அளவையம்பதி ( மூலாதாரம்)

ALAVAYAMPATHY 

Advertisements

3 responses to “அளவையம்பதி ( மூலாதாரம்)

 1. Om Nama Sivaya.Wonderful information very useful to all saivaites.
  If we understand the full significance of rituals,we shall be better devotees of Lord Siva.After going to Chennai,I shall post news,if any.

  Balakrishnan

 2. Suresh Shawn 24 September 04:21
  Do you know Taj Mahal was a hindu temple?
  This story is our infomation only and not for condeming other religions.

  No one has ever challenged it except Prof. P. N. Oak, who believes the whole world has been duped. In his book Taj Mahal: The True Story, Oak says theTaj Mahal is not Queen Mumtaz’s tomb but an ancient Hindu temple palace of Lord Shiva (then known as Tejo Mahalaya ) . In the course of his research O ak discovered that the Shiva temple palace was usurped by Shah Jahan from then Maharaja of Jaipur, Jai Singh. In his own court ch ronicle, Badshahnama,Shah Jahan admits that an exceptionally beautiful grand mansion in Agra was taken from Jai SIngh for Mumtaz’s burial . The ex-Maharaja of Jaipur stillretains in his secret collection two orders from Shah Jahan for surrendering the Taj building. Using captured temples and mansions, as a burial place fordead courtiers and royalty was a common practice among Muslim rulers. The term ” Mahal ” has never been used for a building in any Muslim countries from Afghanisthan to Algeria . “The unusual explanation that the term TajMahal derives from Mumtaz Mahal was illogical in atleast two respects Firstly, her name was never Mumtaz Mahal but Mumtaz-ul-Zamani,” he writes. Secondly, one cannot omit the first three letters ‘Mum’ from a woman’s name to derive the remainder as the name for the building.”Taj Mahal, he claims, is a corrupt version of Tejo Mahalaya, or Lord Shiva’s Palace .secret walled door that leads to other roomsThe OM in the flower on the wallOak also says the love story of Mumtaz and Shah Jahan is a fairy tale cre ated bycourt sycophants, blundering historians and sloppy archaeologists Not a single royal chronicle of Shah Jahan’s time corroborates the love story. Aerial View of the Taj MahalFurthermore, Oak cites several documents suggesting the Taj Mahal predates Shah Jahan’s era, and was a temple dedicated to Shiva, worshipped by Rajputs of Agra city. For example, Prof. Marvin Miller of New York took a fewsamples from the riverside doorway of the Taj. Carbon dating tests revealed that the door was 300 years older than Shah Jahan. European traveler Johan Albert Mandelslo,who visited Agra in 1638 (only seven years after Mumtaz’s death), describes the life of the cit y in his memoirs. But he makes no reference to the Taj Mahal being built. The writings of Peter Mundy, an English visitor to Agra within a year of Mumtaz’s death, also suggest the Taj was a noteworthy building well before Shah Jahan’s time.Pavilion where mumtaj is said to be buried.Oak asserts they contain a headless statue of Lord Shiva and other objects commonly used for worship rituals in Hindu temples Fearing political backlash, Indira Gandhi’s government t ried to have Prof. Oak’s book withdrawn from the bookstores, and threatened the Indian publisher of the first edition dire consequences . There is only one way to discredit orvalidate Oak’s research inlaid pattern in courtyardProf. Oak points out a number of design and architectural inconsistencies that support the belief of the Taj Mahal being a typical Hindu templeratherthan a mausoleum. Many rooms in the Taj ! Mahal have remained sealed since Shah Jahan’s time and are still inaccessible to the public

 3. தியான உத்திகள் ;
  ௧, சுவாசத்தை கவனிப்பது. சுவாசத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யாமல் அதை அப்படியே கவனிப்பது மன அமைதிக்கு ஆதாரமாய் விளங்கும்.
  ௨, உடல் ஒரு அசைவை எப்போதும் சந்திக்கிறது. அது ஒரு ஒழுக்கத்தில் இயங்குகிறது. அதை கவனிப்பதால் மனம் அமைதி அடையும், அதாவது நமது இதய துடிப்பை நாம் கவனித்தவண்ணம் இருப்பது.
  உடல் மீது உடல் படும் இடத்தில் இதை அறியலாம் அப்படி இரு விரல்கள் ஒட்டி அதை உணர்வதால் மன அமைதி உண்டாகும்.
  ௩ .மணி ஒன்றினை எடுத்து அதன் ஓசை ஒன்றை எழுப்பி சப்தம் அடங்கும் வரை நிதனாமாக கவனிப்பது. மனதின் எண்ண ஓட்டங்களை குறைக்கும்.
  கோவில்களில் மணி வைத்திருப்பதற்கு இதுவே காரணம்.
  ௪, சுவாசத்திற்கு ஏற்றபடி தொப்புள் அசைவதை கவனித்தபடி இருக்கலாம்.அல்லது, சுவாசத்திற்கு ஏற்றபடி தொப்புளை அசைக்கலாம்.
  ௫, உங்கள் நேரான முதுகுத் தண்டை மேலும் கிழுமாய் கவனித்தபடி இருக்கவும். அங்கே வெளிச்ச உடல் இருக்கிறது. அதன் வளர்ச்சி அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
  இவரால்: Sivayogi Sivakumar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s