஓம் த்ரியம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்த்தநம்
உர்வாருக மிவபந்தனான் முர்த்யோர் முக்ஷ£யமாமி.

என்னு மந்திரத்தைச் சொல்லிச் சலம் விட்டுக் குழைத்து,

ஓம் சத்யோசாதம் பிரபத்யாமி சத்யோஜாதாயவை நமோநம:
பவேபவே நாதிபவே பவஸ்வமாம் பவோத் பவாயநம:

வாமதேவாய நமோ ஜேஷ்டாய நமஸ்ரேஷ்டாய நமோ ருத்திராய நம:

காலாய நம: கலவிகரணாய நமோ பலவிகரணாயநமோ
பலாயநமோ பலப்ரமதனாயநமஸ் ஸர்வபூத தமனாயநமோ மனோன்மனாயநம:
அகோரேப்யோத கோரோப்யோ கோரகோரதரேப்ய: ஸர்வேப்ய:
ஸர்வசர்வேப்யோ நமஸ்தே அஸ்து ருத்ரரூபேப்ய:,

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹோதேவாய தீமஹீ தந்நோருத்ராய பிரசோதயாத்
ஈசானஸ் ஸர்வவித்யானாம் ஈஸ்வரஸ் ஸர்வபூதானாம்
ப்ரம்ஹாதிபதி ப்ரஹமணாதிபதி ப்ரம்ஹாசிவோமே
அஸ்து ஸதாசிவோம்.

என்னு மந்திரங்களைச் சொல்லித் தரிப்பவருமுளர்.

இங்ஙனம் நடுவிரல் மூன்றானுந் தரிக்குந் திரிபுண்டாம் திருநீற்றுமுத்திரையெனப் பெயர் பெறும்.  இதுவன்றிப் பெருவிரல், நடுவிரல், ஆழிவிரல் என்னு மூன்றாணுந் தரிப்பதே விசேடமாம்.  தரிக்கின் மகாபாதகங்கள் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல் அகலுமென்க.  அதனை அநுலோமப் பிரதிலோமம் என்று கூறுவர்.  மூன்று குறிகளின் இடைவெளி ஒவ்வோரங்குல அளவினதாய் இருத்தல் வேண்டும்.  ஒன்றையொன்று தீண்டினும், மிக அகன்றிருப்பினும்,  வளைந்திருப்பினும் இடையில்லா விட்டாலும் குற்றமென்றறிக.  திரிபுண்டாம் விதித்த நீளத்தினின்றுங் குறைவுறுமாயின் ஆயுள் குன்றும்; மிகுமாயின் தவங்கெடும்.  செம்பு, வெள்ளி முதலிய உலோகங்களினாலே திரிசூலஞ் செய்து, அதனாலுந் தோள் முதலாய தானங்களில் விபூதி தரிப்பதுமுண்டு.  அங்ஙனந் தரிப்பவர் சிவலோகத்திலே ஒருகாலும் நீங்காது வாழ்ந்திருப்பார்கள்.  மற்றைய அவசிய காலங்களிற் றரிப்பவரும், நோயாளரும் "சிவசிவ" என்று நெற்றி முதலிய தானங்களிற் றரிக்கக்கடவர்.  தரிக்குங் காலத்து நிலத்திலே சிந்தாவண்ணந் தரிக்க.  எத்தனை யணுக்கள் பூமியில் விழுகின்றனவோ அத்தனை வருடம் இரெளரவ நரகத்தில் வருந்துவர்.  வாயைத்திறந்து கொண்டும், தலையசைத்துக் கொண்டும், பிறருடன் பேசிக்கொண்டும், பராமுகஞ் செய்துகொண்டும், சிரித்துக் கொண்டும், நடந்துகொண்டும், தலையைக் கவிழ்த்துக் கொண்டும், கண்ணாடி பார்த்துக் கொண்டுந் தரித்தல் குற்றமாம்.  ஒரு விரலாலேனும் ஒரு கையாலேனும் அணியற்க.  நிலத்திலே யொருகால் விபூதி சிந்துமாயின் அதனை யெடுத்து விட்டு அவ்விடத்தைச் சலத்தால் மெழுகவேண்டும் இங்ஙனந் தரித்த பின்னர்ச் செய்ய வேண்டியவற்றை யெல்லாஞ் செய்து கொள்ளக்கடவர்.  அக்கினியின்றி யாகம் நடவாவதது போல விபூதியின்றிச் சிவார்ச்சனை நடவாது.  விபூதியிடாதவர் முகத்தைக் கண்டால் நல்லோர் பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் நூறுருச் செபிக்கக்கடவர்.

அருமறை வேள்விக்கனலி னீறெடுத்துப்
பிரணவத்தை யமைய வோதி
யுரைபெறு பஞ்சப்பிரமத்தா லுச்சி
நெற்றி யுரங்குய்யந் தாள்கள்
வரன்முறை யேயினி தணிந்து
பிரணவத்தாலுடன் முழுதும் வயங்கமண்ணி
விரிதுகில் வேறொன்றணிந்து விளங்கு
மறைமந்திரங்கள் விளம்ப வேண்டும்.

-இலிங்கபுராணம்.

விபூதியைச் சாபால வுபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட மந்திரங்களினால் உத்தூளனமாகத் தரித்துக் கொண்டு, பஞ்சப் பிரம முதலிய மந்திரங்களினாற் றிரியக்கு திரிபுண்டரமாக ஐந்து தானங்களிற் றரிப்பதுமுண்டு.   நால்வகை ஆச்சிரமத்தாருள் பிரமசாரி மேதாவி முதலிய மந்திரங்களையும், சந்நியாசி பிரணவ மந்திரத்தையும் உச்சரித்து ஓர்கால் திரிபுண்டரம் அணியினும் அணியலாம்.

மேதாவிமுதன்மனுக்களாற்பிரமசாரிமெய்ப்பிரணவத்தா
லோதார்வமுறச்சந்நியாசியுமுப்புண்டரநன்குறுத்தல்வேண்டும்.
-சூதசங்கிதை.


for more details

www.geocities.com/kathirvelpillai

விபூதியாற் பயனடைந்தவர்.

திருநீற்றை இகழ்ந்த வங்கதேச ராசனாகிய புயபலன் என்பவன் தன் அரசாட்சியையும் மனைவியையுமிழந்து ஐயமேற்றுப் பின், பிராமணோத்தமரால் திருநீறிடப் பெற்றுப் பகைவரையும் வென்று, மனைவியையும் அரசியலையும் பெற்றனன்.  காஸ்மீர தேசத்திலிருந்த சுதர்மன் என்னும் பிராமணனும், அவன் தம்பியும் பிரம விஷ்ணுக்களைக் கடிந்து பேசியதனால் அவர்கள் ஊமையாகவும் முடவனாகவும் சாபமிட, அதனை விபூதிகொண்டு ததீசிமுனிவர் போக்கி நற்கதி யடைவித்தனர்.  நாரண மூர்த்தி இவ்விபூதியைத் தரித்து ஞானத்தை யடைந்ததன்றிப் பிரமனாகிய புத்திரனையும் பெற்றனர்.  திரிபுர மழிக்கு நிமித்தம் தேர்ச்சாரதியாக நின்ற பிரமன் சரசுவதி தேவியின் பிரிவை யாற்றதவனாய் இரங்கி வருந்த, எம்பரமன் பாரதி வடிவாய் நின்று பாண்டரங்கக் கூத்தாடி விபூதியை அவன் நெற்றியிலிட்டு மயக்கத்தைப் போக்கி யருளினர்.  சர்ப்பன், பஞ்சமேட்டி, அக்கினி யென்னு மூன்றசுரர்கள் தேவர்களை யெல்லாங் கொல்ல, வீரபத்திரக் கடவுள் அவ்விடத்துச் சென்று விபூதியைத் தூவி யவர்களை யெழுப்பினர்.  வாமதேவ முனிவரைக் கொல்வான் பிடித்த பிரமராக்கத னொருவன் அவரது திருநீறு பரவப் பூசிய தேக பரிசத்தினால் நல்லறிவும் திவ்விய தேகமும் பெற்றான்.  பரதார கமனத்தினால் துர்மரணமடைந்து நரகத்தின் மூழ்கிய பிராமணன் தன் பிரேதவுடலில் விபூதி பட்டதனால் சுவர்க்கத்தை யடைந்தனன்.  பின்னர்ச் சிவலோக முத்தியுங் கிடைக்கப்பெற்றனன்.  கவுணிய குலதீபமாய், தவ முதல்வராய், சமயகுரவராய் விளங்கிய திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் கூன்பாண்டியனது வெப்பு நோயைத் திருநீற்றினாற் றீர்த்தருளினர்.  முழுநீறு பூசிய முனிவர் எண்ணிறந்தோர் சிவசாயுச்சிய முத்தியை யடைந்தனர் என்று பெரியபுராணம், அகத்திய பக்தவிலாசம் முதலிய உண்மை நூல்கள் முழங்குகின்றன.  விபூதி தரித்த பேற்றினாலே இம்மை மறுமைப் பயனை யடைந்தவர்களின் தொகையை அளவிட்டறிதல் யாவர்க்கும் அரிதரிதேயாம்.

விபூதி தூஷண மறுப்பு

சிலர், அந்தண சாதியிற் பிறந்துஞ் சிவசின்னமாகிய விபூதி ருத்திராக்கங்களை யிகழ்ந்து கோபி சந்தனமிட்டும், வாயில் மண்ணிட்ட மாயனைப் ப்ரம்பொருளாக மதித்து நெற்றியில் ஊர்த்துவபுண்டரமாகிய மண்ணையிட்டும், வேதாகம விரோதிகளாய், சிவநிந்தகராய், சிவனடியார் தூஷணராய், சிவசின்ன தூஷணராய் அதிபாதகத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.  அந்தந்தோ! அவரறியாமைக்கென் செய்வோம்.  அவர்கள் சிவபெருமானை யிகழ்ந்து தக்கன் செய்த யாகத்திற் சேர்ந்து முன்னர்க் காலத்தில் விலாப்புடைக்க அவிப் பாகங்களை உண்ட பாவங் காரணமாகத் ததீசி மகாமுனிவர் இட்ட சாபத்தினாற் பூமியிற் பிறந்த சிவதூஷண சிவசமய தூஷண சிவதாச தூஷண சிவசின்ன தூஷண சிவாகம தூஷண அதிபாதகராய்ப் பிறந்த பாஷண்டர் வம்சத்திற் நிற்க, இவ்வுண்மைகளை யெல்லாம் அறியாத கிறிஸ்தவர்கள் “மாட்டுச் சாம்பர் பாவத்தைப் போக்குமா” என்றும், “இலந்தைக் காய்போன்ற உருத்திராக்கக் காய்கள் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்குமா” என்றும், உங்கள் ஞானிகளாகிய பட்டினத்தடிகள் முதலாயினோரே “நீற்றைப் புனைந்தென்ன நீராடப்போயென்ன” என்றின்னன போன்ற வாக்கியங்களால் நீறு உருத்திராக்கங்களாற் பிரயோசனமில்லை யென்றுங் கூறியிருக்கின்றனர் என்றும், நம்மவர்களை மருட்டித் திரிகின்றனர். அக்கிறஸ்தவர்கள் தமது பைபிலில் கூறப்பட்ட வாசகங்களையெல்லாம் மறந்து இவ்வாறு கூறுதல் பொருந்துமா? ஆகலால் சைவசமயிகள் யாவரும்பின் வருவனவற்றைக் கேட்டு அவர் தூஷணங்களை நிராகரித்தல் முக்கிய கடமையாம்.  அக்கிறிஸ்தவர்களது பைபில் நீற்றை யணியவேண்டும் எனவும், தேவனது முத்திரைகளைத் தரிக்கவேண்டும் எனவும், அவற்றாற் பாவம் நீங்கப்படும் எனவும் கூறுகின்றன.  அவை வருமாறு:-

எண்ணாகமம் - 19 - அதிகாரம். 5-9 வசனங்கள்
"கடாரியின் தோலும் மாமிசமும் இரத்தமுஞ் சாணியும் எரிக்கப்படவேண்டும்.  சுசியாயிருக்கிறவ னொருவன் அந்தக் கடாரியின் சாம்பலைப் பாளயத்திற்குப் புறம்பேசுசியான ஒரு இடத்திலே கொட்டி வைக்கக்கடவன்.  அது இஸ்ரவேற் சந்ததியின் சபையார் நிமித்தஞ் சுசிசெய்யுஞ் சலத்தின்பொருட்டு வைக்கப்பட வேண்டும்.  அது பாவத்தைப் பரிகரிக்கும்."
எபிரேயர் - 9 - அதி. 13 - வச.
"காளை, வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் இரத்தமும், கடாரியின் சாம்பலும் அசுசிப்பட்டவன் மேலே தெளிக்கப்பட்டுச் சரீர அசுசி நீக்கி அவனைச் சுத்திகரிக்கும்."
யாத்திராகமம் - 12 அதி, 22, 23, வச.
"இஸ்ரவேலர் எகிப்து தேசத்தி லிருந்தபொழுது யெகோவா விதித்தபடி ஆட்டு இரத்தத்தினாலே தங்கள் தங்கள் வாசல் நிலைக்கா லிரண்டிலும், நிலையின் மேல்விட்டத்திலும் அடையாளமிட்டு வைத்தார்களென்றும், அந்தத் தேவவம்சத்தாரைக் கொல்லும்படி யெகோவாவாலனுப்பப்பட்ட தூதர் அவ்வடையாளமுள்ள விடுகளிற் போகாமல் அவ்வடையாளம் இல்லாத வீடுகளிற் போய் அங்குள்ள தலைப்பிள்ளைகளைக் கொன்றார்" என்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
வெளி - 9 அதி, 4 வச.
"தேவனுடைய முத்திரையை நெற்றிகளில் தரியாத மனுடர்களை மாத்திரமே வருத்தப்படுத்துகிறதற்கு அவைகளுக்குக் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது."
இங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கவும் கிறிஸ்தவர்கள் அநியாயமாகத் தூஷித்துத் திரிதல் பாவமேயாம்.  சிவத்தின் அறிகுறியாகவுள்ள விபூதி ருத்திராக்கங்களைச் சைவர்கள் அணிதல் அறியாமையும் பயனின்மையுமாய் முடியுமெனின், கிறிஸ்தவர்கள் கோதுமை அப்பத்தையும் திராட்ச ரசத்தையும் முறையே இயேசுக் கிறிஸ்துவின் மாமிசமாகவும், இரத்தமாகவும், அல்லது அவைகளுக்கு அறிகுறியாகவேனும் பாவித்து உட்கொண்டு வருவது அறிவும் பயனுமாமா? இங்ஙனனே மத்தேயு 26-ம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் இருபத்தெட்டாம் வாகனங்களில் "யேசு அப்பத்தை யெடுத்துத் துதிசெய்து அதனைப்பிட்டுச் சீஷருக்குக் கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துப் புசியுங்கள்; இதுவே என்சரீரமென்றார்" எனவும், பின்பு பாத்திரத்தையும் எடுத்துக் கொடுத்து நீங்கள் எல்லாரும் இதிற் பானம் பண்ணுங்கள்.  இதுவே புதிய உடன்படிக்கைக்கேற்ப, பாவமன்னிப்புக் கென்று அநேகருக்காகச் சிந்தப்படுகின்ற என்னுடைய இரத்தமென்றார் எனவுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.  இப்படியே கிறிஸ்துவினாலே அப்பமுந் திராட்ச ரசமும், மாமிசமாகவும், இரத்தமாகவும் விசேஷமடைந்தன வென்று பைபிலிலேயே காணப்படுகின்றன.  அவ்வாறே கிறிஸ்தவர்களும் அவை இரண்டனையும் ஒப்பி இராப்போசனமென்று பீடத்தின்மேல் வைத்து மாமிசமாகவும் இரத்தமாகவும் பாவித்து உட்கொள்கின்றனர்.  அங்ஙனமாயவர்கள் சிவத்துவப் பேற்றிற்கும் திருவருட் பேற்றிற்கும் அறிகுறியாக நம்பெருமானாற் கொடுக்கப்பட்டு அணியப்பட்டுவருஞ் சிவசின்னங்களைத் தூஷித்தல் யாதாய் முடியும்? சிலுவைக்குறியைக் கழுத்தில் தரித்திருப்பதும், வீடுகள், பிரதிமைகள், சிகரங்கள், சுடுகாடு முதலியவற்றில் அதனை காட்டுதலும் அவையாமா? இவற்றைச் சிந்தித்து அடங்காது நிந்தித்தல் தாயைப்பழித்து மகள் குற்றத்துக்குள்ளாய தன்மை போலுமாம்.
பட்டினத்தடிகள் முதலாய சிவஞானிகள் சொல்லியவற்றிக்குச் சமாதானமாக உண்மைப் பொருளைக் கூறுவாம்.  பட்டினத்தடிகளூக்கு விபூதி தரித்தல் பிரயோசனமில்லை யென்பது கருத்தாயின், அவரே பின்னரும் "ஐயுந் தொடர்ந்து" என்னுஞ் செய்யுளில், "செய்யுந் திருவொற்றியூருடையீர்திரு நீறுமிட்டுக் - கையுந் தொழப்பண்ணியஞ் செழுத் தோதவுங் கற்பியுமே" எனவும், "ஊரீருமக்கோ ருபதேசங் கேளு முடம்படங்கப் - போரீர் சமணைக் கழுவேற்று நீற்றை" எனவும், "நாய்க்குண்டு," என்னுஞ் செய்யுளில், "மதி யாமல்வரும் - பேய்க்குண்டு நீறு" எனவும், "உரைக்கைக்கு நல்ல திருவெழுத் தைந்துண்டுரைப்படியே செருக்கித் தரிக்கத் திருநீறுமுண்டு" எனவும் கூறியருளியது என்னையோ? மற்றைய சிவஞானிகள் வாக்கியமும் இப்படியே இருக்கும்.  இப்படி யிரண்டையும் ஒருவர் தாமே திருவாய் மலர்ந்தருளினமையால் அவைகள் ஒன்றை யொன்றழிக்க மாட்டாவாம்.  அவைகட்குச் சமாதானமிருக்கின்றது.  அவ்வுண்மையைக் கேட்டு அறியாமல் எங்கேயாயினும் ஒரு செய்யுளை யெடுத்துப் படித்து, இப்படிச் சொல்லியிருக்க நீங்கள் செய்வது தவறு தவறு என்று சொல்வது அறியாமையாம்.  மருந்துண்பவ னொருவன் வைத்திய சாத்திரத்தில் விதித்தவாறே அநுமானத்தோடு உண்ணாமையையும், அவபத்தியங்களைத் தள்ளிப் பத்தியங்களைக் கொள்ளாமையையும், வைத்திய சாத்திரம் வல்லானொருவன் கண்டிரங்கி, நீ உண்ணும் இம்மருந்தினாற் பயன் யாது என்றக்கால் அவற்கு அம்மருந்து உண்ணக் கூடாது என்பது கருத்தாகுமோ? அன்றே.  அதுபோல மலபரிபாகம் வரும்படி கிரியைகளைச் செய்வோர் சிவசாத்திரத்தில் விதித்தவாறே அன்போடு செய்யாமையையும், கொலைமுதலிய பாவங்களைத் தள்ளி இரக்கம் முதலிய புண்ணியங்களைக் கொள்ளாமையையும் சிவசாத்திரம் வல்லார் கண்டிரங்கி, நீர்செய்யும் இக்கிரியைகளாற் பயன்யாது என்றக்கால்.  அவர்க்கு அக்கிரியைகள் செய்யற்க வென்பது கருத்தாமோ? அன்றே அங்ஙனமே விபூதிருத்திராக்க தாரணஞ் செய்வோர் அன்புடன் செய்யாமைகண்டு அதனாற் பிரயோசனமில்லையெனின், அவர்க்கு அது செய்யவேண்டாமென்பதுகருத்தோ? இல்லை! இல்லை!! இதனைக் கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து அடங்குவாராக.

விபூதி தத்துவம்

பசுவின் மலத்தை அக்கினிகொண்டு தகித்தலால் உண்டாகியது திருநீறெனலால், அதனுண்மையை யறியுமிடத்து ஞானம் பயக்கு மென்பது விளங்கும்.  எங்ஙனமெனில் பசு என்பதற்குப் பந்திக்கப்படுவது என்பது பொருள்.  எனவே பசு என்பதனால் ஆணவம் கன்மம் மாயை யென்னு மும்மலங்களானும் பந்திக்கப்பட்ட ஆன்மா என்பது குறிக்கப்படும். அதன் மலமாகிய ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களையும் சிவஞானமாகிய அக்கினி கொண்டு தகித்தலால் உண்டாகுஞ் சிவத்துவப் பேற்றைத் தரிப்பவர் யாவரோ அவர் முத்தியடைவார் என்னுமுண்மையும் அறியப்படும்.  அன்றியும் நேராக வருகின்ற கங்கையைப் போல விளங்கும்படி வெண்ணிற முடைத்தாக நெற்றியினிடத்திற் றிரிபுண்டரமாக (முக்குறியாகத்) தரித்திருக்கும் விபூதியானது, காமம் வெகுளி மயக்கம் என்னு முக்குற்றங்களையும், சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னு முக்குணங்களையுங் கெடுத்து, ஞானவெற்றி யுண்டாக உயர்த்தப்பட்ட மூன்றுகொடிகள் போலவும் விளங்காநிற்கும், இவையன்றிச் சகசீவபரம் என்னுந் திரிபுடிகளையும், உலகவீடணை, தனவீடணை, புத்திர வீடணை என்னும் ஈடணாத்திரவியங்களையும், பிராரத்துவம், சஞ்சிதம் ஆகாமியம் என்னும் முவினைகளையும், சந்தேகம் விபரீதம் மயக்கம் என்னும் மூன்றுபுத்திகளையும், தூலம் சூக்குமம் காரணம் என்னும் மூவுடம்புகளையும், சரியை கிரியை யோகம் என்னும் முச்சாதனங்களையும், மேல் கீழ் மத்தி என்னும் மூவுலகங்களையும், இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு என்னும் முக்காலத்தையும், தன்மை முன்னிலை படர்க்கை யென்னும் மூவிடச் சுட்டினையும், சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி யென்னும் மூன்றவத்தைகளையும், பிரமலோகம், விஷ்ணுலோகம் உருத்திரலோகம் என்னும் முப்பதவிகளையும், சிவசாலோக்கியம் சிவசாமீப்பியம் சிவசாரூப்பியம் என்னு மும்முத்திகளையும், காலம் தேசம் வஸ்து என்னும் முப் பரிச்சேதங்களையும், செய்தல் செய்வித்தல் உடன்படல் என்னும் பாவபுண்ணிய வழக்கம் மூன்றனையும், வாதம் பித்தம் சிலேத்துமம் என்னும் முப்பிணிகளையும், சுசாதிகம் விசாதிகம் சுகதம் என்னும் முப்பேதங்களையும், மனம் வாக்கு காயம் என்னுந் திரிகரணங்களையும், உத்தேசம் இலக்கணம் பரீக்கை என்னும் போதப் பிரகாரங்களையும், அம்மை இம்மை உம்மை என்னும் முப்பிறப்பினையும்நீக்கி நின்று மேல்நிலையாய பெரும்பேற்றைத் தெரிவிக்குங் குறி என்று தெளியவும்படும்.

நீற்றுக் கொடிபோ னிமிர்ந்து காட்டியும்.
-திருவாசகம்.
 

உற்று நேரென வருந்திரி பதகை போலொளிர்
நெற்றி மேலவ ரிடுந்திரி புண்டர நீறு
குற்ற மூன்றையுங் குணமொரு மூன்றையுங் குலைத்து
வெற்றி யாகவே யுயர்த்தமுப் பதாகைபோல் விளங்கும்.

-திருவிரிஞ்சைப் புராணம்

ஆதி பகவன் ஞான வடிவழலிற் பூத்து நித்தியமா
யணிந்தோர் தமக்கு வசிகரமா யருந்தினோர்கட் காரமுதாய்
நீதி யறியும் பசுமலத்தை நீக்குமொருநற் குறிகாட்டி
நிகழ் பேரின்பக் கடலூட்டி நின்ற புகழ்வெண் டிருநீறே.

-திருப்போரூர்ச் சந்நிதிமுறை.

விபூதி இயல் இங்கேஅழுத்தவும்.

தர்ப்பை புல் இங்கே அழூத்தவும்.

வில்வம் இங்கே அழுத்தவும்.

சிவனுக்கு  மிக உகந்தது வில்வம் இங்கே அழுத்தவும்.

இந்து சமயத்திற்கு ஓர் அறிமுகம் இங்கே அழுத்தவும்.

பத்துப்பாட்டு இங்கே அழுத்தவும்.

சகலகலாவல்லி மாலை இங்கே அழுத்தவும்.

நாயன்மார்கள் / சமயக் குரவர்கள்

இங்கே  அழுத்தவும்.

ஏன்வேண்டும்சைவம் ? எதனால்வேண்டாம்அசைவம் ? இங்கேஅழுத்தவும்.

கந்தபுராணம் இங்கேஅழுத்தவும்.

சைவ உணவால் ஏழு அற்புத நன்மைகள்

இங்கேஅழுத்தவும்.

மெய் ஞானத்தை அடையும் வழி (பகுதி-1/ வழி-37) இங்கேஅழுத்தவும்.

ஐயப்பன் ஆவதாரமும் சபரிமலை யாத்திரையும்

மார்கழி நோன்பு – திருவெம்பாவை

சூரசங்காரம் – சூரன் போர் கந்தபுராணம் கதை சுருக்கம்

சைவ தத்துவங்கள் இங்கேஅழுத்தவும்.

திருக்குறளில் சைவ சித்தாந்தம்

இங்கேஅழுத்தவும்.

விவேக அமுதம்

அமெரிக்க சகோதரிகளே, சகோதரர்களே! இங்கேஅழுத்தவும்.

தியானம்

இறை வழிபாடும் ஆலய தரிசனமும்

மார்கழி நோன்பு – திருவெம்பாவை சிவதொண்டன் இங்கேஅழுத்தவும்.

தமிழரின் வாழ்வில் வேதம் திருமுறைகளின் பங்கு இங்கேஅழுத்தவும்.

சிவபுராணம் இங்கேஅழுத்தவும்.

சூரியனார் கோயில் இங்கேஅழுத்தவும்.

அனுமன் வழிபாடும் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்தின் சிறப்பும்

நினைவில் நிற்கும் முக்கிய பண்டிகைகள்

இங்கேஅழுத்தவும்.

Saivam

SAIVA MUNNETTA SANGAM UK Please visit here.

Knowing our roots  Please visit here.

Devotion/Bhakthi

Please visit herehere.

NAMAHSHIVAYA  Please visit here.

Ganesha Please visit here.

Tiruvacagam Please visit here.

Hindu devotional songs Please visit here.

History of Devotion/Bhakthi Please visit here.

Bhakti  please visit here, and  here.

Bhakti-Yoga  Please visit here, and here.

SPIRITUAL THOUGHTS Please visit here.

Millions flock to batu vaves temple for devotional offerings in thanksgiving  PLEASE VISIT HERE.

What is Saivism? Please visit here.

Hindu Spiritual Links

Bhagvad Gita

Hindu Festivals

Nayanars

This article is about Shaivite poets of Tamil Nadu. For the ethnic ,see Nayanar(Nair subcaste).

Shiva and his devotees

For other uses of the name, see Nayanmar.The Nayanars or Nayanmarswere Shaivite devotional poets of Tamil Nadu, active between the fifth and the tenth centuries CE. The Tamil Śaiva hagiography Periya Puranam, a volume of theTirumurai, written during the thirteenth century CE, narrates the history of each of sixty-three Nayanars and the history of nine Thokai Adiyar.

Cuntarar‘s eighth century work Tirutoṇṭar tokai lists 60 Shaiva saints[1] but gives none of the legends associated with them. In the tenth century Nambiyandar Nambi composed the Tirutoṇṭar Antādi, a sequence of interlocking verses the title of which can be rendered as the Necklace of Verses on the Lord’s Servants. In this work Nambi add Cuntarar, himself and his parents to the sequence, creating what is now the canonical list of sixty-three saints, each with a brief sketch of their legend.

Nayanars were from varied backgrounds, ranging from kings and soldiers to untouchables. The foremost Nayanars are ApparCuntarar and Campantar. Together with the twelve VaishnavaAlvars, the Nayanars are sometimes accounted South India’s 75 Apostles of Bhakti because of their importance in the rise of the Hindu Bhakti movement.

A Definition from Indian Spirituality(Aum) Please visit here.

Hinduism & Science please visit here.

Frequently Asked Questions please visit here.

Hindu Art Please visit here.

Hinduism Please visit here.

Lord Shiva – God Of All Please visit here

Masi Magam Please visit here.

Meaning of Thai Pongal please visit here.

NAMAHSHIVAYA  please visit here.

Panguni Uthiram  Please visit here.

PRADOSHA VRATA  Please visit here.

Shiva As Nataraja – The Lord of Dance Please visit here.

Shivaratri Please visit here.

Sri Hanuman  Please visit here.

Sun—The Eye Of The World  Please visit here.

Tamil New Year please visit here.

Thai Pusam Please visit here.

The Mahabharata Please visit here.

Vairavar Madai  Please visit here.

Why should birthday be celebrated as per Hind lunar calender? please visit here.

Sacred Objects: Trees, Lotuses, Cows

Why are certain trees and plants as sacred? Please visit here.

Lessons on saiva siddhanta  Please visit here.

MURUKAN WORSHIP IN FIJI

PLEASE VISIT HERE.

Mauritius : When walking on fire does not burn இங்கே அழுத்தவும்.

BRIEF HISTORY OF MURUKAN CULT IN MAURITIUS Please visit here.

Swami Vivekananda

When I Asked God for Strength He Gave Me Difficult Situations to Face When I Asked God for Brain & Brown He Gave Me Puzzles in life to Solve When I Asked God for Happiness He Showed Me Some Unhappy People When I Asked God for Wealth He Showed Me How to Work Hard When I Asked God for Favors He Showed Me opportunities to Work Hard When I Asked God for Peace He Showed Me How to Help Others God Gave Me Nothing I Wanted He Gave Me Everything I Needed 

– Swami Vivekananda

Swami Vivekananda

Speech at Chicago

SWAMI VIVEKANANDA’S

MESSA ON SEP 11,1893: Please visit here.

List of Hindu temples Please visit here, and here.

Tulsi PuPlease visit here.

Pray Daily How to Pray

மஹாளய அமாவாசை – முழு விளக்கம்
அமாவாசை குறித்த சிறப்பு பகுதி
                                                                  திருச்சிற்றம்பலம்  
 
                                                                     ஓம்நமசிவாயா  
 
                                               

1-நம்முள் இறைவனை உணர்வதே உண்மையான கடவுள் வழிபாடு!!

உலகில் நாம் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் வேண்டியும்,அதனை விடுத்து இன்பமே நிலவும் பெருவாழ்வு தெறல் வேண்டியும்,தனது திருவருட்சக்தியைச் செலுத்தி,வேண்டுவனவற்றை அறிவித்தும்,வேண்டாதவற்றை மறைத்தும் அத்திருவருளே தனக்குத் திருமேனியாகக் கொண்டு,வேறாய் நில்லாது,நம்மோடு உடனாயும்,ஒன்றாயும் நின்றருளும் சிவபரம்பொருளை,நாம் மறத்தல் நன்றிகொன்ற தீவினையாக முடியும்.நன்றி மறத்தல் உலக வாழ்வில் பெருந்துன்பத்தைச் செய்வது போல.,சிவன்பால் பெறலாகும் பேரின்ப வாழ்விலும் குற்றமாதல் பற்றியே சிவ வழிபாடு சிறப்பாக வேண்டப்படுகிறது.
சிவப் பரம்பொருள் உயிர்களுக்குச் செய்திருக்கும் அருட்செயல்களை நினைதலும் வழிபாடாகும்.அது பற்றியே திருமுறை ஆசிரியர்களும்,அவர்களுக்குப் பின்வந்த பெருமக்களும்,சிவனுடைய அருட்செயல்களை எழுத்துத் தோறும் இன்பம் பெருக்கு,இனிய இசை கலந்த பாட்டுக்களில் தொகுத்துப் பாடியுள்ளனர்.அவற்றைப் பாடிப் பயிலுவதால் நமதுள்ளம் அவனுடைய பேரருட் பெருமையில் தோய்ந்து பேரின்பமும்,உலகியல் நுகர்ச்சிகளை மறந்து தூய்மை எய்துகிறது.
இன்றைய மக்களினம் பொருட்செல்வம் பெறுவதே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாகக் கொண்டு,அதனைப் பெருகப் பெறுவதற்குரிய விஞ்ஞானம்,தொழில்,வாணிகம்,அரசியல் என்ற துறைகளிலே பெருமயக்கம் கொண்டு இயலுகின்றது.உலக வாழ்க்கைக்குப் பின் உயிர்களுக்கு வேறு வாழ்க்கை இல்லை என்று கூறும் சமயவுரைகள் செல்வாக்குப் பெற்றதே இதற்குக் காரணமாகும்.மேலும் அச்சமயங்கள் கடவுள் கொள்கையும் வழிபாட்டு மரபும் உடையவனாயினும் மக்களை அறிவாராச்சி வகையில் அறிந்துணரும் வழிவகைகளை காட்டாமல்,கண்மூடி நம்பிக்கையே வற்புறுத்தின.அதனால் வாழப் பிறந்த மக்களுக்கு மண்ணில் வாழ உரிமையுண்டு என்பதை மறந்து,ஒருவரையொருவர் தாழ்த்தியும்,வேறுபடுத்தியும்,அடிமைப்படுத்தியும் வாழ்கின்றனர்.இன்றோ மக்களினம் விஞ்ஞானத்தால்,பேரழிவு விளைக்கும் கருவிகளைச் செய்து பெருங்கேட்டை எதிரே நிறுத்திக் கொண்டு வருந்துகின்றது.இவ்வுலக வாழ்வுக்குப் பின்னும் வாழ்வு உண்டு,இன்று செய்வன நல்லவனாயின் மறுமையில் இன்பமுண்டு,தீயனவாயின் துன்பம் எய்தும் என்ற எண்ணம் நெஞ்சில் ஊன்றி விடுமாயின் தீமை குறையும்,நன்மை பெருகும்.
தீமை செய்வதற்கு அச்சமும்,நன்மை செய்வதகு விருப்பமும் மக்கள் உள்ளத்தில் வளமுற அமைவதற்குச் சமயவுணர்வை மக்களிடையே பரப்புவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.நம் நாட்டில் கோயில் வழிபாடு பொறுபற்ற நிலையிலும்,விழாக்கள் பொழுதுபோக்காகவும் மாறி வருகின்றன.இறைவனுக்கு நீராட்டுவித்தலும்,தேங்காய் உடைத்தலும்,சூடம் ஏற்றுவிப்பதும்,விளக்கிடுவதும்,விழாச் செய்வதுமே சமயப் பணியாகக் கருதி அமைகின்றனர்.ஆயினும் இவற்றைச் செய்பவர் மனம் இவற்றோடு நேரே தொடர்புபடுவதில்லை.
ஆண்டவனை வழிபடும்போது திருவருளை சிந்திக்கும் பயிற்சி இல்லாமைதான் வழிபாட்டில் மனம் பொருந்தாமைக்கு காரணமாகும்.
அச்சிந்தனை திருவைந்தெழுத்தை முன்னிறுத்தி நமது மனத்தின் கோழைப் பண்பை மாற்றித் திண்மையும்,தூய்மையும் உடையதாக்கும்.மனம் திண்ணியராயினோர்,திருக்குறள் சொல்வதுபோல்,”எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர்”.
மனம் தீய எண்ணங்களுக்கு இடமாகும் போது தேவாரம்,திருவாசகம் படித்து கருத்தறிய முற்படுவோமானால் மக்கள் மாநிதி செல்வம் நிறைவிக்கும்
ஒரு பொருளின் தன்மையையோ ஒரு உயிரின் உணர்வுகளின் தன்மையையோ இன்னுமொரு உயிர் தனக்குள் உணர்ந்து கொள்ளுதல் ஞானம்.புலன், மன வழிப்பட்ட அறிதல் ஞானத்துக்கு இட்டுச் செல்வது இயல்பு.ஆனால் தர்க்க அறிவு பெரும்பாலும் ஞானத்திற்குத் தடையாகவே அமைகிறது.ஞானத்தினூடு பரம்பொருளை உணர்ந்து ,பரம்பொருளின் சன்நிதியில் ஆன்மா தனது சொரூபத்தையும் தரிசிப்பதே இயல்பு.இதைப் புரிந்துகொண்டு ஆன்ம தரிசனம் பெறுவதே மனித குலம் மேம்பட இயல்பான வழியாகும்.சுட்டியறியப் படுகின்ற அறிவு அதற்குள் பொதிந்திருக்கும் சுட்டியறியப்பட முடியாத, தன்மைகளை உணர்த்தும் போது ,ஞானத்துக்கு இட்டுச் செல்லுகிறது.பதிலாகச் சுட்டறிவு மேலும் மேலும் சுட்டறிவுகளையே கூட்டிச் சேர்த்து தர்க்க அறிவுக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதால் போட்டிகளும் போராட்டங்களும் வளர்ந்து ஆன்ம தரிசனம் இன்மையால் கைக்கெட்டினாலும் வாய்க்கெட்டாததாய் அவமாய்ப் போகுமே அல்லாமல், வாழ்வு வளம் பெறாது
   2             ஆண்டியும் அரசனாவது…….
ஆழ்மன உணர்வுகள் வாழ்வின் படைப்பாற்றலின் மூலங்கள்.வெளி மனதில் நேர்மறை எண்ணமானாலும்சரி, எதிர்மறை எண்ணமானாலும்சரி, ஆழ்மனதில் சாதகமான உணர்வுகள் இருக்கும் போது சாதகமான படைப்புக்களும், பாதகமான உணர்வுகள் இருக்கும் போது பாதகமான படைப்புக்களும், அமைவதே நியதி .இதைப் புரிந்து கொண்டு ஆழ்மனச் சுத்தப்படுத்தலைப் பல கோணங்களில் நாம் மேற்கொண்டு எமது வாழ்வை நாமே மேம்படுத்த வேண்டும்.பட்ட காலிலேயே படும், கெட்ட குடியே கெடும் ,என்பார்கள்.இது ஆழ்மன உணர்வுகளின் விளைவேயாகும்.ஆழ்மன உணர்வின் விளைவே அரசனும் ஆண்டியாவது, ஆண்டியும் அரசனாவது. பாதகமான உள்ளுணர்வுடன் எதிர்மறையாகக் கத்துவதால் அது நேர்மறையாகத் தோன்றினாலும்,பாதகமான விளைவையே தரும்.
3.வயலிலே  இருக்கின்ற பயிர்களிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் நீர் தேவை.
 வாய்க்காலில் ஓடி வரும் தண்ணீர் வாய்மடையை அடைந்து வயலுக்குள் நுழைகிறது. பயிர் ஒவ்வொன்றையும் நனைக்கிறது. தண்ணீரைக் காணாத பயிர் வாடும். ஒவ்வொன்றுக்கும் உயிர்வாயு (ஒக்சிஜன்) தேவையாயிருக்கிறது. காற்றில்லாத இடம் மரணிக்கிறது. ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் காற்றைக் கொண்டுபோகத்தான் நாளங்களும், நுண்குழல்களுமிருக்கின்றன. அவை காற்றைச் சரிவர ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் கொண்டுபோகும்வழிமுறைகள்தான் யோகாசனங்களும், மூச்சுப் பயிற்சிகளும். சில யோகாசனங்களைச் செய்யும்போது, வளையாத இடங்களை வளைத்துப்  பிடிக்கும்போது அங்கே இரத்தம் பாய்வதை உணரமுடியும் இரத்தம் பாய்வது புதிய காற்றைத் தரவும், பழைய கசடுகளை அடித்துக் கொண்டுபோய் வெளியேற்றவும். உடலை வளைக்காது ஒரே வேலையை வருடம் முழுக்கச் செய்யும் இன்றைய சாமானியர் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானது இத்தகைய இரத்த ஓட்டம்.  இதனைச் செய்யும் ஒரு முறைதான் ஓம் என்ற உச்சரிப்பு. மூச்சை நன்றாய் இழுத்து ஓ…..ம்…….போய்க் கடைசியில் ஓசையும் வராத ஓரிடம் வரை செல்லுங்கள்அப்போது உங்கள் செல்கள் காற்றைக் கேட்டுக் கெஞ்சுவதைக் காணலாம். பசிக்கின்ற வயிற்றைப் போல் அது ஏங்கும். காற்றுக் குறைந்த இந்நிலையை hypoxia என்பார்கள். இந்நிலையில் செல்கள் தமது பாதுகாப்புச் செயற்பாட்டை முடுக்கிவிடுகிறன்றன. சாவிலிருந்துதன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வழிகளைக் கையாளுகின்றன. இதுவரை சாவென்றால் என்னவென்றே அறியாத, கஷ்டமென்றால் என்னவென்றே அறியாத செல்கள் ஏதோ ஆபத்து என்று தம்முடைய வாழும்திறத்தையெல்லாம் உசுப்பிவிடுகின்றன.  இப்போது மீண்டும் காற்றை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள். Reoxygenation என்பது இந்நிலை. அது எல்லா செல்களுக்கும் மீண்டும் காற்றை அனுப்புகிறது. இதைப் போலத் திருப்பித் திருப்பிச் செய்வது செல்களின் உயிர்ப்புத்தன்மையைக் கூட்டும். இது செல்களைப் பெரும் ஆபத்துக்களிலிருந்து (severe hypoxia)  தப்பிக்க வைக்குமளவுக்கு முன்கூட்டியே தயார்நிலையில்  ஓம் என்பது ஒரு உச்சரிப்பு. யாவும் இதனுள்ளே அடக்கமென்பர். இவ்வோசையின் பிறப்பையோ, இதிலிருந்து பிறக்கின்றவற்றையோ குறித்து எழுதும் கல்வி எனக்குக் கிடையாதுஆனால் இவ்வுச்சரிப்பையே பண்டைய தமிழர்கள் தம் உடலை சிவ  வலிமையாக வைத்திருப்பதற்குப் பயன்படுத்தினர். திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்தில் பலவிடங்களில் இந்த ஒற்றைச் சொல்லின் மகிமையைப் பேசுகிறார். வளியெங்கும் நிறைந்திருக்கும் காற்றை மட்டும் அள்ளிப் பருகியே உயிர் வாழலாமென்கிறார். இன்றைய ஆராய்ச்சிகளில் மூலச்செல் (stem cell)  பற்றிய அறிவு வளர்ந்துகொண்டே வருகிறது. மனிதவுடலில் எல்லா வயதிலும் இந்த மூலச் செல்கள் இருப்பதாக இன்றைய அறிவியல் கூறுகிறது.கருவிலே குழந்தையாயிருந்தபோது இருந்த செல்களின் ஒரு தொகுதி இன்னமும் அழியாமல் தன்னைத் தானே புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அங்கிருந்துதான் உடலின் மற்ற இடங்களுக்கு மூலச்செல்கள் நகர்ந்து சென்று மாறுபாடடைந்து வெவ்வேறு வகையான வேலைகளைச் செய்யக்கூடும் என்கிறது இன்றைய அறிவியல். இந்த மூலச்செல் டெப்போவைத்தான் திருமூலர் “மூலாதாரம்” என்கிறாரா? “மூலாதாரத்து மூண்டெழு கனலைக் காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்து” என்கிறது விநாயகர் அகவல். கால் என்பதற்கு காற்று என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு. இந்த மூலாதாரத்தை உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பதற்கான வழிமுறைகள்தான் ஓம் என்ற உச்சரிப்பின் வழியான மூச்சுப் பயிற்சியும், மற்றபிற யோகாசனங்களும் என்று தோன்றுகிறது. இதனைக் குறித்த முறையான அறிவியல் ஆய்வுகள் பெரிதும் இல்லை. பண்டைத் தமிழர்கள் கைக்கொண்டிருந்தவைதாம் இந்த முறைகளெல்லாம். சித்தர்களும், மொழியறிஞர்களும் தம் மாணாக்கர்களுக்குக் கற்பித்தவைதாம். ஆனால் இன்றைய நிலையில் இப்பயிற்சிகள் மதங்களுக்குள் சென்று பிணைந்துகொண்டதால், மதம்சாரா தமிழர்கள் விலகியே நிற்கிறார்கள். நாம் நம்மைக் கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்குட்பட்ட, அரசியல் நிலைகளால் திசைதிருப்பப்படுகின்ற சமூகமாக உணராமல், அதற்கும் முற்பட்ட செல்வ, இலக்கிய, வாழ்வியல் செழிப்புற்ற சமூகமாக உணரவேண்டும். யோகாசனம், மூச்சுப் பயிற்சி முதலான இத்தகைய பயிற்சிகளை நம்முடையன என்ற உரிமையோடு மீண்டும் கைக்கொள்ள வேண்டும். வலிமையான வாழ்வினை நாமும் வாழ வேண்டும். அழகிய, வலிய உடலை நாமும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும். பதினெட்டுச் சித்தர்களும் நம்முடையவர்கள் என்ற உரிமை நமக்கு வேண்டும். அவர்கள் போதித்த மருத்துவமும், ஆன்மீகமும் ஓம் இவ்வுச்சரிப்பையே பண்டைய தமிழர்கள் தம் உடலை சிவ வலிமையாக  வைத்திருப்பதற்குப் பயன்படுத்தினர்தமிழரதுதான் என்ற விழிப்பு வேண்டும்.
கிறிஸ்தவர்கள் உச்சரிக்கின்ற  “ஆமேன்” “ஓம்” “!ஆம்” என்ற தமிழ் சொல்லில் இருந்தும்”ஒம்”என்ற பயிற்சியில் இருந்தும் உருவாணதாகும்.
 
 4-பஞ்சபூதங்களிலும்(நிலம்,நீர்,நெருப்பு,காற்று,ஆகாயம்)
    என்ற ஐந்து பூதங்களில் சிவனே நீக்கமற நிறைந்து நிற்கிறான்.
 
அண்டம் என்ற பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பஞ்ச பூதங் களின் ஒரு பகுதிதான் பிண்டமாகிய நமது உடலிலும் இயங்குகின்றது.

 
நிலம்,நீர்,நெருப்பு,காற்று,ஆகாயம்,என்ற ஐந்து பூதங்களில் நிலம் கீழே நாம் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாகவும்,ஆகாயம் மேலே சாட்சியாகவும் இருப் பதால் நடுவில் உள்ள நீர்,நெருப்பு,காற்று என்ற மூன்று வித சக்திகளை மட்டும் இயங்கும் சக்திகளாக குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
மூலாதாரம்–
யோக சாத்திரங்களால் குறிப்பிடப்படும் சக்கரங்களில் ஆரம்ப சக்கரம் மூலாதாரம் ஆகும். உறங்கும் நிலையில் குண்டலினி சக்தியானது உறையும் இடமாக மூலாதாரம் சொல்லப்படுகிறது
.உடற்பகுதி
 ஆண் உடலில் தண்டுவடதின் அடிப்பகுதியில், பிறப்புறுப்புகளுக்கும், மலத்துவாரத்திற்கும் இடையே அமைந்துள்ளது. பெண் உடலில் கருப்பையின் கழுத்துப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
பெயர்க்காரணம்
 மூலம் : வேர் அல்லது ஆதாரம் ; ஆதாரம்: இடம் அல்லது மையம். வேர்ப்பகுதி சுழல் மையம் எனலாம்
குறியீடுகள்
 மூலாதாரம் நான்கு இதழ்களையுடைய அடர்சிவப்பு தாமரை மலராக உருவகப்படுத்தப் படுகிறது. தாமரை இதழ்களின் மையப்பகுதியில் மஞ்சள் நிற சதுரம் உள்ளது. சதுரத்தின் மத்தியில், படைக்கும் ஆற்றலின் சின்னமாக ஒரு தலைகீழ் சிவப்பு முக்கோணம் உள்ளது. முக்கோணத்தினுள் மனிதனுடைய ஆவி உடலின் சின்னமாக புகை வண்ணத்தில் சுயம்பு லிங்கம் உள்ளது. உறங்கும் நிலையில் உள்ள குண்டலினியை சித்தரிக்கும் வகையில் சென்னிற பாம்பு மூன்றரை முறை தன்னுடைய வாலால் லிங்கத்தை சுற்றி வளைத்துள்ளது. ஏழு துதிக்கைகளையுடைய ஒரு யானையால் சிவப்பு முக்கோணம் தாங்கப்படுவதாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது
ஆறு சக்கரங்கள்
 மானிடர் உடலில் ஆறு சக்கரங்கள்(ஆதார மையங்கள்) உள்ளன. அவை மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம்(நிராகுலம்), மனிப்பூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்கினை என்பன. துரியம் என்பது ஞானத்தின் வாயில் ஆகும். குண்டலினி யோகம் என்பது மூலாதாரத்தில் இருந்து துரியத்திற்கு உயிர் சக்தியை ஏற்றும் பயிற்சி ஆகும். சிலர் துரியம் என்ற வாயிலையும் சேர்த்து ஏழுச் சக்கரங்கள் என்பர்.
யோகம் – யோகா : ஆன்மா இறைவனோடு சேர்வது குண்டலி: குண்டு + ஒளி என்பதே குண்டலி, தாவரங்கள் வெளிசக்தி, ஈர உணர்ச்சியுடன் வளர்ந்து பருவத்தில்வித்தாக வந்து முடிகிறது. அது போன்று எல்லா உயிரினங்களும் அனேக வித நிறமுடைய இரத்த உணர்ச்சியாக_வளர்ந்து முடிவில் விந்துவாக ஆகிறது. மனித உடம்பில் இரத்தநாடிகள் இருக்கும் இடத்தில் எல்லாம் விந்து வியாபித்திருகிறது.
திருமூலர்: என்சான் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம் என்கிறார். குண்டலியின் இருப்பிடம் பற்றி திருமூலர் திருமந்திரம் – 580 பாடலில் மூலத்திருவிரல் மேலுக்கு முன் நின்ற பாலித்த யோனிக் கிருவிரற் கீழ் நின்ற கோலித்த குண்டலி யுள்ளெழுஞ் செஞ்சுடர் ஞாலத்து நாபிக்கு நால் விரற் கீழே மூலாதாரத்திற்கு இருவிரல் அளவு மேலுள்ளதும்
முன்பக்க பார்வை உடையதும் வெளிப்படுத்தும் தன்மையுடைய குறித் தானத்துக்கு இரண்டு விரலளவு கீழே உள்ளது மான இடத்தில் வட்டமிட்டுக் கொண்டுள்ள குண்டலினியுள் எழுஞ்சுடர் உடம்பில் உந்திக் கமலத்துக்கு (உன்+தீஸ்ரீஉந்தி) நான்கு விரலளவு கீழேயுள்ளது. ஓளவையார் விநாயகர் அகவலில் இடை பிங்கலையின் எழுத்தறிவித்துக் கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்திக் குண்டலினி யதனிற் கூடிய அசபை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து மூலாதாரத்து மூண்டெழு கனலைக் காலால் எழுப்பு கருத்தறிவித்தே. தாயுமானவப் பெருந்தகை குண்டலியின் பெருமையையும் அமிர்தம் பெறும் வழியையும் கூறுகின்றார். நெடிது உணர்ந்து இதய பத்ம பீடம்மிசை நின்று இலங்கும் அசபாநலத்து இயல் அறிந்துவளர் மூல குண்டலியை இனிது இறைஞ்சி அவன் அருளினால் எல்லை அற்று வளர் சோதி மூல அனல் எங்கள் மோனமனு முறையிலே வயம் மிகுத்துவரும் அமிர்த மண்டல மதிக்குளே மதியை வைத்து நான் வாய் மடுத்து அமிர்த வாரியை பருகி மன்னும் ஆர் அமிர்த வடிவமாய் செயம் மிகுந்துவரும் சித்த யோகநிலை பெற்று ஞான நெறி அடைவனோ….. என்கிறார். இதய பத்ம பீடம்மிசை என்பது குண்டலி இருப்பிடம்.சித்தர்கள் குண்டலியை பரிபாசையில் பின் வருமாறு கூறியுள்ளனர் சில வற்றைக் காண்போம். திருவடி காய கற்பம் சந்திர புஷ்கரணி எட்டிரண்டு மூல அனல் திருச்சிற்றம்பலம் முப்பூ , இருதயம் , புருவ மத்தி, விந்து, சுழுமுனை நெற்றிக் கண் கருநெல்லி வைகுண்டம் வேகாத்தலை சாகாக்கால் வெட்டாத சக்கரம் முக்கோணம் அருத்தடைத்த வாசல்.
5-வாழ்வுக்குக் காமமும் அவசியமானதே ஆகும்.
சுட்டியறியத்தக்க புறநிலை உணர்வுகளினால் உடலில் பாய்கின்ற உணர்ச்சியருவி காமாக்கினியாகும்.சுட்டியறிய ஒண்ணாத புழகாங்கித உணர்வு உள்ளுணர்வாக உயர்தல் சிவாக்கினியாகும்.சிவாக்கினியின் ஆரம்பநிலை மூலாக்கினியாகும். இந்த மூலாக்கினியை முழுமுதலாகக் கொண்டு இதில் கவனத்தை வைத்து இந்த நெருப்பின்மேல் சுட்டியறியத் தக்க புறநிலை உணர்வுகளின் உணர்ச்சியாகிய நெய்யை விட்டு ஓமத்தீயை வளர்க்க வேண்டும். இந்த ஓமத்தீ உடலைச் சுட்டெரித்து விடாதபடிக்கு ஓமத்தீயைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும்.அதாவது மூலாக்கினியில் ஊற்றப்படுகின்ற நெய்யாகிய காமத்தைக் கட்டுப்படுத்தி உடலைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.சூடேறி மாண்டவர்கள் கோடி கோடி என்று சித்தர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அதே சமயம் காமத்தை அடக்குவதால் அது தலைக்குள்ளேயே சுழன்று தலக்கேறிய காமம் ஆகிவிடும். இதனால் மனநல உடல்நலக் குறைபாடுகள் வருகின்றன. ஓமகுண்டத்துக்கு நெய் போல வாழ்வுக்குக் காமமும் அவசியமானதே ஆகும்.
6-சித்தர் பாடல்கள்—பொருளடக்கம்—LINK–http://www.tamilvu.org/library/l7100/html/l7100cnt.htm

7-வாழ்தலே வழிபாடு

8-“ஆறு அது ஏறும் சடையான்
அருள்மேவ அவணியர்க்கு,
வீறு அது ஏறும் தமிழால்
வழிகண்டவன்”
என்று திருஞானசம்பந்தரைத்
திருத்தொண்டர்
திருவந்தாதி அருளிய
நம்பியாண்டார் நம்பி புகழ்வார்.
அதாவது தலையில்
கங்கையை அணிந்துள்ள
சிவபெருமானின் அருளைப்
பெறுவதற்கு உலகத்தவர்க்கு
உயர்வு தரும் தமிழால்
வழிகண்டவர் திருஞானசம்பந்தர்
என்று குறிப்பிடுகின்றார்.
பதிகப் பெருவழியாகிய
இறையன்பு நெறியை நமக்கு
அளித்தவர் திருஞானசம்பந்தர்.
தெரிந்த, எளிய, அன்னைத்
தமிழிலேயே இறைவனைப்
பாடி அடையலாம்
என்பதே இதன் கருத்து.
இதனையே தமிழர்
வழிபடு மரபாகச் சேக்கிழார்
தமிழர் வாழ்வியல் பெட்டகமான
பெரிய புராணத்தில்
குறிப்பிடுகின்றார்.
அடியார்கள்
பெருமையை எவ்வாறு,
என்னசொல்லிப்
பாடுவது என்று சேக்கிழார்
இறைவனை உள்கி நின்றபோது,
“உலகெலாம்” என்று இறைவன்
அன்னைத் தமிழில்
அடியெடுத்துக் கொடுத்தார்.
பெருமானின் சிவஞானப்பால்
உண்ட திருஞானசம்பந்தர்
திருநெறிய தமிழில்தான்
இறைவனைப் பாடினார்.
சிவஞானபால் தமிழ்ஞானம்
ஊட்டியதை என்னுகையில்
சிந்தை குளிர்கின்றது.
சூலை நோயால்
துடிதுடித்துத் தமக்கைத்
திலகவதியாரிடம்
திரு நீறு பெற்று,
அதிகை வீரட்டானத்து
இறைவனைச்
“சலம்பூவோடு தூபம்
மறந்தறியேன்,
தமிழோடு இசைப்பாடல்
மறந்தறியேன்”
என்று அழகு தமிழில்
பாடியே சூலை நோய்
நீக்கினார்
திருநாவுக்கு அரசர்”
என்று இறைவனால்
அழைக்கப்பெற்ற அப்பர்
பெருமான்.
பெரிய புராணத்தின் முதல்
சருக்கமான திருமலைச்
சருக்கத்தில் சுந்தரர்
பெருமானின் வரலாறு
இடம்பெற்றிருக்கின்றது.
இவ்வரலாற்றில் இறைவன்
தமிழை விரும்பிக் கேட்டதாக
சேக்கிழார்
குறிப்பிடுகின்றார். தூய
மறையினைப் பாடும்
இறைவன், “நமக்கும் அன்பின்
பெருகிய சிறப்பின் மிக்க
அர்ச்சனை பாட்டேயாகும்,
ஆதலால் மண்மேல் நம்மைச்
சொற்றமிழ் பாடுக”
என்று கூறியதாய்ச்
சேக்கிழார்பெரிய
புராணத்தில் பதித்துள்ளார்.
இதன் வழி இறைவனுக்குச்
சிறந்த
அர்ச்சனை பாடுதலே ஆகும்
என்று தெளிவாகிறது.
பெருமான் விரும்பிக் கேட்ட
உயர் தமிழைத் தாய்
மொழியாகக் கொண்டுள்ள
தமிழர்கள் பெருமானைத்
தமிழிலேயே போற்றிப்
புகழ்ந்து, அகங்குழைந்து,
கண்ணீர் மல்கி வழிபடலாம்
என்று புலனாகிறது.
பெருமானால் ஆட்கொள்ளப்
பெற்ற சுந்தரரும், “பித்தா” என்ற
தமிழ்ச்சொல்லைக்
கொண்டே பெருமானை
முதலில்
வழுத்தி வழிபடுகின்றார்.
இறைவனைத் தமிழில்
வழிபடுவதே தமிழர்
வழக்கு என்பதனைச் சேக்கிழார்
12-தமிழா உனக்குப் பிச்சைப்போட யாரும் இல்லை :
——————————————————————————–
தமிழா உன் பெருமையை உன்னைத் தவிர யாவரும் அறிவர். அதை அழிக்க வேண்டும் என்பதே அறிந்தவரின் நோக்கமல்லாமல் காக்க வந்தவர் யாரும் கிடையாது. இனியும் வரப்போவதில்லை. இதை உணர்ந்தால் நீயும் உயரலாம், உன்னோடு சேர்ந்த சிவத்தமிழ்ப் பண்பாடும் மேன்மையுறும்.
வீரம் செறிந்த மண்ணிலே இன்றைய நிலை என்ன? தமிழுக்குச் சோதனை.தமிழனுக்கு மாற்றான் புகுந்து இனத்தால் மொழியால் சுயநலத்தால் நம்மை வேறுபடுத்தி சின்னா பின்னுமாய் உருவாக்கிக் கொண்டு ஆட்டிப் படைக்கிறார்கள்.விடிவு கேளவிக்குறியாக உள்ளது.
சோதனை.ஏன் ?
தமிழா உன் பெருமையை உன்னைத் தவிர யாவரும் அறிவர். அதை அழிக்க வேண்டும் என்பதே அறிந்தவரின் நோக்கமல்லாமல் காக்க வந்தவர் யாரும் கிடையாது. இனியும் வரப்போவதில்லை. இதை உணர்ந்தால் நீயும் உயரலாம், உன்னோடு சேர்ந்த சிவத்தமிழ்ப் பண்பாடும் மேன்மையுறும். சிவபெருமான் திருவருளால் இவ்வுலகே உய்யும். .
இருளில் துணிந்து பின் அருளில் பணிதலே சரணாகதி
சரணாகதி  என்பது பணிதல் அல்ல. சரண் புகவேண்டும். அவ்வாறு தஞ்சமெனப் புகும்போது மாயாசக்திகளிடம் சிக்கிக்கொள்ளகூடாது. இதையே திருநாவுக்கரசர் தனது தேவாரத்தில் கீழ்வருமாறு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
“நாமார்க்கும் குடி அல்லோம்
நமனை அஞ்சோம்
நரகத்தில் இடர்ப்படோம்
நடலையில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம்
பணிவோம் அல்லோம்”
இதுவரையில் பணியாது துணிவதே சிவபெருமானிடம் சரணாகதி அடைய நம்மைத் தகுதிப்படுத்தும். அவ்வாறு தகுதியடைந்த பின் எவ்வாறு இருப்போம் என்பதை அடுத்த அடியில் கூறுகிறார்.
‘இன்பமே எமக்கு எந்நாளும் துன்பமில்லை’
இந்த நிலையில் நாம் சிவனடியில் சரண் அடைந்தோம் என்று பொருள். இதையே அடுத்து வரும் அடிகளில் கீழ்வருமாறு உரைக்கிறார்.
“தாமார்க்கும் குடியல்லாச் சங்கரன்
நற்சங்க வெண்குழை ஓர் காதில்
போமாற்கே நாம் என்றும்
மீளா ஆளாய்க் கொய்ம் மலர்ச்
சேவடி இணையே குறுகினோமே”
இவ்வாறு மாயவிருளுக்குப் பணியாமல் துணிந்த பின்னரே சிவனடியில் சரணாகதி அடைய முடியும்.
தமிழா உனக்கு ஏன் இந்தத் தாழ்வு? எதை வைத்திருந்தபோது நீ உயர்ந்திருந்தாய்? எதைத் தொலைத்ததால் இன்று சிறுமையுற்றாய்?
“கடுஞ்சினத்த கொல் களிறும்
கதழ்பரிய கலி மாவும்
நெடுங்கொடிய நிமிர்தேரும்
நெஞ்சுடைய புகல் மறவரும் என
நான்குடனே மாண்டராயினும்
மாண்ட அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்”
என்கிறது சங்க இலக்கியம் புறநானூறு யானை(களிறு), குதிரை (மா), தேர், காலாள் (மறவர்) என ரதகஜதுரக பதாதிகளைச் சேனையாகக் கொண்டிருப்பினும் ஒரு மன்னனின் மெய்யான கீர்த்தி (புகழ்-மாட்சி-மாண்ட) அறம் தவறாமையே ஆகும் என்பது இப்பாடலின் பொருள்.
“பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல்கேட்ட
யானோ அரசன் யானே கள்வன்
மன்பதை காக்கும் தென்புலம் நீதி
என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள்”
எனக் கூறி நீதி தவறிய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் அக்கணமே உயிர் துறந்தான் எனச் சிலப்பதிகாரம் உரைக்கிறது.
“வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க
ஆவின் உகுநீர் நெஞ்சுசுட”
என தன் கன்றை இழந்த பசு ஆராய்ச்சி மணியை அடித்தபோது பசுவின் கண்களில் வழிந்த நீர் மனுநீதி சோழனின் நெஞ்சிலே
“உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுமடி” எனச் சுட்டது.
இந்த அறம் எங்கே போயிற்று? நெஞ்சிலே செம்மை இல்லாமல் போயிற்று மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்.
தமிழா முக்காலத்தும் உன்னைச் செம்மைப் படுத்தியது சிவமே என்பதை ஏன் மறந்தாய்?
சிவம் (சைவம்) பற்றியே எழுந்தது பல்லவப் பேரசு. சிவபாதசேகரன் எனப் போற்றப்பட்ட இராஜராஜசோழன் சிவம் பற்றியே கங்கையும் கடாரமும்(மலேசியா) கடந்த சோழப் பேரசை உருவாக்கினான்.
இன்னும் ஒன்றும் கெட்டுவிடவில்லை பற்றுக பற்றற்றான் சிவபெருமான் பற்றை அப்பற்று மனக் கவலை போக்கும் உன்னை மாசிலாதவன் ஆக்கும் மதிநுட்பத்திலும் மதிப்பிலும் மேன்மைப்படுத்தும்
சிவம் எழுந்தபோதெல்லாம் தமிழும் தமிழனும் எழுச்சி பெற்றனர் என்பது வரலாறு கூறும் உண்மை!

தமிழின் பெருமையையும், தமிழனின் பெருமையையும்

 ”  ஒவ்வொரு சொற்களும் பெறுமதியானவை”

Sinthai makiza Thmpiraanthozar kapilanaar 4-1

 
13–அன்பர்களே……
ருத்திராக்கமும் திருநீரும் சிவசின்னங்கள் என்று நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான்.
ஆனால் சிவசின்னங்களை சூடிக்கொண்டிருக்கும் அடியவர்கள் படும் பாடு இருக்கிறதே…..
அப்பப்பாாா. ஒரு கிரித்தவன் கழுத்தில் சிலுவையை மாலையாக அணிந்துக்கொண்டு ஆனந்தமாக சுற்றுகிறான். ஒரு முஸ்லிம் தலையில் குல்லா போட்டுக்கொண்டு ஆனந்தமாக சுற்றுகிறான். தம் மத சின்னம் என கருதிதான் இதை செய்கிறான்.
ஆனால் அவர்களது பெற்றோரோ, உறவினரோ, நன்பர்களோ அவர்களை பார்த்து, என்னடா… சாமியார் ஆக போரியா. ஊரை ஏமாத்த இந்த வேஷமா என்று எவனுமே கேட்கமாட்டான்
நாம் முழுமுதற் கடவுளான சிவபெருமானின் சின்னங்களாகிய ருத்திராக்கத்தையும் திருநீரையும் அணிந்தால், நம் உறவினர்கள் நண்பர்கள் நம்மை பார்த்ததும் கேட்கும் முதல் கேள்வி- என்னடா இப்படி ஆய்யிட்ட. என்ன ஆச்சு உனக்கு. நல்லாதானே இருந்த…. என்று துக்கம் விசாரிப்பது போல கேட்கிறார்கள். இதைவிட கொடுமை என்னவென்றால், நம் பெற்றோரே இதுபோல் கேட்பதுதான். அவர்கள் அறியாமையில் இருந்து வெளியேருவதும் இல்லை. நம்மையும் வெளியேரவிடுவதுமில்லை. இது மிக மிக பெரிய சிவத் துரொகம். சிவ சின்னங்களை அணியும்போது தான் நமக்குள் சிவசிந்தனை மேலோங்கும். சிவசிந்தனை நிறைந்த மனம் தான் ஈசனது சிம்மாசனம். சிவன் இருக்கும் மனம்தான் நேசம் இருக்கும் இடம். “வந்த பினி நீங்க திருநீரு. வரும் பினியை தடுக்க ருத்திராக்கம்.” பார்ப்பவர்கள் கேலி செய்கிறார்கள் என்ற கேவளமான காரணத்துக்காக சிவச்சின்னங்களை ஒதுக்கிவிடாதே. மாறாக கேலி செய்பவனை ஒதுக்கு. கேலி செய்பவனிடம் சண்டையும் போடாதே. அவர்களை அப்படியே விட்டுவிடு. அவர்களுக்கான பாடத்தை சிவபெருமான் புகட்டுவார். பட்டிணத்தார் சிவனடியாராக மாறியது அவர் சுற்றத்தார்க்கு பிடிக்கவில்லை. விஷம் கலந்த அப்பத்தை அவருக்கு கொடுத்தார் அவரது உறவினர். அதை அறிந்த பட்டிணத்தார், உறவினரை ஒன்றுமே செய்யவில்லை. அப்பத்தை வீட்டு கூறை மேல் போட்டுவிட்டு போய்விட்டார். வீடு தீ பிடித்து எரிந்துவிட்டது. ஆக நீங்கள் எவனுடைய கொடுங்கூற்றுக்கும் அஞ்சாமல், கூச்சப்படாமல், தயங்காமல் சிவனை நினைத்து சிவச்சின்னங்களை அணியுங்கள். மாயையின் பிள்ளைகளான உங்கள் உற்றார் உறவினருக்காக சிவனையும் அவரது சின்னங்களையும் விலக்கிவிடாதீர். சிவமாக மற, சிவத்தோடு வாழ்வோம். சிவச்சின்னங்களை அணிந்து வாழ்வோம். தமிழா இன்று நீய் சிவசின்னங்கள் இழிவாக கருதுகின்றாய் இன்று இழிவாக அலைந்து திரிகின்றாய் இவ்விழிவுவாழ்வு உணக்குதேவைதானா?
அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார் அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே. *****************(திருமந்திரம்270)******************* அன்பே சிவமாகிறதானால் , சிவம் என்னவாகிறார்? மலங்களைக் கழுவுகிறார். வேறே என்னத்துக்குத் தலையில கங்கையை வைத்திருக்கிறார்? அடித்துக் கழுவத்தானே!!!!!!!!!!!!ஆகவே அன்புதான் மலங்களைக் கழுவும். அன்பான சூழலில் மலங்கள் கழுவப்படும். அன்பான சூழலில் வாழ வேண்டும். அன்போடு வாழ வேண்டும்.
அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே.

7 responses to “சைவம் / Saivam

 1. Rajasegaram Sivaneswaran

  பெருவாழ்வு .

  ஒரு வாழ்வு ,ஒரு வழி ,அவ்வழியில் பெருவாழ்வு .

  ஒரு வாழ்வு , அதுதான் உயிர் .

  ஒரு வழி , அதுதான் சிவம் (இன்பம்).

  பெருவாழ்வு , அதுதான் இந்த உலகத்தில் உயிரின் நிரப்புதல் .

  சிவத்தைத் (இன்பத்தை) தவிர வேறு வழியில்லை

  வாழ்க்கையைப் பெருப்பிப்பதனால் ,

  பெரு வாழ்வோ இன்பமோ வராது.

  இன்பத்தின் வழி நின்றால் பெருவாழ்வு அமையும் .

  இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க .

  மேன்மை கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் .

 2. AMIRTHANANTHAR PAKIYARAJAN
  Scientific Contributions[or glories] of Ancient Tamils(compiled from many Articles-Kandiah Thillai) PART 01: Introduction PART 02: The Ancient Tamil Poetry & Science PART 03: The Ancient Tamil “Traditions & Customs” and Science The Ancient Tamil “Traditions & Customs” and Science: Once an interesting true story appeared in a popular English magazine where a fourth generation lady in a family wants to know why the Easter Turkey was always cut in three and cooked where as in all other homes the Easter Turkey was cooked whole. The lady in question goes to her mother, who tells that that was how it was always done in the family, and that she had learnt it from her mother – then the inquisitive lady goes to her grandmother who also tells her the same story. Then she goes to her great grandmother where she is told by the great grandmother that cutting the turkey into three was the ONLY way that the turkey was going to fit into the (great grandmother’s) cooker! – Observing this practice, the family had for generations been following the practice of cutting the turkey into three until our inquisitive lady showed up. Like this, customs, traditions, rituals and practices also have some basis. And sometimes, it could have some simple and functional basis! Many of the practices, customs and traditions or rituals must have started at some point of time because of some need/event. Later on, they get incorporated more as practices as over the years, the actual reasons are forgotten. Is there a scientific reason behind every tradition ? Most of the practices, customs and traditions have some basis, some of which are truly scientific.The tradition might also be right under the conditions prevailing at the time it was made part of the social conduct .For instance ,when disinfectants Were not known much , the people have been using cow’s urine .Cow dung has been used to plaster mud houses and mud floors . People have been giving water , hot drinks etc to guests in silver tumblers .the guests felt honoured as they were offered drinks in cups made of a precious metal.But the silver Metal served a specif purpose for the host .the metal was germicidal and so it helped prevent any infection that the guests might carrying .the women in the families were required to be kept in quarantine for three days in order to prevent infection( as menstrualtual discharge had some toxic substances )and also to give the women the much needed rest during the period .Most of the Tamil Hindu customs and traditions had some scientific reason behind them. Most of the Tamil customs and traditions are derived from our ancestors. Tamil has a very long history dating back to thousands of years. Education in ancient times was derived from the elders and preceptors of a family. Traditions and customs were taught at a very young age and followed as part of life. Education brings about a transformation in every Individual. We learn to question, reason and understand what ever we intend to do. It may be very common experience for today’s young generation to question our elders when we are asked to follow a custom or tradition. You may be thrilled and happy to know the real intention of the customs we follow in our day to day lives. I have listed down a few Tamil Customs & Traditions along with the possible scientific reason with which I got convinced with.Although a lot of care had been taken to ensure the accuracy of the information given, there is no doubt that there will be some errors and omissions which in my opinion are inevitable and I regret these errors and omissions. Few Tamil Customs[பழக்கவழக்கம்] & Traditions[மரபுகள்]: [Majority of Tamils are Hindus by birth and they practice Hinduism following Siva sect[Saivaism] . These people are generally deeply religious but are never religious fanatics.They go to temple to pray whenever possible but not compulsory. There is no hard and fast rule on temple visits. Every important step in the progressive life of a child was a festive occasion for the parents and family and they celebrated with appropriate ceremonies. The Tamil man is devoted to his family and his life is family centered and the family comes first.] In Tamil culture, the left hand is primarily used for personal hygiene purposes and hence using left hand to receive or hand over anything from anyone is considered as an insult. After attending a funeral[இறுதிச்சடங்கு/ஈமச்சடங்கு ]both men and women stay outside the house.Then they go to the well and have a bath, wash all their clothes and then only enter the house. This is preventing any infection from the funeral house. This is more prevalent in the villages.ie Every person visiting the house of the dead person during the mourning period is believed to suffer from pollution. The first thing; he is expected to do on leaving the house of the dead person is to have purificatory bath. Only after this bath, he is entitled by custom and usage to have a drink of even a glass of water or to eat and enter the main parts of his own house.The house where death was occurred is considered polluted and cooking is not done for few days. The neighbours supply them food. If anyone in the house suffers from an infectious disease like chicken pox, a bundle of Neem or margosa leaves[வேப்பிலை] are hung at the gates of the house indicating there is an infection – a brilliant method of isolation.Also Neem act as anti bacterial, anti parasitic, anti fungal, anti protozoal and anti viral thus helps in protection from all the microorganisms, which are always ready to invade in our body causing serious ailments.Neem tree[வேப்பமரம்] is commonly known as margosa tree in English . Pottu[நெற்றி பொட்டு][bindi/tilak/திலகம்]: On the forehead between the two eyebrows — a spot considered a major nerve point in human body since ancient times. The Pottu[bindi] is believed to prevent the loss of “energy”, .The red ‘kumkum’ between the eyebrows is said to retain energy in the human body and control the various levels of concentration. [Note:The blood supply to the face muscles is facilitated: While applying kumkum[குங்குமம் kungumam] the points on the mid-brow region and Adnya-chakra are automatically pressed. This facilitates the blood supply to the face muscles.The entire body emanates energy in the form of electromagnetic waves – the forehead and the subtle spot between the eyebrows especially so. That is why worry generates heat and causes a headache. The tilak and pottu cools the forehead, protects us and prevents energy loss. Sometimes the entire forehead is covered with Santhanam[சந்தனம்/Sandalwood] . Using plastic reusable “sticker Pottu[bindis] is not very beneficial, even though it serves the purpose of decoration. Traditionally dressed Tamil girls stay at the main entrance to welcome the guest [ விருந்தினர்]with “Panner” (Rose water), “Santhanam” (Sandalwood), and “Kunkumam” (Vermilion) APPLYING HENNA[மருதாணி] BEFORE AUSPICIOUS OCCASIONS: Henna is typically applied during special occasions like weddings and during festivals. Henna is applied to hair, hands, and feet and believed to bring good luck. Our ancestors have advised applying heena to hands, to the bottom of the feet, and hair, etc, especially at the onset of rainy season. [ Note:This was because during rainy season, the susceptibility to get infected by germs was manifold and henna’s anti-fungal and anti-bacterial properties were believed to fight those germs. Though henna is seen as an adornment, scientifically, henna extracts show antibacterial, antifungal, and ultraviolet light screening activity. Henna is anti-fungal and can be effective against psoriasis[A noncontagious inflammatory skin disease ]. Henna is most commonly used as a natural hair and skin dye, but henna also contains a compound called lawsone[hennotannic acid], which is the what gives heena its antibacterial and antifungal capabilities. Henna is effective against prevention of dandruff too.] DURING MENSTRUATION[மாதவிடாய் , மாதவிலக்கு,] WOMEN WERE NOT ALLOWED TO DO ANY WORK OR COOK ANY FOOD ITEMS: This seems like a regressive thought that our ancestors suffered from, but our ancestors kept in mind the discomfort and trouble that a woman goes through while menstruating, suffering from cramps and exhaustion. To keep women away from all work and to give her the much-needed rest, this theory of banning a menstruating woman in those days and not allowing her to cook (because cooking was a major activity and the woman had to cook for many members) came into being. Though over the ages, it did become a notoriously backward practice. BATHING[குளித்தல்]: We find that in olden days people took bath in rivers, mountain pools, waterfalls and the seas. This habit is in vogue even to day. Pulanadal or river bath is described as a significant act in all Tamil Classics. The Tamil proverb ” Even if it be the humble gruel to consume, have it after a bath.” Summarise the significance attached to the daily bathing.ie Bathing is an integral part of daily routine in every tamil’s life. The practice of regular oil bath, men taking on Wednesdays and Saturdays and women folk on Tuesdays and Fridays has been in vogue In Tamilaham from ancient period. Its origins are unknown. Yet its significance can be understood by the advice of AVVAIYAR’S statement that one should is regular in Saturday’s oil baths. (Athi-16.) ஆத்தி சூடி 16:சனிநீ ராடு. That a bath keeps us healthy through personal hygiene is a well known fact. But there are other aspects as well that are not well known. Polygraphic studies proved that water enhances electro-magnetic activity. In the context of this finding, the practices like washing hands and feet before entering temples and taking bath everyday, worshipping with wet clothes and offering prayer standing in the middle of water chest-deep in rivers and tanks etc., seem to be more scientific than a mere act of cleanliness. Human body is centre of electric currents and impulses. A continuous process of generation and consumption of electric energy takes place in the human body. More energy is generated in our body whenever we are excited and battle various emotions as well as indulge in intense physical activity. However, at night when we retire until the next morning this generation and consumption level of power drops drastically. This is the reason why we feel so lethargic on waking up in the morning. We are neither active physically non mentally. Washing our face immediately clears the cobwebs of drowsiness. A bath certainly freshens up completely and puts us in our best shape. This happens due to the fact that water consumes the electricity in our body. This is known as Electro-magnetic activity. Therefore, taking bath has more to do with such scientific reasoning than merely cleanliness. DO NOT TAKE BATH IMMEDIATELY AFTER EATING: There’s an old Malayalam saying that emphasizes that if you see someone taking bath immediately after having had a meal, you should kick that person. Though this is an old saying, it is based on scientific backing that if a person is immediately taking bath after a meal, the digestion process gets slowed down by a great deal as cold water activates certain chemicals in the body that rushes the blood to the skin to keep it warm and the digestion process takes a backseat. So, it was always advised by our ancestors to take food after having a bath. ie Bath will increase blood flow to the hands, feet and body that causes the amount of blood around the stomach will continue to decrease. This will weaken the digestive system in our stomach. START ALWAYS WITH SPICY FOOD AND END YOUR MEAL WITH SWEETS: Rice Appalam Rava Kesari (Sweet) Jangiri (Sweet) Banana Chips Banana Picke Salt Vendaikai Kootu Keerai Kootu Cabbage Poriyal Sambar Rasam Vathal Kuzhambu Curd Water Our ancestors have stressed on the fact that our meals should be started off with something spicy and sweet dishes should be taken towards the end. The significance of this eating practice is that while spicy things activate the digestive juices and acids and ensure that the digestion process goes on smoothly and efficiently, sweets or carbohydrates pulls down the digestive process. Hence, sweets were always recommended to be taken as a last item. CONSUMPTION OF JAGGERY IN DIET AND IN SWEETS: [Note: jaggery is an excellent remedy for respiratory diseases. The benefits of jaggery includes its ability to cleanse the body and act as a digestive agent. Jaggery also is full of minerals. Jaggery effectively cleans respiratory tracts, lungs, food pipe, stomach, and intestines. It pulls out dust and unwanted particles from the body. It also helps in giving relief from constipation. In India, it is recommended to take a small amount of jaggery after having had a heavy meal. Jaggery facilitates the digestion process. Jaggery activates digestive enzymes and speeds up digestion. Unlike sugar, jaggery is very rich in minerals, especially iron with traces of other minerals. While most of the iron in it comes through processing in iron vessels, the other minerals come right from the sugar cane juice, since this juice does not undergo refining or bleaching of any kind. So, jaggery is a very good source of minerals for the body] MEDITATION[ஆழ் நிலை எண்ணம்/தியானம்]UNDER TREES: Gautam Buddha attained enlightenment after meditating under a peepal tree[அரச மரம்/போதி மரம்][Peepal trees have many medicinal uses. Juice extracted from the leaves is used for eardrops. The bark is used to heal inflammations of the neck and glandular swellings. Chewing the roots of a peepal tree is said to help prevent gum disease.] Many rishis and sadhus wrote great epics of literature sitting under a peepal trees. what is with trees and enlightenment? [Note:Hence, sitting under a tree meant fresh oxygen for brain cells, and fresh oxygen activated brain cells and people tended to think wisely and intelligently.] Even Sir Issac Newton thought about gravity while he was sitting under an apple tree. The four trees –Peepal, Gooler, Banyan, and Pakad are called to be the storehouse of Sun’s rays. The wood of these trees is considered very auspicious for Havans in Indian scriptures. Peepal tree has been given the prime importance among all these trees and worshipped even today. The reason is right from the root to its leaves; the tree contains the medicinal values and cures many diseases. That was the reason our ancient sages recognized the importance of this tree and declared- “Peepal tree is the abode of Gods and Goddesses”. The veracity of the fact has been traced during excavation of an ancient civilization by the name Mohanjodaro and Harappa. It has been ascertained that the civilization existed around 1300- 1700 B.C. The findings establish that the inhabitants of that civilization[Almost all experts call the civilization “proto-Dravidian” and many are of the opinion that they are the ancestors of Tamils] worshiped the tree known as ‘Peepal’ in English or அரச மரம் in Tamil.They belief that Women circumambulate the peepal tree to be blessed with children or to gain a desired thing or person. The Peepal tree in Sri Lanka is believed to be 2147 years old. It is one of the longest living trees of the world. “Scientific research suggests that the Peepal tree is best antidote[counteracts or relieves a harmful or unwanted condition; remedy ]to all kinds of pollution, specifically, water pollution, air pollution and noise pollution. It is said that this tree emits oxygen at night also. The medicinal values of Peepal tree- The ripe fruit is used to treat biliousness and heart diseases. It also relieves constipation. The young bark is used in binding bone fracture. The leaves of Peepal are highly effective in treating heart disorders. It helps to control the palpitation of heart and thereby combat the cardiac weakness. The bark of the tree is useful in inflammations and glandular swelling of the neck. Its leaves serve as a wonderful laxative as well as tonic for the body. It is especially useful for patients suffering from Jaundice. Its root bark is useful for stomatitis, clean ulcers, and promotes granulations. The powdered fruit is taken for asthma, and the latex is used to treat warts. The juice of the bark is used as a mouthwash and to treat gum diseases. The root is used for rheumatic pains and the seed is used to treat leprosy. The peepal is used extensively in Ayurveda. If the leaves of the tree boiled with oil for some time and applied on the wound , the wound heals very fast. The bark of Peepal tree is used for boils and acne. The most important value of this wonderful tree is that , a person dying with snake bite can be cured and can get life. Its juice has an enzyme the stimulates child bearing capacity. So people go around the tree for want of a child, by aspiration of the air emanated by the tree. Also this is the only tree that emits oxygen even in night whereas other trees emit oxygen only at day time by photosynthesis.[Most plants largely uptake Carbon dioxide (CO{-2})and release oxygen during the day (photosynthesis) and uptake oxygen and release CO{-2} during the night (respiration). Some plants such as Peepal tree can uptake CO{-2} during the night as well because of their ability to perform a type of photosynthesis called Crassulacean Acid Metabolism (CAM)?.However, it is not true that they release large amounts of oxygen during the night.Trees will continue to photosynthesise as long as there is light,…. , there is always some light at night, like moonlight etc, but its intensity is less hence provides less energy for photosynthesis ] As peepal tree is huge it gives lots of oxygen during day & lots of carbon di oxide during the night.So people feel giddiness or breathlessness at night when they stand under this tree.People think that there is a ghost or evil sprit under the vast trees like Banyan[ஆல மரம்]. & Peepal. NOT EATING DURING ECLIPSE[கிரகணம்/ ஒளிமறைப்பு]AND STAYING INDOORS: Solar eclipses and lunar eclipses have been dreaded natural phenomenons and continue to scare people even now. [NB: long before the scientific revelations threw light about the harmful radiations coming out of the solar eclipse and the negative effect it could have on eyes and health, our ancestors gave a religious touch to eclipses and prohibited people from venturing out during eclipses and eating anything during the phenomenon knowing the harmful effects the radiations could cause.] BEGINNING OF THE DAY: Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.* -Benjamin Franklin Early rising means waking up before sunrise. Waking up at this time means that the blood circulation in our body and mind is positive. Waking up after sunrise causes negative blood circulation and blood flow becomes sluggish. Late rising also induces baseless and negative dreaming and weakens the immune system Benefits of rising early The body and mind will stay fresh if you get up before sunrise Constipation and indigestion will remain under control The mind and mood will remain cheerful throughout the day You will have sufficient time to think, plan and organise the day lying ahead of you The power and capacity of the mind will increase The memory will sharpen The eyesight will not get weakened Getting up early before the Sunrise is a must for the Tamils. (Silappathikaram: 14-5 to 13.) 14. ஊர் காண் காதை (நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா) புறஞ்சிறைப் பொழிலும், பிறங்கு நீர்ப் பண்ணையும், இறங்கு கதிர்க் கழனியும், புள் எழுந்து ஆர்ப்ப; புலரி வைகறைப் பொய்கைத் தாமரை மலர் பொதி அவிழ்த்த உலகு தொழு மண்டிலம்வேந்து தலை பனிப்ப, ஏந்து வாள் செழியன் 5 ஓங்கு உயர் கூடல் ஊர் துயில் எடுப்ப- நுதல் விழி நாட்டத்து இறையோன் கோயிலும் உவணச் சேவல் உயர்த்தோன் நியமமும், மேழி வலன் உயர்த்த வெள்ளை நகரமும், கோழிச் சேவல் கொடியோன் கோட்டமும் 10 அறத்துறை விளங்கிய அறவோர் பள்ளியும், மறத்துறை விளங்கிய மன்னவன் கோயிலும், வால் வெண் சங்கொடு வகை பெற்று ஓங்கிய காலை முரசம் கனை குரல் இயம்ப. கோவலன் சென்று, கொள்கையின் இருந்த 15 This is followed still in all rural parts and by a majority in the urban areas. Avvaiyar in her didactic poem the AATHICHUDI, (Ref. 106) advised the children and youth to get up “BEFORE THE DAY BREAK”. 106. வைகறை துயிலெழு · நாள்தோறும் சூரியன் உதிக்கும் முன்பே தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்திரு Which direction should a bed face for peaceful sleeping? 1]A Tamil treatise on almanac[The Varshaadi Nool ] says: “Sleeping eastward is good; sleeping southward prolongs life; sleeping westward and northward brings ruin.” There are two Tamil proverbs which run thus: a) ‘வராத வாழ்வு வந்தாலும் வடக்கே தலை வைக்ககூடாது’ “Vaaraatha Vashvu Vanthaalum Vadakkae Thalai Vaikkakkuudathu”, meaning; ” Even in the heyday of sudden fortune, one should not lie down with head to the north”, and b) ‘விடக்கை ஆயினும் வடக்கு ஆகாது’ ” Vidakkei ayinum Vadakku akaathu”, meaning: “Even the head of the dried fish should not be placed northward.” The Ayurvedic physician seats his patients facing eastward before diagnosing the disease or administering his medicine. 2) Vastu sleeping direction: [மாமுனி மயன்] [Aintiram (ஐந்திறம் Ainthi’ram) is a Tamil text on Vastu Shastra attributed to Mamuni Mayan/மாமுனி மயன் The Science related to numerical order enables one to know the principles of role of number, space order nature of inner space and significantly know the potency of micro-structure. (atoms)” Mayan’s Aintiram …page 347] East: Sleeping with head resting in the East enhances memory, health and spiritual inclination. It is usually advised by Vastu Shastra Consultants to plan the children’s room in such a way that their Vastu sleeping direction comes out to be east. This leads to higher concentration and retention power. South: Vastu Shastra highly recommends this direction as your usual sleeping position with head towards the South. This is believed to provide sound sleep and increase the wealth and prosperity in the household. West: This is not a very advisable sleeping position. Vastu Shastra says sleeping with head resting in West might cause disturbed sleep due to nightmares, some major illness and tendency towards violence. North: The Vastu sleeping position with head in the North direction is strongly opposed. It might cause major illnesses and sleepless nights for the person sleeping in such a position. We are advised to avoid sleeping with our head to the north or west. I quote the following lines from a Book of Moral codes of Sangam Era “Achara Kovai” on the subject of Sleeping: பெருவாயின் முள்ளியாரின் ஆசாரக்கோவை (கடைச்சங்க காலத்தை சேர்ந்த பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று ஆசாரக்கோவை) 30. உறங்கும் முறை (இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா) “கிடக்குங்கால் கைகூப்பித் தெய்வம் தொழுது வடக்கொடு கோணம் தலைசெய்யார் மீக்கோள் உடற்கொடுத்துச் சேர்தல் வழி.” [படுக்கும்பொழுது கடவுளை வணங்கி, வடதிசையில் தலை வைக்காமல், மேலே போர்த்துக் கொள்ளப் போர்வையை போர்த்திப் படுத்தல் ஒழுக்கமாகும்.] We all know that our planet has a magnetic pole stretched from north to south with the positive pole at the north and the negative pole at the south. Now, health scientists tell us that we too have a similar magnetic stretch with the positive pole at the head and the negative one at the feet. It is common knowledge that like poles repel and unlike poles attract not only scientific but also in social spheres. When we lay our heads on the north side, the two positive sides repel each other and there is a struggle between the two. Since the earth has a greater magnetic force, we are always the losers, and rise in the morning with headache or heaviness. But when we lay our heads in the southern direction, there is mutual attraction and we wake up fit, fresh and free, unless afflicted by some illness. We also know that our planet revolves itself from west to east, and sun’s magnetic field enters earth from east side. This magnetic force enters our head if we lie with head on the east and exits through feet, promoting cool heads and warm feet as per the laws of magnetism and electricity. When the head is laid towards the west, cool feet and hot head — result — an unpleasant start for morning. Now we may realize why the ancient people said, that our intellect improves by east facing head or house, and life lengthens with the head facing south. Throwing Currency Coins into a River: Many of us would have noticed our co-passengers throwing coins into rivers especially when traveling over river bridges. The general reasoning given for this act is that, it brings Good Luck back to us. It is also believed that it will bring back Goddess of Wealth, Lakshmi to our households. [Note:In the ancient times, most of the currency used was made of copper unlike the stainless steel coins of today. Copper is a vital metal very useful to the human body. The intake of copper with water is very good for health. Throwing coins in the river was one way our fore-fathers ensured we intake sufficient copper as part of the water. Rivers were the only source of drinking water. Making it a custom by saying it will bring good fortune to us has ensured that all of us follow the good practice.] Joining both palms together to greet others: In Tamil culture, I have seen people greeting others by joining their palms together. This is termed as “VANAKKAM” as per Tamil traditions. This is the most common way of greeting others. [Note:While greeting others, we join both the hands together. Joining both hands ensures joining the tips of all the fingers together; which are denoted to the pressure points of eyes, ears, and mind. Pressing them together is said to activate the pressure points. This helps us to remember the person for a long time.] Vanakkam[வணக்கம்]:The Tamil way of greeting The joining of hands at the level of the heart symbolically signifies the greeting from the heart/soul. Both hands join together at the palms straight across the chest signifies a salute from the soul, or a welcome from the heart. Some others say that it signifies, “I bow to the God in you” or “I bow to you” or “my soul bows to your soul” But what is little known is that the five fingers represent the five elements – this is best expressed in Mudras. Mudras are very common in various dance systems like Bharatha Natiyam, Kathakali and Kuchipudi. The significance of the five fingers is that Thumb stands for fire energy (which is why we have the thumbs up sign for success or victory?) Index finger stands for Air/Wind energy, Middle finger stands for space/Akash/Shunya – the ring finger stands for Earth energy (another reason for putting the ring on this finger) and the little finger stands for water energy. The true meaning of VANAKKAM is the neutralization of all the energies by bringing both the hands together so that each finger of one hand touches the corresponding finger of the other hand, to denote that the person does not have any powerful positive/negative energies to affect the other person. Thus, it is a true gesture of friendship and welcome. Shaking hands often involve touching an other person. Even though it is a very friendly gesture, it can often transmit unfriendly germs. Sometimes, we might be uncomfortable shaking hands with a person who has a sweaty palm, or whose cleanliness we may not trust. But shaking hands in the corporate world is an accepted norm everywhere. Shaking hands is the most trusting gesture that we can see in day to day life, and is part and parcel of our everyday life. But is shaking hands the only way to greet? No. Just the other day, I was visiting a patient in the hospital, and the attendant was telling everyone NOT to shake hands, as it might transmit germs. This is especially true since we travel in buses, touch the doors, knobs, handles, purse, etc, and we do not know how much of germs we may carry….Whereas the Tamil way of greeting by doing VANAKKAM is so clean, and…..cool! Tying Mango[மாவிலை]and Neem Leaves[வேப்பிலை] to the doors on auspicious days: The general reason given for this act is that tying mango and neem leaves would not allow the evil powers to enter the house. [Note:On auspicious days and on special occasions, all of us gather at one place along with our relatives and friends. Photosynthesis is a process where in plants take in carbon-di-oxide and give out oxygen. This process helps in circulation of oxygen and in turn keeps the room temperature at an optimum level. Mango leaves and neem leaves are very effective in the photosynthesis process comparative to other plants. Neem leaves purify the bacteria too. In order to keep the temperature cool and to circulate air, we tie mango leaves and neem leaves to all the doors.] Why do elders rotate crystal salt, lemon around head? “Dristhi” [கண்ணேறு/திருஷ்டி]is stated as an evil eye[a look that is believed by many cultures to be able to cause injury or bad luck for the person at whom it is directed for reasons of envy or dislike/’கண் படுதல்’ (Kan padudhal) literally means ‘casting an eye\'(with an intention to cause harm)/தீய கண்பார்வை]] on the person who feels jealous about others. It is believed that if a person gets “Dristi”, he would be ruined or would fell sick due to the evil eye. As a cure and remedy to this evil eye, elders take dristhi by revolving salt or lemon around the person. [Note: Salt can be considered as the first antibiotic. Not only that, the salty and acidic substances would less affect the magnetic field. Keeping these properties if lemon and salt in mind, we revolve salt and lemon around the person. The salt and lemon when revolved around, it would kill all the bacteria around the person. It forms an aura layer of antibiotics around the person. Not only has this, revolving around the person balance the magnetic field too. This would make the person affected with dristi feel better.] Fasting [உண்ணாநோன்பு/உண்ணா விரதம்]: A lot of our time and energy is spent in procuring food items, preparing, cooking,eating and digesting food. Certain food types make our minds dull and agitated. Hence on certain days man decides to save time and conserve his energy by eating either simple,light food or totally abstaining from eating so that his mind becomes alert and pure. Since it is a self-imposed form of discipline it is usually adhered to with joy. Also every system needs a break and an overhaul to work at its best. Rest and a change of diet during fasting is very good for the digestive system and the entire body. The more you indulge the senses, the more they make their demands. Fasting helps us to cultivate control over our senses, sublimate our desires and guide our minds to be poised and at peace. The act of putting water around the plate : The act of putting water around the plate in which we have food and to keep some part of what is served in the plate outside the plate on the ground while you sit on the floor to have dinner/lunch. As we know water acts as a repellant to many tiny creatures that roam on the floor seen and unseen, hence the circle of water stops them to approach the plate when kept on the floor also they are attracted towards the part of food kept outside the plate making it safe to consume the food. This practice is redundant while eating on dining table which is presumable cleaner than the floor. Those who still practice it on table are just following tradition without knowing the meaning behind it. Why is it necessary to wear earrings etc? We have nerve branches from all the body at the tip of the ears. and earrings are worn to keep these nerves activated. They say that to check if all organs work fine for a new born baby, they generally pull its ear and if the baby cries out loud, it really is healthy. The bangles or ‘kaappu’ are worn in hands and it continuously applies pressure on the point as depicted in the figure below: The ‘anklets’ are worn in legs and it continuously applies pressure on the points as shown in the figure below: The ‘Thaali Kodi’ [mangalsootras]are worn in neck and it continuously applies pressure on the points as shown in the figure below: Similarly the ‘Pottu’[bindi/tilak] apply pressure on the third eye area and earrings are worn by getting the ears pierced in the ear lobe area. Now all these pressure points are the points which when pressed increases fertility both in men and women. These pressure points are used in Acupressure therapy these days to treat fertility related problems in the entire world.Most of these ornaments are used by Indian women after marriage and the sole purpose of the establishment of marriage institution was child birth and survival of the human race. Probably this was the reason our ancesters and thinkers again associated these ornaments with high dignity and made people feel it to be auspicious, pious and Godly. This tradition of ours is only symbolic mark of a rich tradition now and has lost its significance in today’s world of fashion and the mad race of looking beautiful by compromising on its health benefits. Why did we get this punishment? Remember the ‘good’ old school punishments? Holding the earlobes with arms crossed over your chests, bending the knees and then sit and then stand and so on. If you still cannot figure out the punishment just see this picture. I hope now you remember. Talking about the logic behind this punishment, it is very interesting to know that this particular posture increases the blood flow in the memory cells in brain and synchronizes the right and left side of the brain to improve function and promote calmness, stimulates neural pathways via acupressure points in the earlobe, sharpens intelligence and also helps those with autism, asperger’s syndrome, learning difficulties and behavioral problems. Why does “wedding”[திருமணம்/கல்யாணம்] Prohibit during July- August[month of Aadi[ஆடி] ]? The monsoon months are the weakest months of the year, easily causing diseases due to change in the climate because of the pouring rains. Monsoon is strong during these days spreading diseases through water and air.That is why marriages, family celebrations and other communal activities are not held during this month. These practices link the people to the age old sentiments and customs that have passed on to our modern generations traditionally. According to traditions this month is inauspicious . The real meaning behind this has many scientific implications. If the bride conceives in this month, she will deliver the child in the second half of May (Chithirai), the hottest period of the year, which may harm both the child and the mother. Moreover, contagious diseases like small pox, measles, etc. are more prevalent during this time. Another practical reason is that this season is the time for busy agricultural tasks of cultivation. All people have to focus their whole attention to agriculture, Rivers and streams are filled with water due to monsoon rains and men cannot waste their time in other engagements. They have to get up very early in the morning and involve themselves in their duties. Putting small pieces of Dharbai[தர்பை/hay] during an eclipse: The practice of putting small pieces of Halfa grass (Dharbai in Tamil) during an eclipse may seem odd. Normally, the grass is made to float on any water body, including milk, during the eclipse. And after the eclipse, the grass is taken out and thrown and the water/milk used. To the casual observer it may seem a simple ritual. But in essence, the small pieces of grass floating on the surface of the water in the vessels actually disturbs the surface tension, due to which invisible infrared/ultraviolet rays which abound during an eclipse, does not affect the water body since the disturbed surface tension deflects the rays through refraction. Sounds incredible? Also, there is the added feature of Halfa grass that is believed to absorb negative rays. Hence, the practice of putting grass on water during an eclipse seems very much scientific indeed! The significance of the thoranams [தோரணம்/festoon] : Tamil Hindus festoon the upper frame of their main door with mango leaves and marigold flowers[ஜவ்வந்தி] on festivals and auspicious occasions. The twigs of the green mango leaves and the orange flowers serves as a decorative and also has a lot of medicinal value. The threshold [An entrance or a doorway or A piece of wood or stone placed beneath a door; a doorsill]below is smeared with a lot of turmeric paste and dots of vermilion kumkum on it makes it a very pretty site.During functions the main door is flanked by banana saplings or trees.This completes the picture of a ceremony. The significance of the thoranams being: The saplings and the green mango leaves give a lot of oxygen which is needed in the surrounding area . The leaves and turmeric have germicidal (anti-germ) properties. The mango leaves and the marigold flowers also give a lot of positive vibrations which helps the people who gather in that place. Marigold flowers repels mosquitoes and some insects. Rangoli[வண்ணக்கோலம்] Traditionally made at the doorstep with rice flour everyday afresh. This practice serves a very simple purpose that of feeding the lower organisms as ants and insects thereby keeping them at bay from entering the household. Take off his/her shoes/sandals before entering: In the great Biblical story of Moses, when Moses, the hero of Exodus, approaches the “burning bush” he is asked to “take off” his sandals. The reason he is told by the “voice of God” from the burning bush is that it was “holy ground” that he was standing upon…. In most of the religions, one is required to take off his/her shoes/sandals before entering the holy place, be it a temple, sanctum sanctorum or the altar. One can safely assume that it is because of general cleanliness. Why do we light a lamp[விளக்கு]? Light symbolizes knowledge, and darkness, ignorance.Knowledge removes ignorance just as light removes darkness. Also knowledge is a lasting inner wealth by which all outer achievement can be accomplished. Hence we light the lamp to bow down to knowledge as the greatest of all forms of wealth. Traditional dress: Saree[புடவை]& Vaetti[வேட்டி] The ancient Tamil people mainly wore garments that were wrapped and draped, rather than sewn[untailored]. This was not because they did not know the art of sewing—early Tamil people were experts in fine weaving —but because they preferred the flexibility and creativity that draped clothing allowed.Light Loose, flowing garments were practical in the hot climate of southern Asia, and the sari[சேலை/புடவை] & vaetti [வேட்டி/வேஷ்டி], woven of cotton or silk, was both cool and graceful. ie Generally the climate of Indian subcontinent is warm and humid. Saree and its male counterpart vaetti [dhoti] was most suited for this land. Earlier there was hardly any difference between Saree and vaetti[வேட்டி/வேஷ்டி/dhoti]. “Your Elders do their fishing in the sea , and live by killing blameless creatures there. You do your fishing in my heart, and live by causing me to die. Oh pray ,be careful not to break your waist,too frail to bear the weight of young breast growing opulent ! Your father kills the buoyant fish caught in the ambush of his net. But you delight to kill all living things caught by your lovely eyes’ most deadly snare. Oh pray, be careful not to break your waist, thinner than thunderbolts, for it may yield beneath its load of heavy breasts and strings of pearls! Your brothers in their swift canoe go hunting creatures that have done no harm. But you kill with the arched bow of your brows; your fame increases with the grief you cause. Oh pray, protect the slimness of your waist, that’s growing strong beneath the burden of your breast.” [The great love poems of ancient Tamils from Silapadigaram with English Translation-usually mentioned as 1st century CE,but may vary between 500 BC. and 100 A.D.] The Ancient tamil concept of beauty was that of small waist and large bust and hips, and the sari seemed to be the perfect dress as it exposes the waist of a woman and emphasizes the waist and bust with the pleated fabric. The sari, being an unstitched drape, enhances the shape of the wearer while only partially covering the midriff. In Indian philosophy[example, In ancient Indian tradition and the Natya shastra(an ancient Indian treatise describing ancient dance and costumes)], the naval of the Supreme Being is considered to be the source of life and creativity, hence the midriff is to be left bare by the sari.Hence by tradition, the stomach and the navel is to be left unconcealed. Along with dhoti[vaetti], the angavastram[மேலாடை/சால்வை/shawl] or thundu[துண்டு] (an extra piece of cloth) will be draped depending on its use. Farmers carry it on one shoulder and treat it as sweat towel.Also woman used a breast band[க‌ச்சை] and a veil[முகத்திரை] or wrap that could be used to cover the upper body or head. Both could be easily turned into working dress or party-wear.Also both are a versatile piece of clothing, suitable even in our modern societies.The one dress that is universal is the sari & dhoti. It fit every one every body shape. In the clothing trade, “one size fits all” is a term used to describe a garment which has been designed to fit most average people. Many very large and very small people disagree with this claim, but people of an average body type can usually fit successfully into a one size fits all garment. But saree & vaetti are exceptional .They really applicable for “one size fits all”ie saris & vaetti[sarongs] are more or less one size fits all,since these garments are wrapped or tied.. If chosen and worn carefully along with the right accessories, saree & dhoti can look good on all women & men Also sari is comfortable to manage household chores. Working class tucks the same length above the ankles and if they have to work in water or fields, they would tuck the front pleats between the legs to the back, and tie the upper portion round the waist. This left them free movement of hands and legs.Rani[queen ] Velu Nachiyar, Belawadi Mallamma and Kittur chennamma fought enemy troops on horseback, wearing saree this way. Now a days The sari is usually worn over a petticoat [pavada/pavadai/பாவாடை in the Tamil], with a blouse[மேல் சட்டை/ரவிக்கை] forming the upper garment.Younger women generally wore brightly colored saris, but widows and other women in mourning wore only white ones. I have stated some of the customs and traditions that have scientific reason. There is no intension to hurt any of the religious believes. These are my personal feelings and views only. I mean there are many more such examples and there are bound to be sound scientific, social, and moral principles behind them. Its just a matter of us taking an effort and looking beyond the obvious and neither dismissing them for a farce nor following them blindly, but understanding the rationale behind them in a positive way. …………………………………………………………………. The Earth Delights to Feel Your Bare FeetBy Chiot’s Run| 1 photo View Slideshow SHAKEHANDBy Muhammad SAEED| 1 photo View Slideshow Once an interesting true story appeared in a popular English magazine where a fourth generation lady in a family wants to know why the Easter Turkey was always cut in three and cooked where as in all other homes the Easter Turkey was cooked whole. The lady in question goes to her mother, who tells that that was how it was always done in the family, and that she had learnt it from her mother – then the inquisitive lady goes to her grandmother who also tells her the same story. Then she goes to her great grandmother where she is told by the great grandmother that cutting the turkey into three was the ONLY way that the turkey was going to fit into the (great grandmother’s) cooker! – Observing this practice, the family had for generations been following the practice of cutting the turkey into three until our inquisitive lady showed up. Like this, customs, traditions, rituals and practices also have some basis. And sometimes, it could have some simple and functional basis! Many of the practices, customs and traditions or rituals must have started at some point of time because of some need/event. Later on, they get incorporated more as practices as over the years, the actual reasons are forgotten. Is there a scientific reason behind every tradition ? Most of the practices, customs and traditions have some basis, some of which are truly scientific.The tradition might also be right under the conditions prevailing at the time it was made part of the social conduct .For instance ,when disinfectants Were not known much , the people have been using cow’s urine .Cow dung has been used to plaster mud houses and mud floors . People have been giving water , hot drinks etc to guests in silver tumblers .the guests felt honoured as they were offered drinks in cups made of a precious metal.But the silver Metal served a specif purpose for the host .the metal was germicidal and so it helped prevent any infection that the guests might carrying .the women in the families were required to be kept in quarantine for three days in order to prevent infection( as menstrualtual discharge had some toxic substances )and also to give the women the much needed rest during the period .Most of the Tamil Hindu customs and traditions had some scientific reason behind them. Most of the Tamil customs and traditions are derived from our ancestors. Tamil has a very long history dating back to thousands of years. Education in ancient times was derived from the elders and preceptors of a family. Traditions and customs were taught at a very young age and followed as part of life. Education brings about a transformation in every Individual. We learn to question, reason and understand what ever we intend to do. It may be very common experience for today’s young generation to question our elders when we are asked to follow a custom or tradition. You may be thrilled and happy to know the real intention of the customs we follow in our day to day lives. I have listed down a few Tamil Customs & Traditions along with the possible scientific reason with which I got convinced with.Although a lot of care had been taken to ensure the accuracy of the information given, there is no doubt that there will be some errors and omissions which in my opinion are inevitable and I regret these errors and omissions. Few Tamil Customs[பழக்கவழக்கம்] & Traditions[மரபுகள்]: [Majority of Tamils are Hindus by birth and they practice Hinduism following Siva sect[Saivaism] . These people are generally deeply religious but are never religious fanatics.They go to temple to pray whenever possible but not compulsory. There is no hard and fast rule on temple visits. Every important step in the progressive life of a child was a festive occasion for the parents and family and they celebrated with appropriate ceremonies. The Tamil man is devoted to his family and his life is family centered and the family comes first.] In Tamil culture, the left hand is primarily used for personal hygiene purposes and hence using left hand to receive or hand over anything from anyone is considered as an insult. After attending a funeral[இறுதிச்சடங்கு/ஈமச்சடங்கு ]both men and women stay outside the house.Then they go to the well and have a bath, wash all their clothes and then only enter the house. This is preventing any infection from the funeral house. This is more prevalent in the villages.ie Every person visiting the house of the dead person during the mourning period is believed to suffer from pollution. The first thing; he is expected to do on leaving the house of the dead person is to have purificatory bath. Only after this bath, he is entitled by custom and usage to have a drink of even a glass of water or to eat and enter the main parts of his own house.The house where death was occurred is considered polluted and cooking is not done for few days. The neighbours supply them food. If anyone in the house suffers from an infectious disease like chicken pox, a bundle of Neem or margosa leaves[வேப்பிலை] are hung at the gates of the house indicating there is an infection – a brilliant method of isolation.Also Neem act as anti bacterial, anti parasitic, anti fungal, anti protozoal and anti viral thus helps in protection from all the microorganisms, which are always ready to invade in our body causing serious ailments.Neem tree[வேப்பமரம்] is commonly known as margosa tree in English . Pottu[நெற்றி பொட்டு][bindi/tilak/திலகம்]: On the forehead between the two eyebrows — a spot considered a major nerve point in human body since ancient times. The Pottu[bindi] is believed to prevent the loss of “energy”, .The red ‘kumkum’ between the eyebrows is said to retain energy in the human body and control the various levels of concentration. [Note:The blood supply to the face muscles is facilitated: While applying kumkum[குங்குமம் kungumam] the points on the mid-brow region and Adnya-chakra are automatically pressed. This facilitates the blood supply to the face muscles.The entire body emanates energy in the form of electromagnetic waves – the forehead and the subtle spot between the eyebrows especially so. That is why worry generates heat and causes a headache. The tilak and pottu cools the forehead, protects us and prevents energy loss. Sometimes the entire forehead is covered with Santhanam[சந்தனம்/Sandalwood] . Using plastic reusable “sticker Pottu[bindis] is not very beneficial, even though it serves the purpose of decoration. Traditionally dressed Tamil girls stay at the main entrance to welcome the guest [ விருந்தினர்]with “Panner” (Rose water), “Santhanam” (Sandalwood), and “Kunkumam” (Vermilion) APPLYING HENNA[மருதாணி] BEFORE AUSPICIOUS OCCASIONS: Henna is typically applied during special occasions like weddings and during festivals. Henna is applied to hair, hands, and feet and believed to bring good luck. Our ancestors have advised applying heena to hands, to the bottom of the feet, and hair, etc, especially at the onset of rainy season. [ Note:This was because during rainy season, the susceptibility to get infected by germs was manifold and henna’s anti-fungal and anti-bacterial properties were believed to fight those germs. Though henna is seen as an adornment, scientifically, henna extracts show antibacterial, antifungal, and ultraviolet light screening activity. Henna is anti-fungal and can be effective against psoriasis[A noncontagious inflammatory skin disease ]. Henna is most commonly used as a natural hair and skin dye, but henna also contains a compound called lawsone[hennotannic acid], which is the what gives heena its antibacterial and antifungal capabilities. Henna is effective against prevention of dandruff too.] DURING MENSTRUATION[மாதவிடாய் , மாதவிலக்கு,] WOMEN WERE NOT ALLOWED TO DO ANY WORK OR COOK ANY FOOD ITEMS: This seems like a regressive thought that our ancestors suffered from, but our ancestors kept in mind the discomfort and trouble that a woman goes through while menstruating, suffering from cramps and exhaustion. To keep women away from all work and to give her the much-needed rest, this theory of banning a menstruating woman in those days and not allowing her to cook (because cooking was a major activity and the woman had to cook for many members) came into being. Though over the ages, it did become a notoriously backward practice. BATHING[குளித்தல்]: We find that in olden days people took bath in rivers, mountain pools, waterfalls and the seas. This habit is in vogue even to day. Pulanadal or river bath is described as a significant act in all Tamil Classics. The Tamil proverb ” Even if it be the humble gruel to consume, have it after a bath.” Summarise the significance attached to the daily bathing.ie Bathing is an integral part of daily routine in every tamil’s life. The practice of regular oil bath, men taking on Wednesdays and Saturdays and women folk on Tuesdays and Fridays has been in vogue In Tamilaham from ancient period. Its origins are unknown. Yet its significance can be understood by the advice of AVVAIYAR’S statement that one should is regular in Saturday’s oil baths. (Athi-16.) ஆத்தி சூடி 16:சனிநீ ராடு. That a bath keeps us healthy through personal hygiene is a well known fact. But there are other aspects as well that are not well known. Polygraphic studies proved that water enhances electro-magnetic activity. In the context of this finding, the practices like washing hands and feet before entering temples and taking bath everyday, worshipping with wet clothes and offering prayer standing in the middle of water chest-deep in rivers and tanks etc., seem to be more scientific than a mere act of cleanliness. Human body is centre of electric currents and impulses. A continuous process of generation and consumption of electric energy takes place in the human body. More energy is generated in our body whenever we are excited and battle various emotions as well as indulge in intense physical activity. However, at night when we retire until the next morning this generation and consumption level of power drops drastically. This is the reason why we feel so lethargic on waking up in the morning. We are neither active physically non mentally. Washing our face immediately clears the cobwebs of drowsiness. A bath certainly freshens up completely and puts us in our best shape. This happens due to the fact that water consumes the electricity in our body. This is known as Electro-magnetic activity. Therefore, taking bath has more to do with such scientific reasoning than merely cleanliness. DO NOT TAKE BATH IMMEDIATELY AFTER EATING: There’s an old Malayalam saying that emphasizes that if you see someone taking bath immediately after having had a meal, you should kick that person. Though this is an old saying, it is based on scientific backing that if a person is immediately taking bath after a meal, the digestion process gets slowed down by a great deal as cold water activates certain chemicals in the body that rushes the blood to the skin to keep it warm and the digestion process takes a backseat. So, it was always advised by our ancestors to take food after having a bath. ie Bath will increase blood flow to the hands, feet and body that causes the amount of blood around the stomach will continue to decrease. This will weaken the digestive system in our stomach. START ALWAYS WITH SPICY FOOD AND END YOUR MEAL WITH SWEETS: Rice Appalam Rava Kesari (Sweet) Jangiri (Sweet) Banana Chips Banana Picke Salt Vendaikai Kootu Keerai Kootu Cabbage Poriyal Sambar Rasam Vathal Kuzhambu Curd Water Our ancestors have stressed on the fact that our meals should be started off with something spicy and sweet dishes should be taken towards the end. The significance of this eating practice is that while spicy things activate the digestive juices and acids and ensure that the digestion process goes on smoothly and efficiently, sweets or carbohydrates pulls down the digestive process. Hence, sweets were always recommended to be taken as a last item. CONSUMPTION OF JAGGERY IN DIET AND IN SWEETS: [Note: jaggery is an excellent remedy for respiratory diseases. The benefits of jaggery includes its ability to cleanse the body and act as a digestive agent. Jaggery also is full of minerals. Jaggery effectively cleans respiratory tracts, lungs, food pipe, stomach, and intestines. It pulls out dust and unwanted particles from the body. It also helps in giving relief from constipation. In India, it is recommended to take a small amount of jaggery after having had a heavy meal. Jaggery facilitates the digestion process. Jaggery activates digestive enzymes and speeds up digestion. Unlike sugar, jaggery is very rich in minerals, especially iron with traces of other minerals. While most of the iron in it comes through processing in iron vessels, the other minerals come right from the sugar cane juice, since this juice does not undergo refining or bleaching of any kind. So, jaggery is a very good source of minerals for the body] MEDITATION[ஆழ் நிலை எண்ணம்/தியானம்]UNDER TREES: Gautam Buddha attained enlightenment after meditating under a peepal tree[அரச மரம்/போதி மரம்][Peepal trees have many medicinal uses. Juice extracted from the leaves is used for eardrops. The bark is used to heal inflammations of the neck and glandular swellings. Chewing the roots of a peepal tree is said to help prevent gum disease.] Many rishis and sadhus wrote great epics of literature sitting under a peepal trees. what is with trees and enlightenment? [Note:Hence, sitting under a tree meant fresh oxygen for brain cells, and fresh oxygen activated brain cells and people tended to think wisely and intelligently.] Even Sir Issac Newton thought about gravity while he was sitting under an apple tree. The four trees –Peepal, Gooler, Banyan, and Pakad are called to be the storehouse of Sun’s rays. The wood of these trees is considered very auspicious for Havans in Indian scriptures. Peepal tree has been given the prime importance among all these trees and worshipped even today. The reason is right from the root to its leaves; the tree contains the medicinal values and cures many diseases. That was the reason our ancient sages recognized the importance of this tree and declared- “Peepal tree is the abode of Gods and Goddesses”. The veracity of the fact has been traced during excavation of an ancient civilization by the name Mohanjodaro and Harappa. It has been ascertained that the civilization existed around 1300- 1700 B.C. The findings establish that the inhabitants of that civilization[Almost all experts call the civilization “proto-Dravidian” and many are of the opinion that they are the ancestors of Tamils] worshiped the tree known as ‘Peepal’ in English or அரச மரம் in Tamil.They belief that Women circumambulate the peepal tree to be blessed with children or to gain a desired thing or person. The Peepal tree in Sri Lanka is believed to be 2147 years old. It is one of the longest living trees of the world. “Scientific research suggests that the Peepal tree is best antidote[counteracts or relieves a harmful or unwanted condition; remedy ]to all kinds of pollution, specifically, water pollution, air pollution and noise pollution. It is said that this tree emits oxygen at night also. The medicinal values of Peepal tree- The ripe fruit is used to treat biliousness and heart diseases. It also relieves constipation. The young bark is used in binding bone fracture. The leaves of Peepal are highly effective in treating heart disorders. It helps to control the palpitation of heart and thereby combat the cardiac weakness. The bark of the tree is useful in inflammations and glandular swelling of the neck. Its leaves serve as a wonderful laxative as well as tonic for the body. It is especially useful for patients suffering from Jaundice. Its root bark is useful for stomatitis, clean ulcers, and promotes granulations. The powdered fruit is taken for asthma, and the latex is used to treat warts. The juice of the bark is used as a mouthwash and to treat gum diseases. The root is used for rheumatic pains and the seed is used to treat leprosy. The peepal is used extensively in Ayurveda. If the leaves of the tree boiled with oil for some time and applied on the wound , the wound heals very fast. The bark of Peepal tree is used for boils and acne. The most important value of this wonderful tree is that , a person dying with snake bite can be cured and can get life. Its juice has an enzyme the stimulates child bearing capacity. So people go around the tree for want of a child, by aspiration of the air emanated by the tree. Also this is the only tree that emits oxygen even in night whereas other trees emit oxygen only at day time by photosynthesis.[Most plants largely uptake Carbon dioxide (CO{-2})and release oxygen during the day (photosynthesis) and uptake oxygen and release CO{-2} during the night (respiration). Some plants such as Peepal tree can uptake CO{-2} during the night as well because of their ability to perform a type of photosynthesis called Crassulacean Acid Metabolism (CAM)?.However, it is not true that they release large amounts of oxygen during the night.Trees will continue to photosynthesise as long as there is light,…. , there is always some light at night, like moonlight etc, but its intensity is less hence provides less energy for photosynthesis ] As peepal tree is huge it gives lots of oxygen during day & lots of carbon di oxide during the night.So people feel giddiness or breathlessness at night when they stand under this tree.People think that there is a ghost or evil sprit under the v
 3. போற்றி ஓம் நமசிவாய

  திருச்சிற்றம்பலம்
  சிவ சின்னம் – உருத்திராட்சம்
  ஓம் நமசிவாய

  சிவ சின்னம் – உருத்திராட்சம்

  உருத்திராட்சம் என்பது உருத்திர + அட்சம் . ஸ்ரீகண்ட உருத்திரரின் கண் என்று பொருள் . சிவபெருமானின் கண்ணிலிருந்து தோன்றிய கண்ணீரே உருத்திராட்ச மரம் என்பது வரலாறு
  ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் அதிதெய்வம் என்று ஒன்று உண்டு.இந்த உருத்திராட்ச மரத்திற்கு சிவபெருமானே அதிதெய்வமாக உள்ளார்

  உருத்திராட்சம்,உருத்திராக்கம், கடவுண்மணி, சிவமணி, தெய்வமணி,கண்டம், நாயகமணி, கண்மணி, கண்டி, கண்டிகை, முண்மணி அக்கமணி என பல பெயர்களால் அழைக்க பெறுகிறது.சம்பந்தர் சுவாமிகள் தமது நமசிவாயப் பதிகத்தில் அக்குமாலை கொடு அங்கையில் எண்ணுவார் என்றே பாடியுள்ளார்.

  பெண்களுக்கு மாங்கல்யம் போல சிவனடியார்,
  சிவத்தொண்டர்களுக்கு உருத்திராட்சம் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் .மூர்த்தி நாயனார் உருத்திராட்சம்,ஜடாமுடி,திருநீறு என்று இவற்றினால் வாழ்ந்தார் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன் என்று தமது திருத்தொண்டத் தொகையில் பாடியுள்ளார் .

  இந்த உருத்திராட்சம் ஒரு முகம் முதல் 38 முகம் உள்ளதாக கூறுகிறார்கள் .நாம் பொதுவில் ஐந்து முகம் உள்ள உருத்திராட்சத்தை பயன்படுத்தலாம் . இயற்கையாகவே துளையுள்ள ஒன்று தான் உருத்திராட்சம்.

  யாரெல்லாம் ஒரு(ஏக ) உருத்திராட்சம் அணியலாம்?

  1.தீட்சை பெற்றவர் பெறாதவர் என அனைவரும் அணியலாம்
  2.ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லா வயதினரும் எல்லாக்காலத்தும் அணியலாம்
  3.மது மாமிசம் அறவே சாப்பிடக்கூடாது .அதன் புனிதம் காக்கப்படவேண்டும்
  4.தாம்பத்தியம் செய்ய இல்லற வாழ்க்கைக்கு தடை எதுவும் இல்லை
  5.பெண்கள் மாதவிலக்கு பிறப்பு இறப்பு தீட்டு
  என்று எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது ஏனெனில் இவையெல்லாம் மனிதபிறவியில் உண்டான இயற்கை நிகழ்வுகளே ஆகும்
  6.வியாதி உள்ளவர்கள், குழந்தைகள் , மன நோய்க்கு ஆட்பட்டவர்கள், நரம்பு,வலிப்பு, இரத்தஅழுத்தம் மற்றும் அது சம்பந்தமான நோய்கள் என சகல நோய் பீடித்தவர்களுக்கும் மிக சிறந்த வைத்தியமாகும்
  7.பில்லி ஏவல் சூனியம் பேய் பிசாசு தந்திரம் மந்திரம் எந்திரம் கண் திருஷ்டி போன்ற எதுவும் உருத்திராட்சம் அணிந்தவர்களுக்கு வேலை செய்யாது .
  8.சிவப்பு கயிற்றில் கோர்த்து கழுத்தில் கண்டத்தில் படுமாறு அணிய வேண்டும்
  9.குளிக்கும்போது உருத்திராட்சம் அணிந்து குளித்தால் கங்கையில் குளித்த பலன் உண்டு
  10.ஒரு முறை அணிந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க
  அணிந்திருக்க வேண்டும் .மரணத்தின் போது எமகணங்கள் நம்மை நெருங்காது . சிவகணங்கள் வந்து கொண்டு செல்வார்கள் அதனால் நரகம் கண்டிப்பாக இல்லை .
  11.ஆலய வழிபாட்டின் போதும் சிவபூசையின் போதும் கண்டிப்பாக உருத்திராட்சம் அணிய வேண்டும் அதில் உள்ள மின் காந்த ஆற்றல் நமக்கு இறைவனை நெருங்கி இழுத்து வரும் காந்தம் இரும்பை ஈர்ப்பது போல

  உருத்திராட்சத்தின் பயன்கள்

  1.அணிந்து கொள்ள 2.செபிக்க 3.பூசிக்க

  உருத்திராட்சம் அணியும் இடங்களும் எண்ணிக்கையும்

  1.குடுமி————-1மணி
  2. தலை————22மணிகள் – இண்டை என்று பெயர்
  3.காதுகள்———-1(அ )6 மணிகள் -ஆறுகட்டி என்று பெயர்
  4.கழுத்து———–32 மணிகள் – ஆரம் என்று பெயர்
  5.மார்பு ————108(அ) 54 மணிகள் – மாலை என்று பெயர்
  6.புயங்கள்(தோள் )——–16 மணிகள் – வடம் என்று பெயர்
  7.கைகள்———-12 மணிகள் – கடகம் என்று பெயர்

  ஒரு உருத்திராட்சம் அணிந்து கொள்ள எந்த கட்டுப்பாடுகளும் கிடையாது .உருத்திராட்சம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு அணியும் போது சயனத்தின் போதும் (உறக்கம் ) மலசலம் கழிக்கும் போதும்,பிறப்பு இறப்பு மற்றும் தீட்டு காலங்களிலும் புணர்ச்சி எனும் ஆண் பெண் சேர்க்கையின் போதும் அணியக்கூடாது அப்போது கழட்டி வைத்து விட வேண்டும்

  மந்திரங்களை உச்சரிப்பது தான் ஜெபம் அது மட்டுமே ஜெபம் எனப்படும்.எதை ஜெபிக்கவேண்டும் .ஐந்தெழுத்தை ஜெபிக்க வேண்டும் .(THE METHOD OF CHANTING IS CALLED JEBAM ) இந்த செபம் முறைகள் நான்கு வகைப்படும்
  1.உரை 2. மந்தம் 3. மானதம் 4.சுத்த மானதம்

  1.உரை என்பது பிறர் காதுக்கு கேட்பது போல உரக்க செபிப்பது
  2.மந்தம் என்பது நம் காதுகளுக்கு மட்டும் கேட்பது போல் செபிப்பது
  3.மானதம் என்பது சத்தம் வெளியே வராமல் உதடு அசையாமல் செபிப்பது
  4.சுத்த மானதம் என்பது மனம் சம்பந்தம் இல்லாமலே செபிப்பது .அது சாமான்யர்களுக்கு அரிது

  ஜெப மாலை என்று தனியாக வைத்துக்
  கொள்ள வேண்டும் அது 108 மணிகள் அல்லது 54 மணிகள் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதில் நாயக மணி (மேரு மணி ) ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும் .108 முறை ஐந்தெழுத்தை குரு நாதர் உபதேசித்த வண்ணம் ஜெபிக்க வேண்டும் . 54 மணிகள் கொண்டிருந்தால் மேரு மணியை தாண்டாமல் திருப்பி எண்ணி செபிக்கவேண்டும்.இப்படி செபிக்கும்போது வலது கையில் கொண்டு இதயத்தின் அருகே வைத்து ஆள்காட்டிவிரல் மீது வைத்து பெருவிரலால் நகர்த்தி செபிக்கவேண்டும் . அப்போது பிறர் பாராத வண்ணம் ஒரு வஸ்திரம் கொண்டு மூடிக்கொள்ளவேண்டும்
  ஏனென்றால் பிறர் பார்வை பட்டால் மந்திரம் பலிக்காது

  ஜெபிக்கும்போது நாம் இன்னும் ஒரு பிறவி எடுத்து இன்னும் அதிக காலம் சிவ சிந்தனையோடும் சிவபூசை செய்தும் பின் இறைவனடி சேர விரும்பினால் செபிக்கும் போது மணியை நம்மை நோக்கி விரலால் நகர்த்தவேண்டும் . அதற்கு போக காமிகள் என்று பெயர்
  இப்பிறவியிலேயே நமக்கு முக்தி பெற வேண்டும் பிறவி தளையில் இருந்து மீள வேண்டும் என்றால் மணியை மேல் நோக்கி தள்ளி செபிக்கவேண்டும் அதற்கு பெயர்
  முக்தி காமிகள் எனப்படும்

  மேற்சொன்ன போககாமி முக்திகாமி என்று நீங்கள் ஜெபம் செய்யும் முறையை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள கூடாது .குரு நாதர், மனைவி
  என்று யாரிடமும் அதை பகிர கூடாது உங்கள் மனதுள்ளேயே வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்

  2 முக 3முக 12முக 13 முக உருத்திராட்ச மணிகள் ஜெப மாலைக்கு ஆகாது

  ஏன் 108 முறை ஜெபிக்க வேண்டும் ? நாம் ஒரு நாளில் சராசரியாக 21600 தடவை சுவாசிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது .அதில் பாதி நேரம் உறக்கம் ஒய்வு போக மீதம் 10800 முறை நாம் விழித்து இருந்து சுவாசிக்கிறோம் .அதில் 100 இல் ஒரு பங்கு 108 .எனவே 100 மூச்சுக் காற்றுக்கு ஒரு முறை இறைவனை நினைக்க அதை வழங்கிய இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாகவே 108 ஜெபம் செய்யவேண்டும் என்று பெரியவர்கள் வகுத்து வைத்துள்ளார்கள் . இறைவனின் மிகப்பெரிய கருணையை இது காட்டுகிறது

  ஏன் ஐந்தெழுத்தை ஜெபிக்கவேண்டும் .ஓதுதல் என்று சொன்னால் என்ன என்ற கேள்வி வரும். காரணம் திருமுறைகள் – ஓத வேண்டும்
  சாத்திரங்கள் – கற்க வேண்டும் .
  திரு உருவங்களை (கடவுளை) – தியானிக்க வேண்டும். மந்திரங்களை – ஜெபிக்க வேண்டும். ஐந்தெழுத்து மந்திரம் தலையாய
  மந்திரம் அதனால் அதை ஜெபிக்க வேண்டும்
  அதனால் நம் வினைகள் (பாவங்கள்)அழியும்

  சிவபூசைக்கு சிவலிங்கம் இல்லாத இடத்தில் உருத்திராட்சத்தையே சிவலிங்கமாக பூசிக்கலாம் இதற்கு சணிகலிங்கம் என்று பெயர்.சணிகலிங்கம் என்றால் பூசித்ததும் விட்டு விடுதல் என்று பொருள் .இது போல
  சணிகலிங்கமாக அன்னம், மண்,ஆற்று மணல்,
  அரிசி,கோமியம், முதலானவற்றையும் பூசிக்க உகந்தவை என்று அருளியுள்ளார்கள்

  உருத்திராட்சம் அளவு நெல்லிக்கனி அளவுள்ள மணி உத்தமமானது,இலந்தைக் கனி அளவுள்ளது மத்திமம் கடலை அளவுடையது அதமம் என்று அதன் வடிவ அளவு கொண்டும் ஒரு வரையறை உள்ளது

  உருத்திராட்சம் உண்மையானதா இல்லையா என பரிசோதிக்க நீரில் இட்டால் மூழ்கினால்
  அது நல்ல உருத்திராட்சம் .மற்ற தாவர விதைகள் நீரில் மிதக்கும் தன்மையுடையன .

  உருத்திராட்சம் அணியும் பலன்கள்
  திருமகள் பேரருள் ,செய்தொழில் மேன்மை , கல்வி, உள்ளத்தூய்மை, மன அமைதி , திருமண பேறு , புத்திர பேறு ,கிரக பாதிப்புகள் நீக்கம் என பல நன்மைகள் கிடைக்கும்
  மாரடைப்பு, இரத்த அழுத்தம் ,நீரிழிவு , புற்று நோய் போன்ற நோய்களின் தீவிரம் குறைவதாக மேல்நாட்டு ஆராய்ச்சிகள் சொல்கின்றன
  இந்த சிவசின்னங்கள் திருநீறு உருத்திராட்சம்
  ஐந்தெழுத்து ஜெபித்தல் நமக்கு கிடைக்க நாம் அவன் அருள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.இதைக் கடைப்பிடிப்பவர்களை சிவபெருமான் தன் உள்ளங்கைகளில் வைத்து தாங்குவார் என்பதில் துளி கூட ஐயமில்லை .நம் சமய சின்னம் அணிவதை நாம் பெருமையாக கருத வேண்டும் .ஏனெனில் மிக உயர்ந்த மிகவும் பழமையான கடவுளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட உன்னதமான கொள்கைகளை கொண்ட சமயம் சார்ந்தவர் என்று பெருமையாக பறைசாற்றிக் கொள்ளலாம் அதற்கு துளி கூட வெட்கமோ கூச்சமோ தேவையில்லை .சிவசின்னம் அணிதலை மிகப்பெரிய கடமையாக கருதி செய்யவேண்டும்

  தமிழ்நாட்டுக்குள் உண்மையான ஈடுபாட்டுடன் உருத்திராட்சம் தேவைப்படுவோர் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது உங்கள் முகவரியை கீழ்க்கண்ட எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்புங்கள் 9965533644. உருத்திராட்சம் பெற்று அணிந்து சிவானுபவத்தில் பெறற்கரிய பேரின்பம் பெற எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் திருவருள் துணை நிற்கும் .

  போற்றி ஓம் நமசிவாய

  திருச்சிற்றம்பலம்

 4. திருமுறைகள் பெருமை
  ஓம் நமசிவாய

  திருமுறைகள் பெருமை

  திருமுறை என்பதன் பொருள் திரு என்றால் செல்வம், முறை என்றால்

  நூல்.மாறாத செல்வத்தை மக்கள் எளிதாகப் பெறுவதற்கு வழிகாட்டும் நூல் என்பதைக் குறிக்கும்

  நம்முடைய பிறப்பில் இருந்து இறைவன் திருவடியை அடையும்

  வரை நமக்கு ஏற்படும் இன்னல்களை நீக்க அவனருளாலே அவன் தாள்

  வணங்கி நின்று திருமுறைகளைப் பாடி பயன் அடையவேண்டும்

  நாம் நம்முடைய தேவைகளை திருமுறை

  களின் மூலம் பெற்று திருவருளின்

  துணையோடு அனுபவிப்பதே சிவானுபவம் ஆகும். இவ்வுலகிற்கு

  தேவையான பொருள் மற்றும் அருள் உலகத்திற்கு தேவையான

  அருள் என அனைத்தையும் ஒருங்கே கொடுப்பது திருமுறைகளே

  கருவாகி,உருவாகி உழலும் நாம் அதில்

  இருந்து மீள தில்லையுள் கூத்தனை தென் பாண்டிநாட்டானை

  அல்லல் பிறவி அறுப்பானை சொல்லுவதற்கு அரியானின்

  திருவடியை வாழ்த்தி வணங்கி போற்றி அவன் தாள் பற்றி செல்ல மிக

  சிறந்த வழிகாட்டியாக அவரே அளித்த பொக்கிசமே திருமுறைகள்

  சம்பந்தசுவாமிகள் அருளிய தேவாரத்தில்

  வினைநீக்கம் பற்றியே அதிகமாக பாடியுள்ளார்

  உயிரைப்பற்றிய ஆணவ மலத்தினை நீக்கும்

  பொருட்டு பிறப்பு இறப்பு என்ற செயல்களை இறைவன்

  ஏற்படுத்துகிறார் .இந்த உயிர் நால்வகைத் தோற்றம் ஏழ் வகை

  பிறப்பு எண்பத்திநாலு லட்சம் யோனி பேதம் என பிறந்து

  உழல்கிறது இதை கடலை கையால் நீந்திகரையேறுவதை போல என்று

  அருள்நந்தி சிவாசாரியார் கூறுகிறார்

  கருத்தரிக்க,கரு காக்க ,சுகப்பிரசவம் ஆக
  ,
  வாதம் முதலான நோய் இல்லாமல் நடக்க,

  கல்வி ஞானம் சிறக்க , படித்து வேலை கிடைக்க ,வேலை ,தொழில்

  இலாபம் பெற , இல்வாழ்க்கை அமைய ,அமைந்த வாழ்வு

  சிறக்க ,நாட்களாலும் கோள்களாலும் வரும்

  இன்னல்களை போக்க ,நோய்நொடி இல்லா

  வாழ்வு பெற ,இறைவன் திருவருள் கிடைக்க

  அமைதி பெற முக்தி பெற என அனைத்து

  வாழ்வியல் மற்றும் வாழ்விற்குப் பிறகும் பெரும் பேறு

  கிடைக்க திருமுறைகள் வழிகாட்டுகின்றன

  சில திருமுறைப் பெருமைகள்

  1.வேதங்களால் பூட்டப்பட்ட திருக்கதவு திறந்தது பிறகு திருத்தாளிட்டது

  2.பாலை நிலம் நெய்தல் ஆனது

  3.பாண்டியன் சுரம் தீர்த்து கூன் நிமிர்த்தியது

  4.தேவார ஏடுகளை தீயில் கருகாமல் பச்சை யாக எடுத்தது எதிர் நீச்சல் இடவைத்தது

  5.ஆண் பனை பெண் பனையாகியது

  6.விஷத்தினால் இறந்த செட்டி உயிர்பெற்றது

  7.எலும்பை பெண்ணாக்கியது

  8.சுண்ணாம்புக் காளவாயில் 7 நாட்கள் இருந்தும் உயிர் பிழைத்தது

  9.மத யானையை வலம் வரச்செய்து வணங்கவைத்தது

  10.மானசரோவரில் மூழ்கி திருவையாற்றில் எழுந்தது

  11.கல்லை தெப்பமாக கொண்டு கரையேறியது

  12.செங்கல்லைப் பொன்னாக்கியது

  13.விருதாசலத்தில் மணிமுத்தாற்றில் இட்ட பொன்னை ஆரூர் குளத்தில் எடுத்தது

  14.முதலை விழுங்கிய பிள்ளையை மீட்டது

  15.காவேரி பிரிந்து வழி விட்டது

  16.நரியை குதிரையாக்கியது

  17.வெள்ளானையில் கயிலாயம் சென்றது

  18.குதிரையை நரியாக்கியது

  19.பிறவி ஊமையை பேச வைத்தது

  20.பரம்பொருளான சிவபெருமானே எழுதிய பெருமைக்குரியது

  இப்படி திருமுறைகளின் அற்புதங்கள் ஏராளம் அதன் பெருமைகளை

  அளவிட முடியாது திருமுறைகளை நாளும் ஓதுவோம்

  சிவானுபவம் பெறுவோம்

  போற்றி ஓம் நமசிவாய

 5. நமஸ்காரங்கள்

  நாம் செய்யும் நமஸ்காரங்கள் ஐந்து வகைப்படும் அவை,
  ஓரங்க நமஸ்காரம், மூன்று அங்க நமஸ்காரம், (பஞ்ச அங்க) பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் மற்றும் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஆகும்
  ஓரங்க நமஸ்காரம்: வழிபடுபவர், தனது தலையை மட்டும் குனிந்து வழிபாடு செய்தல் ஓரங்க நமஸ்காரம் எனப்படுகிறது.
  மூன்று அங்க நமஸ்காரம்: வழிபடுபவர், தலைமேல் தனது இரு கைகளையும் கூப்பி வழிபடுவது மூன்றங்க நமஸ்காரம்
  பஞ்ச அங்க நமஸ்காரம்: வழிபடுபவர், தனது தலை, கைகள் மற்றும் முழந்தாள்கள் ஆகிய ஐந்து அங்கங்கள் மட்டும் தரையில் படுமாறு வழிபாடு செய்வது பஞ்ச அங்க (பஞ்சாங்க) நமஸ்காரம் எனப்படுகிறது. பஞ்சாங்க நமஸ்காரம், பொதுவாக பெண்கள் மட்டுமே செய்யக்கூடிய நமஸ்காரம் ஆகும்.
  அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்: ஒருவர், தமது தலை, காதுகள், கைகள், தோள்கள், முகவாய்க்கட்டை ஆகிய எட்டு உறுப்புகள் தரையில் படும்படி வணங்குதல் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஆகிறது.
  சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்: வழிபடுபவர் தமது தலை, கைகள், மார்பு மற்றும் முழந்தாள்கள் முதலான அத்தனை அங்கங்களும் பூமியில் படும்படி வழிபாடு செய்வது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் எனப்படும்.
  நமஸ்கார தத்துவம்:என் செயல் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை;எல்லாம் உன் செயல்;என்று இறைவனை சரணாகதி அடைவதே நமஸ்காரத்தின் நோக்கமாகும்
  கோயிலின் உள்ளே நமஸ்காரம் செய்வதெப்படி?
  கோயில் வளாகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் நமஸ்கரிப்பது உசிதமல்ல. கோயில் கர்ப்பக்கிருகம் வடக்கு நோக்கியோ அல்லது மேற்கு நோக்கியோ இருந்தால். கொடிமரத்தின் இடது பக்கமாக நமஸ்காரம் செய்யலாம் கர்ப்பக்கிருகம் தெற்கு நோக்கியோ அல்லது கிழக்கு நோக்கியோ இருந்தால், கொடிமரத்தின் வலது பக்கமாக நமஸ்காரம் செய்யலாம்
  அபிஷேகம் அல்லது நிவேதனம் செய்யும் நேரங்களில் நமஸ்காரம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். பெண்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமும், ஆண்கள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரமும் செய்வது நியதி, நமஸ்காரம் செய்வதானால் 3,5, 7,9,12 முறைகள் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும், 1 அல்லது 2 முறை நமஸ்கரித்தல் கூடாது. நமஸ்காரம் செய்பவர் தலை, கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கி இருக்கும்படி நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும்.

 6. சிலப்பதிகார ஆசிரியர் இளங்கோவடிகளின் சமயம் சைவசமயமே
  சிலப்பதிகாரத்தை எழுதிய வித்தகப் புலமையாளர் இளங்கோவடிகள் என்றும் சிலர் அவர் சமண சமயத்தைச் சார்ந்தவர் என எழுதியும் பேசியும் வருகின்றனர். அவர் சமண சமயத்தவர் எனக் கூறுவதற்கு நூலில் எந்த ஆதாரமும இல்லை. பிறகு ஏன் அவர்கள் அவ்வாறு சொல்கிறார்கள் என்றால், அடியார்க்கு நல்லார் என்னும் உரையாசிரியர் சொல்லிச் சென்ற கருத்தை ஏற்று அவ்வாறு சொல்லிவருகின்றனர்.

  அடியார்க்கு நல்லார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?

  “குணவாயிற் கோட்டத்து அரசுதுறந் திருந்த குடக்கோச் சேரன் இளங்கோவடிகட்கு” என்று தொடங்குகின்ற பதிகத்தின் இவ்விரண்டு அடிகட்குப் பொருள் சொல்ல வந்த அடியார்க்கு நல்லார்,

  “திருக்குணவாயில் என்னும் ஊரில் இருந்த அருகன் கோயிலில் இராசபோகத்தைத் துறந்து இருந்த இளங்கோவடிகட்கு” எனப் பொருள் எழுதுகிறார். குணவாயில் கோட்டம் திருக்குணவாயிலில் இருந்த அருகன் கோயில்.

  அருகன் – சமண மதத்தவர் வணங்கும் தேவன்.
  கோட்டம் – கோயில்
  அடிகள் – துறவிகட்கான அடையாளப் பெயர்.

  அரச போகத்தைத் துறந்து, துறவியாகி அருகன் கோயிலில் வந்து தங்கியிருந்தார் இளங்கோ என்கிறார் அடியார்க்கு நல்லார். இந்த உரைகொண்டு இளங்கோவடிகள் சமண சமயத்தைச் சேர்ந்தவர் எனக் கொள்கின்றனர். ஆனால் இவ்வாறு உரையெழுதிய அடியார்க்கு நல்லார், இளங்கோ சமண சமயத்தவர் எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடவில்லை. எனினும் அவர் சமணம் சார்ந்தவர் என்ற எண்ணத்திலேயே அடியார்க்கு நல்லார் அவ்வாறு எழுதியுள்ளார் எனக் கொள்வதில் தவறில்லை.

  கோட்டம் என்ற சொல்லுக்கு கோயில் என்பது பொருள். இது பொதுப்பெயர் எந்தத் தெய்வம் குடிகொண்டிருந்தாலும் அந்த இடத்தைக் கோட்டம் எனச் சொல்வது அக்கால வழக்கு.

  இது போன்றதுதான் அடிகள் என்னும் சொல்லும். அதுவும் பொதுப்பெயரே. எந்த சமயத்துத் துறவியாயினும் அவரை அடிகள் என்று சொல்லுவது சமய மரபு.

  மணிமேகலையில் வரும் புத்த மதத் துறவி ஒருவரை அறவணடிகள் என அந்த நூல் சொல்லும். நமது சைவத்தில் நால்வரில் ஒருவராகிய “மாணிக்கவாசகரை “அடிகள்” எனச் சொல்வது வழக்கம். சிவபெருமானையே சைவம் அடிகள் என அழைக்கும். ஆதலால் அடிகள் என்னும் பொதுப்யெரைச் சமணசமயத்துத் துறவிக்கு மட்டும் சிறப்பாக உரியது போல எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார் உரை பொருத்தம் அன்று.

  கனாத்திறம் உரைத்த கதையுள் “அமரர்தருக் கோட்டம்” (கற்பகமரம் இருக்கும் கோயில்) “வெள்ளானைக் கோட்டம்” (ஐராவதம் இருக்கும் கோயில்)” “புகர்வெள்ளை நாகர்தம் கோட்டம்” (பலதேவன் கோயில்) ”உச்சிக்கிழான் கோட்டம்” (சூரியனார் கோயில்) “வேல் கோட்டம” (முருகன் கோயில்) எனப் பல்வேறு தெய்வங்கள் எழுந்தருளிய கோயில்களைக் கோட்டம் என்ற சொல்லாலேயே சுட்டிக் செல்கின்றார் இளங்கோவடிகள்.

  இதிலிருந்து கோட்டம் என்பது அருகதேவன் எழுந்தருளியுள்ள கோயிலை மட்டும் குறிக்கும் சொல் அன்று என்பது தெளிவாகிறது. ஆதலால் கோட்டம் என்னும் சொல்லையும், அடிகள் என்னும் சொல்லையும் இளங்கோவிற்குரியது போலப் பொருள் கண்ட அடியார்க்கு நல்லார் உரை ஏற்கத்தக்கதாக இல்லை எனத் துணிந்து கூறலாம்.

  சரி! அப்படியாயின் இளங்கோவின் சமயம் எதுவாக இருக்கும். என்ற கேள்விக்கு விடைகாண வேண்டும். அது பற்றிப் பார்ப்போம்.

  சிவனடியார்க்கு சிவனருளால் பிறந்த செங்குட்டுவன் – இளங்கோ.
  “செஞ்சடை வானவன் அருளினில் விளங்க
  வஞ்சித் தோன்றிய வானவன்” எனக் கால் கோட்காதையிலும்

  “ஆனேறு ஊர்ந்தோன் அருளில் தோன்றி
  மாநிலம் விளக்கிய மன்னவன்”
  என வரந்தரு காதையிலும், சிவபெருமான் அருளால் செங்குட்டுவன் பிறந்தான் எனத் தெளிவாகச் சொல்கிறார் இளங்கோ.
  (செஞ்சடைவானன் – சிவன்: ஆனேறு ஊர்ந்தோன் – சிவன்)

  சிவனருளால் பிறந்த செங்குட்டுவன் சிறந்த சிவபக்தன் என்பதையும், சிவனை அன்றி வேறு தெய்வத்தை வணங்காதவன் என்பதையும் கால் கோட் கதையில் தெளிவாகக் கூறுகிறார்.

  “உலகுபொதி உகுவத்து உயர்ந்தோன் சேவடி
  இறைஞ்சாச் சென்னி இறைஞ்சி” என்னும்
  அடிகளின் அர்த்தம் பார்ப்போமா!

  “ஐம்பூதங்களால் ஆக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்தைத் தன்னுள் கொண்டவனாகிய சிவபெருமானின் சிவந்த அடிகளை வேறு தெய்வங்களை வணங்காத தலையால் வணங்கி” என்பது அர்த்தம்.

  வடதிசையின் மேல் போர் எடுத்துப் புறப்பட்ட செங்குட்டுவனிடம் திருமாலின் பிரசாதம் தரப்படுகிறது. திருமால் கோயில் பட்டர்கள் கொண்டுவந்து தந்த சேடத்தை அவன் தலைமீது வைத்துக் கொள்ளவில்லையாம். ஏன்? சிவபெருமானின் திருவடி அவனது தலையில் இருப்பதால் அவ்வாறு செய்யவில்லை. பிறகு என்ன செய்தான்? திருமால் கோயில் சேடத்தை வாங்கித் தன் தோள் மீது வைத்துக் கொண்டானாம். இதுதான் உண்மை.

  மேற்காணும் செய்திகளிலிருந்து செங்குட்டுவனின் சிவபக்தியை நாம் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அல்லவா!

  மேலும் ஓர் இடம்.

  கனகவிசயரைத் தோற்கடித்து வெற்றிகொண்ட அரசன் செங்குட்டுவன், தன் அமைச்சன் வில்லவன் கோதையை அழைத்து, இமயமலையில் வேள்வி செய்து சிவ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்தணர்கட்கு எந்தத் துன்பமும் வாராதவாறு நீ சென்று காக்கவேண்டும் எனக் கட்டளை இடுகிறான் என்றால் சமய உணர்வில் அவன் எப்பேர்ப்பட்டவனாக இருந்தான் என்பதை நாம் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். செங்குட்டுவன் தம்பி இளங்கோ என்பது வரலாறு. இவர்கள் பெற்றோரின் வேண்டுதலால் சிவனருளால் செங்குட்டுவன் பிறந்தான் என இளங்கோ கூறுகிறார். சிவனருளால் செங்குட்டுவன் தோன்றியது போலவே நமது இளங்கோவும் சிவனருளால் தோன்றியவரே எனக் கொள்வதில் தவறுகாண முடியாது. எனெனில் இவர்கள் பெற்றோர் சிவசமயத்தைச் சேர்ந்து சிவனையே முழுமுதற் கடவுளாகக் கொண்டவர்கள் என்பதால் அவ்வாறுதான் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்க முடியும்.

  சிவனடியார்கட்குப் பிறந்த பிள்ளையாகிய இளங்கோ சிவபக்தனாகிய செங்குட்டுவனுக்குத் தம்பி. இப்பேர்ப்பட்ட குடும்பத்துப் பிள்ளை வேறு சமயத்திற்குச் செல்லவேமாட்டார். இளங்கோ துறவியானதும் உண்மை. அவர் சைவ சமயத் துறவியாக, சைவ சமய அடிகளாக இருந்திருக்கிறார் என்பதும் உண்மை.

 7. thanks. Mikka nanri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s